5.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/21


PADOMES DIREKTĪVA 2006/117/EURATOM

(2006. gada 20. novembris)

par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu un 32. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas izstrādāts pēc to personu grupas atzinuma, kuras no dalībvalstu zinātnieku ekspertu vidus izraudzījusies Zinātniskā un tehniskā komiteja, saskaņā ar Līguma 31. pantu, un apspriedusies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumos ir jāievēro vairākas prasības, ko paredz Kopienas un starptautiskie juridiskie instrumenti, jo īpaši saistībā ar radioaktīvo materiālu drošu transportēšanu un apstākļiem, kuros radioaktīvos atkritumus vai lietotu kodoldegvielu apglabā vai glabā galamērķa valstī.

(2)

Papildus šīm prasībām darba ņēmēju un sabiedrības veselības aizsardzības interesēs ir jānodrošina, ka radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumi starp dalībvalstīm, kā arī uz Kopienu un no tās notiek, izmantojot obligātu un kopēju iepriekšēju atļauju sistēmu.

(3)

Kā noteikts Padomes 2002. gada 22. maija Rezolūcijā par valsts uzraudzības un kontroles sistēmu izveidošanu radioaktīvo materiālu klātesamībai metālisko materiālu pārstrādē dalībvalstīs (3), ir svarīgi samazināt radioloģisko risku, kas rodas no radioaktīvo materiālu klātesamības metāliskos materiālos, kas paredzēti pārstrādei.

(4)

Padomes Direktīva 92/3/Euratom (1992. gada 3. februāris) par kontroli un uzraudzību attiecībā uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, to ievešanu Kopienā un izvešanu no Kopienas (4) izveidoja stingru Kopienas radioaktīvo atkritumu pārvadājumu kontroles un iepriekšēju atļauju sistēmu, kas ir darbojusies apmierinoši. Ņemot vērā gūto pieredzi, tā tomēr ir jāgroza, lai precizētu un papildinātu koncepcijas un definīcijas, atrisinātu iepriekš neatrisinātas problēmas, vienkāršotu pašreizējo kārtību radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, kā arī garantētu saderību ar citiem Kopienas un starptautiskajiem noteikumiem, un jo īpaši ar Kopējo lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvenciju (turpmāk “Kopējā Konvencija”), kurai Kopiena pievienojās 2006. gada 2. janvārī.

(5)

Saistībā ar 5. SLIM (“Vienkāršāki tiesību akti iekšējā tirgū”) ierosmes posmu ir izveidota dalībvalstu pārstāvju un lietotāju darba grupa, lai atrisinātu vairākus jautājumus, par kuriem attiecībā uz Direktīvu 92/3/Euratom lietotāji ir pauduši zināmas bažas, kā arī lai saskaņotu minēto direktīvu ar pašreizējiem starptautiskiem noteikumiem un instrumentiem.

(6)

Direktīvā 92/3/Euratom izklāstītā kārtība praksē piemērota, tikai pārvadājot lietotu kodoldegvielu, kuru turpmāk nebija paredzēts nekādi izmantot un kura minētās direktīvas izpratnē tika uzskatīta par “radioaktīviem atkritumiem”. Radioloģijas aspektā nav pamata neattiecināt uzraudzības un kontroles procedūras uz lietoto kodoldegvielu, kas paredzēta pārstrādei. Tāpēc šī direktīva būtu jāattiecina uz visiem lietotās kodoldegvielas pārvadājumiem neatkarīgi no tā, vai lietotā kodoldegviela ir paredzēta apglabāšanai vai pārstrādei.

(7)

Katrai dalībvalstij būtu jāsaglabā pilnīga atbildība par politikas izvēli attiecībā uz savā jurisdikcijā esošu radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvaldību; dažas izvēlas lietoto kodoldegvielu pārstrādāt, dažu mērķis ir lietoto kodoldegvielu galīgi apglabāt, neparedzot citu izmantošanas mērķi; tādēļ šīs direktīvas noteikumiem nevajadzētu skart dalībvalstu tiesības eksportēt to lietoto kodoldegvielu pārstrādei, un nekam šajā direktīvā nevajadzētu noteikt to, ka galamērķa dalībvalstij ir jāpieņem radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas kravas, kas ir paredzētas galīgai apstrādei vai apglabāšanai, izņemot atpakaļnosūtīšanas gadījumā. Atteikumi šādiem pārvadājumiem būtu jāpamato, balstoties uz šajā direktīvā noteiktajiem kritērijiem.

