30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/78


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/140/EK

(2006. gada 20. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 4. novembra Regulā (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdu laišanu tirgū un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1896/2000 (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Minētajā sarakstā ir sulfurilfluorīds.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2032/2003 sulfurilfluorīds novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2032/2003 5. panta 2. punktu par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Zviedrija. Saskaņā ar minētās regulas 10. panta 5. un 7. punktu Zviedrija 2005. gada 19. aprīlī ir iesniegusi Komisijai kompetentas iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Kompetentās iestādes ziņojumu pārskatījušas pārējās dalībvalstis un Komisija. Pārskatīšanā iegūtie secinājumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2032/2003 11. panta 4. punktu iekļauti Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas 2006. gada 8. septembra novērtējuma ziņojumā.

(5)

Par sulfurilfluorīda novērtējumu neradās nekādi jautājumi vai bažas, kas būtu jāadresē Veselības un vides risku zinātniskajai komitejai (SCHER).

(6)

Dažādu pārbaužu rezultāti liecina, ka sulfurilfluorīdu saturošus biocīdos produktus, ko izmanto par koksnes konservantiem, kopumā varētu uzskatīt par atbilstīgiem Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz lietojumiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas novērtējuma ziņojumā. Tāpēc ieteicams iekļaut sulfurilfluorīdu I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, ko izmanto par koksnes konservantiem un kas satur sulfurilfluorīdu, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai atsaukt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(7)

Svarīgi, ka šīs direktīvas noteikumi tiek piemēroti vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kas kā aktīvo vielu satur sulfurilfluorīdu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(8)

Ņemot vērā novērtēšanas ziņojumā iekļautos secinājumus, jāparedz, ka izmantot šādus produktus var atļaut tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 2. punkta i) un e) apakšpunktu, un paredzēt, ka tiek ievēroti riska samazināšanas pasākumi, lai nodrošinātu strādājošo un apkārtējo cilvēku drošību saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 2. punkta i) un f) apakšpunktu.

(9)

Turklāt ir ieteicams par dažiem konkrētiem jautājumiem, kas norādīti novērtēšanas ziņojumā, paredzēt veikt pastāvīgu monitoringu un sniegt papildu informāciju saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 2. punkta i) un f) apakšpunktu.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās puses varētu sagatavoties ar to saistīto jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta c) apakšpunktu ii) daļu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši lai saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu piešķirtu, grozītu vai atsauktu atļaujas sulfurilfluorīdu saturošiem 8. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt, ka tās ievēro Direktīvu 98/8/EK.

(12)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos aktus no 2009. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2006. gada 29. maija Komisijas Direktīvu 2006/50/EK (OV L 142, 30.5.2006., 6. lpp.).

(2)  OV L 307, 24.11.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1048/2005 (OV L 178, 9.7.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā ar ierakstu “Nr. 1” iestarpina šādu tabulu

“Nr.

Ikdienas nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produktu veids

Īpaši noteikumi (1)

1

sulfurilfluorīds

sulfurildifluorīds

EK Nr.: 220-281-5

CAS Nr.: 2699-79-8

> 994 g/kg

2009. gada 1. janvāris

2010. gada 31. decembris

2018. gada 31. decembris

8

Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujās tiek paredzēti šādi nosacījumi:

1)

produktu var pārdot profesionāliem lietotājiem, kas apmācīti to lietošanā, un to var izmantot tikai šādi apmācīti profesionāli lietotāji;

2)

tajā iekļauti attiecīgi riska samazināšanas pasākumi strādājošajiem un apkārtējiem cilvēkiem;

3)

troposfērā tiek veikts sulfurilfluorīda koncentrācijas monitorings.

Dalībvalstis arī nodrošina, ka sākot no 2009. gada 1. janvāra pārskatus par iepriekš 3) punktā minētā monitoringa rezultātiem atļaujas saņēmēji katru piekto gadu nosūta tieši Komisijai.


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm”