9.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 215/2006

(2006. gada 8. februāris),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1), un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (2) 173.–177. pants paredz īpašus noteikumus muitas vērtības noteikšanai atsevišķām ātrbojīgām precēm. Šī sistēma tās pašreizējā formā izrādījusies problemātiska, ņemot vērā tirdzniecības plūsmas un vispārīgos novērtēšanas noteikumus. Lai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 19. pantu vienkāršotu tiesību aktu muitas jomā piemērošanu, šo sistēmu būtu jāaizstāj ar sistēmu, kurā dalībvalstu paziņotās un Komisijas izplatītās vienības cenas var tieši izmantot, lai noteiktu atsevišķu pārdošanai komisijā ievestu ātrbojīgu preču muitas vērtību.

(2)

Informācija par darījuma veidu, ko apkopo Vienotā administratīvā dokumenta 24. ailē, ļauj raksturot dažādus darījumu veidus, lai sagatavotu statistiku par Kopienas tirdzniecību un trešām valstīm un tirdzniecību Kopienas dalībvalstu starpā. Šīs informācijas kodēšana ir noteikta pastāvošajos Kopienas noteikumos attiecībā uz šo statistiku, un jo īpaši Komisijas 2000. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 1917/2000 par noteikumiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 īstenošanai attiecībā uz ārējās tirdzniecības statistiku (3). Rūpējoties par konsekvenci un efektivitāti, jāatsaucas uz šiem noteikumiem attiecībā uz Vienotā administratīvā dokumenta 24. ailē (Darījuma veids) ierakstāmajiem kodiem.

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (4) jauni noteikumi par Vienoto administratīvo dokumentu un tā pielietošanu tika ieviesti Regulā (EEK) Nr. 2454/93. Šos pasākumus bija paredzēts piemērot no 2006. gada 1. janvāra. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2286/2003 2. pantu, Komisija, pamatojoties uz pārskatu, kas sastādīts, izmantojot dalībvalstu sniegto informāciju, sāka izvērtēt dalībvalstu plānus attiecīgo pasākumu izpildei. Šis pārskats parāda, ka atsevišķas dalībvalstis nevar pielāgot savas datorsistēmas līdz 2006. gada 1. janvārim. Tādēļ ir jāparedz iespēja ar īpašiem nosacījumiem par šo pasākumu piemērošanas datumu atlikt uz 2007. gada 1. janvāri.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2454/93 un Regula (EK) Nr. 2286/2003.

(5)

Regulā (EK) Nr. 1917/2000 noteiktais darījumu saraksts, kas jālieto, ievadot kodus Vienotā administratīvā dokumenta 24. ailē, ir grozīts, sākot ar 2006. gada 1. janvāri. Tas pats datums ir termiņš dalībvalstīm to datorizēto muitošanas sistēmu pielāgošanai. Attiecīgie šīs regulas noteikumi tādēļ jāpiemēro no 2006. gada 1. janvāra.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EEK) Nr. 2454/93 izdara šādus grozījumus.

1)

152. panta 1. punktu papildina ar šādu a)a apakšpunktu:

“a)a

atsevišķu pārdošanai komisijā ievestu ātrbojīgu preču muitas vērtību var tieši noteikt saskaņā ar Kodeksa 30. panta 2. punkta c) apakšpunktu. Šim nolūkam dalībvalstis paziņo vienības cenas Komisijai, un Komisija tās izplata ar TARIC starpniecību saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (5) 6. pantu.

Vienības cenas aprēķina un paziņo šādi:

i)

pēc a) apakšpunktā paredzēto atskaitījumu izdarīšanas Komisijai paziņo katras preču kategorijas 100 neto kg vienības cena. a) apakšpunkta ii) daļā minētajām izmaksām dalībvalstis var noteikt standarta summas, kas jādara zināmas Komisijai;

ii)

vienības cenu var izmantot, lai noteiktu ievesto preču muitas vērtību 14 dienu laika periodiem, katrs periods sākas piektdienā;

iii)

atskaites periods vienības cenas noteikšanai ir iepriekšējais 14 dienu periods, kas beidzas ceturtdienā pirms nedēļas, kurā ir jānosaka jaunas vienības cenas;

iv)

vienības cenas, izteiktas euro, dalībvalstis paziņo Komisijai ne vēlāk kā plkst. 12 dienā tās nedēļas pirmdienā, kurā Komisija tās izplata. Ja tā nav darba diena, paziņo iepriekšējā darba dienā. Vienības cenas piemēro tikai tad, ja Komisija šo paziņojumu ir izplatījusi.

Šī punkta pirmajā daļā minētās preces ir uzskaitītas 26. pielikumā.

2)

Regulas 173.–177. pantu svītro.