(8)

Pašreizējo procedūru vienkāršošanai nevajadzētu traucēt dalībvalstīm īstenot savas esošās tiesības iebilst pret radioaktīvo atkritumu pārvadājumu nosacījumiem vai noteikt tos, kam nepieciešama dalībvalstu piekrišana. Iebildumiem nevajadzētu būt patvaļīgiem, un tie būtu jāpamato ar attiecīgiem valsts, Kopienas vai starptautiskiem tiesību aktiem. Šai direktīvai nevajadzētu skart tiesības un pienākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un jo īpaši attiecībā uz kuģiem un gaisa kuģiem – jūras, upju un gaisa navigācijas tiesību un brīvību īstenošanu, kā tas paredzēts saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

(9)

Galamērķa vai tranzīta dalībvalsts iespēja atteikties izmantot automātisko procedūru, lai dotu piekrišanu pārvadājumiem, rada nepamatotu administratīvu slogu un vieš neskaidrības. Galamērķa un tranzīta dalībvalsts iestāžu obligātajam apstiprinājumam par pieteikuma saņemšanu, kā arī laikposma pagarinājumam, lai dotu piekrišanu, būtu jārada droša iespēja pieņemt, ka tiek dots apstiprinājums klusējot.

(10)

“Atļaujas” pārvadājumiem šīs direktīvas nozīmē nevajadzētu aizstāt konkrētas valsts prasības pārvadājumiem, piemēram, transportēšanas licences.

(11)

Lai aizsargātu cilvēka veselību un vidi pret apdraudējumu, ko rada radioaktīvie atkritumi, būtu jāņem vērā risks, kas rodas ārpus Kopienas. Attiecībā uz radioaktīviem atkritumiem un lietoto kodoldegvielu, ko izved no Kopienas, galamērķa trešā valsts būtu ne tikai jāinformē par pārvadājumu, bet tai arī būtu jādod tam piekrišana.

(12)

Galamērķa dalībvalsts kompetentajām iestādēm vajadzētu sadarboties un uzturēt sakarus ar citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm, lai izvairītos no nepamatotiem kavējumiem un nodrošinātu veiksmīgu šajā direktīvā noteikto piekrišanas procedūras norisi.

(13)

Prasībai, ka vajadzības gadījumā par pārvadājumu atbildīgā persona veic drošību uzlabojošus pasākumus nepabeigta pārvadājuma gadījumā, nevajadzētu aizkavēt dalībvalstu valsts līmenī noteikto mehānismu piemērošanu.

(14)

Prasībai par to, ka turētājs ir atbildīgs par izmaksām nepabeigta pārvadājuma gadījumā, nebūtu jākavē to mehānismu piemērošana, ko izveidojušas dalībvalstis valsts līmenī, vai jebkādu līgumisku vienošanos piemērošana starp turētāju un jebkādu citu personu, kas iesaistīta pārvadājumā.

(15)

Kaut arī radioaktīvie atkritumi, ciktāl tas ir saskaņā ar šāda materiāla drošu pārvaldību, būtu jāapglabā valstī, kurā tie radušies, ir atzīts, ka dalībvalstīm būtu jāveicina nolīgumi pašu vidū, lai veicinātu to radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas drošu un efektīvu pārvaldību, kas nogādāti no tām dalībvalstīm, kuras tos saražo nelielos daudzumos un kur atbilstīgu iekārtu izveidošana nebūtu pamatota no radioloģiskā viedokļa.

(16)

Ja tiek noslēgta vienošanās starp saņēmēju trešā valstī un turētāju trešā valstī atbilstīgi Kopējās Konvencijas 27. pantam, tādu pašu vienošanos var izmantot šīs direktīvas nolūkiem.

