23.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 368/110


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/142/EK

(2006. gada 22. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumu, kurā sniegts saraksts sastāvdaļām, kas vienmēr jānorāda pārtikas produktu marķējumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (1), un jo īpaši tās 6. panta 11. punkta trešo daļu,

ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2005. gada 6. decembra un 2006. gada 15. februāra atzinumu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumā sniegts saraksts sastāvdaļām, kas vienmēr jānorāda pārtikas produktu marķējumā, jo tās alergēnuzņēmīgiem indivīdiem var izraisīt blakusparādības.

(2)

Minētās direktīvas 6. panta 11. punkta pirmā daļa paredz regulāri pārskatīt IIIa pielikumā iekļauto sarakstu un, ja nepieciešams, atjaunināt, pamatojoties uz jaunākajām zinātnes atziņām.

(3)

Saistībā ar šo pārskatīšanu Komisija pieprasīja Eiropas Pārtikas un nekaitīguma iestādes (EPNI) atzinumu par noteiktu papildu produktu iespējamu iekļaušanu IIIa pielikumā.

(4)

Attiecībā uz lupīnu 2005. gada 6. decembra atzinumā EPNI norāda, ka šo pākšaugu, kuram ir 450 sugas, pārtikā izmanto jau sen, bet kopš vairākiem gadiem lupīnu miltus pievieno kviešu miltiem maizes izstrādājumu ražošanā. Ir dokumentēti tiešu, dažreiz smagu, alerģisku reakciju gadījumi, un pētījumi liecina, ka 30–60 % pret zemesriekstiem alerģiskiem cilvēkiem ir relatīvi augsts krustotās alerģijas risks pret lupīnu.

(5)

Attiecībā uz gliemjiem (gliemeži, gliemenes vai galvkāji) 2006. gada 15. februāra atzinumā EPNI precizē, ka tos visbiežāk patērē neapstrādātus, bet arī lieto pēc iespējamas pārstrādes kā sastāvdaļu dažos izstrādājumos, kā arī tādos produktos kā surimi. Alerģiskās reakcijas, dažkārt smagas, skar līdz 0,4 % no iedzīvotājiem, tas ir, 20 % no visiem jūras produktu alerģijas gadījumiem. Galvenais alergēnais gliemju proteīns tropomiozīns ir tas pats, kas vēžveidīgajiem, un bieži novērojami krustotās gliemju/vēžveidīgo alerģijas gadījumi.

(6)

Šie konstatējumi ļauj secināt, ka Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikuma sarakstā ir jāiekļauj lupīna un gliemji.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumā iekļauj šādas sastāvdaļas:

“Lupīna un lupīnas produkti

Gliemji un gliemju produkti.”

2. pants

1.   Dalībvalstis no 2007. gada 23. decembra atļauj to pārtikas produktu pārdošanu, kas atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

2.   Dalībvalstis no 2008. gada 23. decembra aizliedz to pārtikas produktu pārdošanu, kas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām. Tomēr to pārtikas produktu pārdošana, kas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām un kas ir marķēti pirms šā datuma, ir atļauta līdz krājumu iztukšošanai.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 23. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/89/EK (OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).