28.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 643/2006

(2006. gada 27. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju ieviešanai, un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu, un Regulu (EK) Nr. 884/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 46. panta 1. punktu un 70. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1622/2000 (2) noteiktas izmantošanas robežas un nosacījumi vielām, kuru lietošana atļauta ar Regulu (EK) Nr. 1493/1999. Konkrēto vielu izmantošanas robežas norādītas tās IV pielikumā. Sakarā ar to, ka atļautās enoloģiskās prakses sarakstā, kas atrodams Regulas (EK) Nr. 1493/1999 IV pielikumā, iekļauta L-askorbīnskābes un dimetildikarbonāta pievienošana, šīm vielām jānosaka izmantošanas robežas un nosacījumi.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 884/2001 (3) izstrādāti noteikumi par ievešanas un izvešanas reģistriem un paredzēts, ka tajos, jo īpaši, jāatzīmē konkrētas darbības. Sakarā ar īpatnībām, vīnam pievienojot dimetildikarbonātu, reģistros jānorāda tā izmantošana.

(3)

Tādēļ jāgroza Regula (EK) Nr. 1622/2000 un (EK) Nr. 884/2001.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1622/2000 groza šādi:

1)

Pievieno šādu 15.a pantu:

“15.a pants

Dimetildikarbonāts

Dimetildikarbonāta pievienošanu, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1493/1999 IV pielikuma 3. punkta zc) apakšpunktā, var veikt tikai šīs regulas IV pielikumā noteiktajās robežās un tikai tad, ja tā atbilst šīs regulas IXa pielikumā izstrādātajiem noteikumiem.”

2)

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

3)

Šīs regulas II pielikuma tekstu iekļauj kā IXa pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 884/2001 14. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu ievilkumu:

“—

dimetildikarbonāta (DMDC) pievienošana vīnam”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1163/2005 (OV L 188, 20.7.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 128, 10.5.2001., 32. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 908/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 56. lpp.).


I PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

Dažu vielu izmantošanas ierobežojumi

(šīs regulas 5. pants)

Maksimālie pieļaujamie daudzumi Regulas (EK) Nr. 1493/1999 IV pielikumā minēto vielu izmantošanai saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem ir šādi:

Vielas

Izmantošana pie svaigām vīnogām, vīnogu misas, vīnogu misas fermentācijas procesā, vīnogu misas fermentācijas procesā, ko iegūst no vēlu novāktām, izžuvušām vīnogām, koncentrētas vīnogu misas un jauna vīna fermentācijas procesā

Izmantošana pie vīnogu misas fermentācijas procesā, ko lieto tiešā patēriņā pārtikā kā tādu, vīna, kas derīgs galda vīna ražošanai, galda vīna, dzirkstošā vīna, gāzētā dzirkstošā vīna, viegli dzirkstošā vīna, gāzēta viegli dzirkstošā vīna, liķiera vīna un noteiktos apvidos ražotiem kvalitatīvajiem vīniem

Rauga šūnu sienu preparāts

40 g/hl

40 g/hl

Oglekļa dioksīds

 

maksimālais daudzums šādi apstrādātā vīnā: 2 g/l

L-askorbīnskābe

250 mg/l

250 mg/l; maksimālais daudzums šādi apstrādātā vīnā nedrīkst pārsniegt 250 mg/l

Citronskābe

 

maksimālais daudzums šādi apstrādātā vīnā: 1 g/l

Metavīnskābe

 

100 mg/l

Vara sulfāts

 

1 g/hl – ar nosacījumu, ka vara saturs šādi apstrādātā produktā nav vairāk par 1 mg/l

Ogle enoloģiskai izmantošanai

100 g sausa produkta uz hl

100 g sausa produkta uz hl

Barojošie sāļi: diamonija fosfāts vai amonija sulfāts

1 g/l (izteikts sāļos) (1)

0,3 g/l (izteikts sāļos) dzirkstošo vīnu izgatavošanai

Amonija sulfīts vai amonija bisulfīts

0,2 g/l (izteikts sāļos) (1)

 

Augšanas veicinātāji: tiamīns tiamīna hidrohlorīda veidā

0,6 mg/l (izteikts tiamīnā)

0,6 mg/l (izteikts tiamīnā) dzirkstošo vīnu izgatavošanai

Polivinilpolipirolidons

80 g/hl

80 g/hl

Kalcija tartarāts

 

200 g/hl

Kalcija fitāts

 

8 g/hl

Lizocīms

500 mg/l (2)

500 mg/l (2)

Dimetildikarbonāts

 

200 mg/l; tirdzniecībā laistajā vīnā nav redzamu nosēdumu


(1)  Šīs vielas var izmantot arī kopīgi, kopā nepārsniedzot 1 g/l, neskarot iepriekš norādīto robežu 0,2 g/l.

(2)  Kad vielu pievieno misai un vīnam, kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 500 mg/l.”


II PIELIKUMS

“IXa PIELIKUMS

Noteikumi attiecībā uz dimetildikarbonātu

(šīs regulas 15.a pants)

PIEMĒROŠANAS JOMA

Dimetildikarbonātu var pievienot vīnam ar šādu mērķi – nodrošināt mikrobioloģisko stabilizāciju pudelē iepildītam vīnam, kas satur fermentējamus cukurus.

NOTEIKUMI

Pievienošanai jānotiek tikai neilgu laiku pirms iepildīšanas pudelē,

Apstrādi var piemērot tikai vīniem, kuros cukuru saturs ir vienāds ar 5 g/l vai lielāks,

Maksimāli pieļaujamais daudzums ir noteikts šīs regulas IV pielikumā, un vielai tirdzniecībā laistajā vīnā jābūt nemanāmai,

Izmantotajai vielai jāatbilst tīrības kritērijiem, kas noteikti Direktīvā 96/77/EK,

Šī apstrāde jānorāda reģistrā, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 70. panta 2. punktā.”