(17)

Šīs direktīvas piemērošanai un ņemot vērā iepriekš gūto pieredzi, ir lietderīgi pielāgot pašreizējo standarta dokumentu. Skaidrības labad būtu jānosaka, ka līdz šīs direktīvas transponēšanas dienai ir jāizveido jauns standarta dokuments. Tomēr, ja minētais termiņš netiktu ievērots, pārejas noteikumos būtu jāparedz esošā standarta dokumenta izmantošana. Turklāt skaidri noteikumi par valodu izmantošanu radītu juridisku noteiktību un novērstu nepamatotu aizkavēšanos.

(18)

Periodiskajos dalībvalstu ziņojumos Komisijai un Komisijas ziņojumos Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai būtu jāsniedz noderīgs visā Kopienā doto atļauju apskats un būtu jāidentificē iespējamās grūtības, ar kurām praksē saskārušās dalībvalstis, kā arī rastie risinājumi.

(19)

Padomes Direktīva 96/29/Euratom (1996. gada 13. maijs), kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām (5), inter alia, tiek piemērota radioaktīvo vielu transportam, importam uz un eksportam no Kopienas un paredz ziņošanas un atļauju izsniegšanas sistēmu darbībām ar jonizējošu starojumu. Tāpēc šie noteikumi atbilst jomai, uz kuru attiecas šī direktīva.

(20)

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, skaidrības labad ir nepieciešams atcelt un aizstāt Direktīvu 92/3/Euratom. Šai direktīvai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus noteiktā termiņā transponēt savos tiesību aktos atcelto direktīvu, kā arī piemērot to.

(21)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (6) dalībvalstis tiek mudinātas savās un Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kuras cik iespējams norādīs saistību starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, kā arī darīt tās zināmas atklātībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1.   NODAĻA

PROVIZORISKI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo direktīvu nosaka radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārrobežu pārvadājumu uzraudzības un kontroles Kopienas sistēmu, lai garantētu adekvātu iedzīvotāju aizsardzību.

2.   Šo direktīvu piemēro radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārrobežu pārvadājumiem, ja:

a)

izcelsmes valsts vai galamērķa valsts vai jebkura tranzīta valsts atrodas Kopienas dalībvalstī, un

b)

pārvadātie daudzumi un koncentrācija pārsniedz līmeņus, kas noteikti Direktīvas 96/29/Euratom 3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā.

3.   Šo direktīvu nepiemēro lietošanā neesošu jonizējošā starojuma avotu aizvešanai jonizējošā starojuma avotu piegādātājam vai ražotājam vai uz atzītu objektu.

4.   Šo direktīvu nepiemēro radioaktīvo materiālu pārvadājumiem, kas pārstrādes procesā ir reģenerēti turpmākai izmantošanai.

5.   Šo direktīvu nepiemēro atkritumu pārrobežu pārvadājumiem, kas satur tikai dabiskas izcelsmes radioaktīvo materiālu, kurš nerodas no praktiskām darbībām.

6.   Šī direktīva neskar tiesības un pienākumus starptautiskajos tiesību aktos.

2. pants

Atpakaļnosūtīšana, kas saistīta ar apstrādi un pārstrādi

Šī direktīva neietekmē dalībvalsts vai dalībvalstī esoša uzņēmuma tiesības, uz kuru:

a)

jānogādā radioaktīvie materiāli apstrādei; vai

b)

ir jānogādā citi materiāli ar mērķi reģenerēt radioaktīvos atkritumus,

lai pēc pārstrādes radioaktīvos atkritumus nogādātu atpakaļ uz to izcelsmes valsti. Tā arī neietekmē dalībvalsts vai dalībvalstī esoša uzņēmuma tiesības, uz kuru pārstrādei ir jāved lietotā kodoldegviela, nogādāt atpakaļ pēc pārstrādes reģenerētos radioaktīvos atkritumus uz to izcelsmes valsti.

3. pants

Pārstrādei paredzētās lietotās kodoldegvielas pārrobežu pārvadājumi

Neskarot katras dalībvalsts kompetenci noteikt savu lietotās kodoldegvielas cikla politiku, šī direktīva neietekmē dalībvalsts tiesības eksportēt lietoto kodoldegvielu pārstrādei, ņemot vērā principus kodolenerģētikas kopējā tirgū, jo īpaši brīvu preču apriti. Šos pārvadājumus un eksportu uzrauga un kontrolē saskaņā ar šajā direktīvā noteiktajām procedūrām.

