11.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 40/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 246/2006

(2006. gada 10. februāris),

ar ko 63. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2006. gada 7. februārī nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tāpēc attiecīgi jāgroza I pielikums.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. februārī

Komisijas vārdā —

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 142/2006 (OV L 23, 27.1.2006., 55. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

 

Pozīcijā “Juridiskas personas, grupas un organizācijas” pievieno šādus ierakstus:

(1)

Meadowbrook Investments Limited. Adrese: 44 Upper Belgrave Road, Kliftona, Bristole, BS8 2XN, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: reģistrācijas numurs 05059698.

(2)

Ozlam Properties Limited. Adrese: 88 Smithdown Road, Liverpūle L7 4JQ, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: reģistrācijas numurs 05258730.

(3)

Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L’il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adrese: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingema B 111 EX, Apvienotā Karaliste, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Mančestra M9 2TB, Apvienotā Karaliste c) P.O. Box 50, Mančestra M19 25P, Apvienotā Karaliste d) 98 Gresham Road, Midlsbro, Apvienotā Karaliste e) 54 Anson Road, Londona NW2 6AD, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) tīmekļa vietne: http://www.sanabel.org.uk, b) e-pasts: info@sanabel.org.uk, c) labdarības organizācijas reģistrācijas numurs: 1083469, d) reģistrācijas numurs: 3713110.

(4)

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adrese: a) 104 Smithdown Road, Liverpūle, Merseyside L7 4JQ, Apvienotā Karaliste b) 2a Hartington Road, Liverpūle L8 OSG, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) tīmekļa vietne: http://www.saraproperties.co.uk, b) reģistrācijas numurs: 4636613.

 

Pozīcijā “Fiziskās personas” pievieno šādus ierakstus:

(5)

Ghuma Abd’rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil). Adrese: Birmingema, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: 2.9.1957. Dzimšanas vieta: Bengāzī, Lībija. Valstspiederība: Lielbritānijas.

(6)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adrese: Birmingema, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: 15.12.1959. Dzimšanas vieta: Lībija.

(7)

Mohammed Benhammedi (alias a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Adrese: Midlenda, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: 22.9.1966. Dzimšanas vieta: Lībija. Valstspiederība: Lielbritānijas.

(8)

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias a) Abul Baki Mohammed Khaled, b) Abd’ Al-Baki Mohammed, c) Abul Baki Khaled, d) Abu Khawla). Adrese: Birmingema, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: 18.8.1957. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Valstspiederība: Lielbritānijas.

(9)

Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida). Adrese: Mančestra, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: a) 4.11.1961., b) 11.4.1961. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija.