20.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 15/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 88/2006

(2006. gada 19. janvāris)

par to, ka tiek atklāta pastāvīga izsole Spānijas intervences aģentūras pārziņā esošo nelobīto rīsu tālākai pārdošanai iekšējā tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 7. panta 4. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 75/91 (2) tika noteiktas procedūras un nosacījumi, pēc kuriem pārdošanā laižami nelobīti rīsi.

(2)

Spānijas intervences aģentūra ilgu laiku glabājusi ievērojamu daudzumu nelobītu rīsu. Tādēļ ir jāatklāj pastāvīga izsole tam, lai iekšējā tirgū tālāk pārdotu aptuveni 16 251 tonnas minētās intervences aģentūras pārziņā esošo nelobīto rīsu.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulā (EEK) Nr. 75/91, Spānijas intervences aģentūra atklāj pastāvīgu izsoli tam, lai iekšējā tirgū tālāk pārdotu tās pārziņā esošu nelobītu rīsu daudzumus tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajai daļējai izsolei ir 2006. gada 1. februāris.

2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēdējai daļējai izsolei ir 2006. gada 29. marts.

3.   Piedāvājumi ir jāiesniedz Spānijas intervences aģentūrā:

Fondo Espagnol de Garantia Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Telekss: 23427 FEGA E

Fakss: (34) 915 21 98 32 un (34) 915 22 43 87

3. pants

Atkāpjoties no 19. panta Regulā (EEK) Nr. 75/91, Spānijas intervences aģentūra vēlākais otrdien nākamajā nedēļā pēc pēdējās piedāvājumu iesniegšanai noteiktās dienas informē Komisiju par dažādo pārdoto partiju daudzumiem un vidējām cenām, vajadzības gadījumā pa grupām.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(2)  OV L 9, 12.1.1991., 15. lpp.


PIELIKUMS

Grupas

1

2

Daudzums (aptuveni)

6 251 t

10 000 t

Ražas gadi

2002. g.

2003. g.

Rīsu tipi

Visi

Visi