4. pants

Atpakaļnosūtīšana, kas saistīta ar neatļautiem pārvadājumiem un nedeklarētiem radioaktīviem atkritumiem

Šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesības droši nogādāt atpakaļ uz to izcelsmes valsti:

a)

radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumus, kas atbilst šīs direktīvas darbības jomai, bet kurus pilnībā nebija atļauts veikt saskaņā ar šo direktīvu; un

b)

radioaktīvi piesārņotus atkritumus vai materiālus, kas satur jonizējošā starojuma avotu, ja izcelsmes valsts šo materiālu nav deklarējusi kā radioaktīvos atkritumus.

5. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvi materiāli gāzveida, šķidrā vai cietā formā, kurus nav paredzējusi izmantot izcelsmes vai galamērķa valsts vai fiziska vai juridiska persona, kā lēmumam ir piekritušas šīs valstis, un kurus kā radioaktīvos atkritumus saskaņā ar izcelsmes, tranzīta un galamērķa valsts normatīvajiem aktiem kontrolē regulatīvā iestāde;

2)

“lietotā kodoldegviela” ir reaktora aktīvajā zonā apstarota kodoldegviela, kas no tās pastāvīgi izņemta; lietoto kodoldegvielu var uzskatīt gan par izmantojamu resursu, ko var pārstrādāt vai paredzēt galīgai apglabāšanai, neparedzot tālāku izmantošanu un apstrādājot kā radioaktīvos atkritumus;

3)

“pārstrāde” nozīmē procesu vai darbību, kuras mērķis ir iegūt no lietotās degvielas radioaktīvos izotopus turpmākai izmantošanai;

4)

“pārvadājums” ir darbību kopums, kas saistīts ar radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvietošanu no izcelsmes valsts vai dalībvalsts uz galamērķa valsti vai dalībvalsti;

5)

“pārvadājums Kopienā” ir tāds pārvadājums, kura izcelsmes valsts un galamērķa valsts ir dalībvalstis;

6)

“pārvadājums ārpus Kopienas” ir tāds pārvadājums, kura izcelsmes valsts un/vai galamērķa valsts ir trešās valstis;

7)

“apglabāšana” ir radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas novietošana apstiprinātā iekārtā, neparedzot tās atgūšanu;

8)

“glabāšana” ir radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas turēšana piemērotā noslēgtā iekārtā, paredzot tās atgūšanu;

9)

“turētājs” ir fiziska vai juridiska persona, kura pirms radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvadājuma saskaņā ar valsts likumiem ir atbildīga par šiem materiāliem un paredz nogādāt tos saņēmējam;

10)

“saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, kurai atved radioaktīvos atkritumus vai lietoto kodoldegvielu;

11)

“izcelsmes valsts vai dalībvalsts” un “galamērķa valsts vai dalībvalsts” attiecīgi nozīmē valsti vai dalībvalsti, no kuras plāno sākt vai sāk pārvadājumu, un valsti vai dalībvalsti, kurā paredz nogādāt vai nogādā pārvadājumu;

12)

“tranzīta valsts vai dalībvalsts” ir valsts vai dalībvalsts, kas nav izcelsmes valsts vai dalībvalsts vai galamērķa valsts vai dalībvalsts, caur kuras teritoriju ir plānots vai notiek pārvadājums;

13)

“kompetentas iestādes” ir jebkuras iestādes, kuras saskaņā ar izcelsmes, tranzīta vai galamērķa valstu normatīvajiem aktiem pilnvarotas ieviest radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzības un kontroles sistēmu;

14)

“slēgts starojuma avots” ir avots Direktīvā 96/29/Euratom sniegtajā nozīmē, un vajadzības gadījumā tajā ir ietverta kapsula, kurā ir radioaktīvais materiāls kā neatņemama avota sastāvdaļa;

15)

“lietošanā neesoši jonizējošā starojuma avoti” ir slēgti starojuma avoti, kurus vairs neizmanto vai neparedz izmantot vajadzībām, attiecībā uz kurām bijusi piešķirta atļauja;

16)

“atzīts objekts” ir iekārta, kas atrodas tās dalībvalsts teritorijā, kuras kompetentās iestādes, ievērojot valsts tiesību aktus, to atļāvušas izmantot slēgtu starojuma avotu ilgtermiņa glabāšanai vai apglabāšanai, vai iekārta, kuru saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecīgi atļauts izmantot slēgtu starojuma avotu pagaidu glabāšanai;

17)

“attiecīgi aizpildīts pieteikums” nozīmē standarta dokumentu, kas atbilst visām prasībām, kā noteikts saskaņā ar 17. pantu.

