27.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 638/2006

(2006. gada 26. aprīlis),

ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību atļaujas, kuras iesniegtas 2006. gada aprīlī un attiecas uz nobarošanai paredzētiem vīriešu kārtas jaunlopiem, tarifa kvotas ietvaros, kura paredzēta Regulā (EK) Nr. 992/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 992/2005, ar ko atver un pārvalda tarifa kvotu nobarošanai paredzētu vīriešu kārtas jaunlopu importam (no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam) (2), un jo īpaši tās 1. panta 4. punktu un 4. pantu,

tā kā:

Regulas (EK) Nr. 992/2005 1. panta 3. punkta d) apakšpunktā ir noteikts jaunu vīriešu kārtas liellopu daudzums, ko uz īpašiem nosacījumiem var importēt laika posmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 30. junijam. Pieprasītie daudzumi importa sertifikātiem ir tādi, ka tos var apmierināt pilnībā.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Visas importa tiesību atļaujas, kas iesniegtas dalībvalstīs 2006. gada aprīlī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 992/2005 3. panta 3. punkta trešo ievilkumu, apmierina.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 27. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 168, 30.6.2005., 16. lpp.