3)

26. pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

4)

Regulas 27. pielikumu svītro.

5)

38. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 2286/2003 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   1. panta 3.–9., 17. un 18. punktu piemēro no 2006. gada 1. janvāra. Tomēr dalībvalstis var šos noteikumus ieviest pirms noteiktā datuma.

Turklāt dalībvalstis, kurām ir grūtības ar muitas datorsistēmu pielāgošanu, var atlikt šo sistēmu pielāgošanu līdz 2007. gada 1. janvārim. Tādā gadījumā dalībvalstis paziņo Komisijai īstenošanas kārtību un datumu, kurā tās ieviesīs 1. panta 3.–9., 17. un 18. punktu. Komisija publicē šo informāciju.”

3. pants

1.   Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   1. panta 1. līdz 4. punktu piemēro no 2006. gada 19. maija.

3.   1. panta 5. punktu un 2. pantu piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 883/2005 (OV L 148, 11.6.2005., 5. lpp.).

(3)  OV L 229, 9.9.2000., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1949/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 10. lpp.).

(4)  OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.

(5)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.”


I PIELIKUMS

“26. PIELIKUMS

152. PANTA 1. PUNKTA a)a APAKŠPUNKTA SARAKSTS

Vienkāršota procedūra atsevišķu pārdošanai komisijā ievestu ātrbojīgo preču novērtēšanai saskaņā ar Kodeksa (1) 30. panta 2. punkta c) apakšpunktu

KN (TARIC) kods

Preču apraksts

Derīguma termiņš

0701 90 50

Jaunie kartupeļi

1.1.–30.6.

0703 10 19

Sīpoli

1.1.–31.12.

0703 20 00

Ķiploki

1.1.–31.12.

0708 20 00

Pupiņas

1.1.–31.12.

0709200010

Sparģeļi:

zaļie

1.1.–31.12.

0709200090

Sparģeļi:

citādi

1.1.–31.12.

0709 60 10

Dārzeņpipari (paprika)

1.1.–31.12.

ex 0714 20

Batātes, svaigas vai dzesinātas, veselas

1.1.–31.12.

0804300090

Ananāsi

1.1.–31.12.

0804400010

Avokado

1.1.–31.12.

0805 10 20

Saldie apelsīni

1.6.–30.11.

0805201005

Klementīni

1.3.–31.10.

0805203005

Apelsīni Monreale un satsumas

1.3.–31.10.

0805205007

0805205037

Mandarīni un vilkingi

1.3.–31.10.

0805207005

0805209005

0805209009

Tanžerīni un citi

1.3.–31.10.

0805400011

Greipfrūti:

baltie

1.1.–31.12.

0805400019

Greipfrūti:

sārtie

1.1.–31.12.

0805509011

0805509019

Laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.–31.12.

0806 10 10

Galda vīnogas

21.11.–20.7.

0807 11 00

Arbūzi

1.1.–31.12.

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey Dew (arī Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (arī Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1.–31.12.

0807190091

0807190099

Melones citādas

1.1.–31.12.

0808205010

Bumbieri:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretschneideri)

1.5.–30.6.

0808205090

Bumbieri:

citādi

1.5.–30.6.

0809 10 00

Aprikozes

1.1.–30.5. un 1.8.–31.12.

0809 30 10

Nektarīni

1.1.–10.6. un 1.10.–31.12.

0809 30 90

Persiki

1.1.–10.6. un 1.10.–31.12.

0809 40 05

Plūmes

1.10.–10.6.

0810 10 00

Zemenes

1.1.–31.12.

0810 20 10

Avenes

1.1.–31.12.

0810 50 00

Kivi

1.1.–31.12.”


(1)  Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem preču aprakstu formulējumus uzskata vienīgi par orientējošiem, jo produktu sarakstu šā pielikuma sakarā nosaka pēc atbilstošajiem KN un TARIC kodiem šās regulas pieņemšanas laikā. Ja ir norādīti ex kodi, kodus un attiecīgos aprakstus lasa kopā.


II PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 38. pielikumā paskaidrojumu attiecībā uz 24. aili aizstāj ar šādu tekstu:

“24. aile: Darījuma raksturs

Dalībvalstīm, kuras pieprasa šo informāciju, ir jāizmanto Komisijas Regulas (EK) Nr. 1917/2000 (1) 13. panta 2. punktā dotās tabulas A ailē uzskaitītie vienciparu kodi (vajadzības gadījumā izslēdzot 9. kodu), un šis cipars jāieraksta ailes kreisajā pusē. Tās var arī noteikt, ka ailes labajā pusē jāieraksta otrs cipars no šīs tabulas B ailē iekļautā saraksta.


(1)  OV L 229, 9.9.2000., 14. lpp.”