2.   NODAĻA

PĀRVADĀJUMI KOPIENĀ

6. pants

Pieteikums pārvadājuma atļaujas saņemšanai

1.   Turētājs, kas plāno veikt vai uzdot veikt radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvadājumu Kopienā, iesniedz izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm attiecīgi aizpildītu pieteikumu pārvadājuma atļaujas saņemšanai.

2.   Šo pieteikumu var nosūtīt par vairāk nekā vienu pārvadājumu ar noteikumu, ka:

a)

radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas fizikālās, ķīmiskās un radioaktīvās īpašības būtībā ir vienādas; un

b)

pārvadājumus veic no viena un tā paša turētāja vienam un tam pašam saņēmējam, un tajos iesaistītas vienas un tās pašas kompetentās iestādes, un

c)

gadījumos, ja pārvadājumi ietver tranzītu caur trešām valstīm, šādu tranzītu veic caur vienu un to pašu Kopienas iebraukšanas un/vai izbraukšanas robežpunktu un caur vienu un to pašu attiecīgās trešās valsts (valstu) robežpunktu (robežpunktiem), izņemot gadījumu, kad starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm panākta cita vienošanās.

7. pants

Pieteikuma nosūtīšana kompetentajām iestādēm

1.   Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta 6. pantā minēto attiecīgi aizpildīto pieteikumu, lai saņemtu galamērķa dalībvalsts un tranzīta dalībvalstu kompetento iestāžu piekrišanu, ja tāda vajadzīga.

2.   Iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visa informācija par pārvadājumiem, uz ko attiecas šī direktīva, tiek rūpīgi apstrādāta un aizsargāta pret ļaunprātīgu izmantošanu.

8. pants

Apstiprinājums par saņemšanu un informācijas pieprasījums

1.   Galamērķa un tranzīta dalībvalsts kompetentās iestādes 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pārbauda, vai pieteikums ir attiecīgi aizpildīts 5. panta 17. punkta nozīmē.

2.   Gadījumā, ja pieteikums ir attiecīgi aizpildīts, galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā 10 dienas pēc tam, kad beidzies 20 dienu laikposms, kas noteikts 1. punktā, nosūta apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm un tā kopiju – citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

3.   Ja attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes uzskata, ka pieteikums nav attiecīgi aizpildīts, tās pieprasa trūkstošo informāciju izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm un informē citas kompetentās iestādes par šādu pieprasījumu. Šādu pieprasījumu veic ne vēlāk kā līdz 1. punktā noteiktā termiņa beigām.

Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta pieprasīto informāciju attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā 10 dienas pēc trūkstošās informācijas saņemšanas un ne ātrāk kā pēc 1. punktā noteiktā 20 dienu laikposma beigām nosūta apstiprinājumu par saņemšanu izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm un tā kopiju citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

4.   Ja galamērķa un tranzīta kompetentās iestādes ir apmierinātas ar to, ka pieteikums ir attiecīgi izpildīts, 1., 2. un 3. punktā noteiktos termiņus apstiprinājuma nosūtīšanai var saīsināt.

9. pants

Piekrišana un atteikums

1.   Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc apstiprinājuma par saņemšanu visu attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm par savu piekrišanu vai nosacījumiem, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, lai dotu piekrišanu, vai par atteikšanos dot piekrišanu.

Tomēr galamērķa dalībvalsts vai jebkuras tranzīta dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt pagarinājumu šā punkta pirmajā apakšpunktā norādītajam termiņam, bet ne vairāk kā vienu mēnesi, savas nostājas paziņošanai.

2.   Ja līdz 1. punktā minētā termiņa beigām nav saņemta galamērķa dalībvalsts un/vai paredzētās tranzīta dalībvalsts kompetento iestāžu atbilde, uzskata, ka šīs valstis ir piekritušas pieprasītajam pārvadājumam.

3.   Dalībvalstis pamato visus atteikumus piekrist vai piekrišanai izvirzītos nosacījumus, balstoties:

a)

attiecībā uz tranzīta dalībvalstīm – uz atbilstīgiem valsts, Kopienas vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami radioaktīvo materiālu transportēšanai;

b)

attiecībā uz galamērķa dalībvalsti – uz atbilstīgiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvaldībai, vai uz atbilstīgiem valsts, Kopienas vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami radioaktīvo materiālu transportēšanai.

Jebkādi nosacījumi, kurus izvirzījušas dalībvalstu kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai tās ir tranzīta vai galamērķa valstis, nedrīkst būt stingrāki par nosacījumiem, kuri ir noteikti līdzīgiem pārvadājumiem šo dalībvalstu iekšienē.

4.   Dalībvalsts(-is), kas piekritusi(-ušas) konkrēta pārvadājuma tranzītam, nevar nepiekrist atpakaļnosūtīšanai šādos gadījumos:

a)

ja sākotnējā piekrišana attiecās uz materiālu, kas tika nosūtīts apstrādei vai pārstrādei, ja atpakaļnosūtīšana attiecas uz radioaktīvajiem atkritumiem vai citiem produktiem, kas radušies pēc apstrādes vai pārstrādes un ir ekvivalenti oriģinālajam materiālam, un tiek ievēroti visi attiecīgie tiesību akti;

b)

apstākļos, kas aprakstīti 12. pantā, ja atpakaļnosūtīšana notiek tādos pašos apstākļos un ar vienām un tām pašām specifikācijām.

5.   Par nepamatotiem kavējumiem un/vai sadarbības trūkumu ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm ziņo Komisijai.

10. pants

Atļauja veikt pārvadājumus

1.   Ja ir dotas visas pārvadājuma veikšanai vajadzīgās piekrišanas, izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes ir tiesīgas atļaut turētājam veikt pārvadājumu un attiecīgi par to informē galamērķa dalībvalsts un tranzīta dalībvalsts vai trešās valsts kompetentās iestādes.

2.   Šā panta 1. punktā minētā atļauja nekādā veidā neskar turētāja, transportētāju, īpašnieka, saņēmēja vai jebkuras citas pārvadājumā iesaistītas fiziskas vai juridiskas personas atbildību.

3.   Viena atļauja var attiekties uz vairāk nekā vienu pārvadājumu, ja ir ievēroti 6. panta 2. punkta nosacījumi.

4.   Jebkura atļauja ir derīga ne ilgāk kā trīs gadus.

Nosakot šo derīguma termiņu, dalībvalstis ņem vērā jebkurus nosacījumus, kas ir noteikti galamērķa vai tranzīta dalībvalstu dotajā piekrišanā.

11. pants

Apstiprinājums par pārvadājuma saņemšanu

1.   Saņēmējs 15 dienu laikā nosūta galamērķa dalībvalsts kompetentajām iestādēm apstiprinājumu par katra pārvadājuma saņemšanu.

2.   Galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta saņemšanas apstiprinājuma kopijas izcelsmes dalībvalstij un jebkurai tranzīta dalībvalstij vai trešai valstij.

3.   Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta saņemšanas apstiprinājuma kopiju sākotnējam turētājam.

12. pants

Nepabeigts pārvadājums

1.   Galamērķa, izcelsmes vai tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja pārvadājuma nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šo direktīvu vai nav saskaņā ar atļaujām vai piekrišanām, kas ir dotas saskaņā ar šo direktīvu.

Šī dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu citu pārvadājumā iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes.

2.   Ja pārvadājumu nevar pabeigt vai nav ievēroti pārvadājuma nosacījumi, ko paredz šī direktīva, izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina to, ka attiecīgo radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas turētājs tos paņem atpakaļ, ja vien nevar veikt alternatīvus drošības pasākumus. Šīs kompetentās iestādes nodrošina, ka vajadzības gadījumā par pārvadājumu atbildīgā persona veic drošību uzlabojošus pasākumus.

3.   Turētājs ir atbildīgs par to izmaksu segšanu, kas rodas gadījumos, ja pārvadājumu nevar pabeigt.

3.   NODAĻA

PĀRVADĀJUMI ĀRPUS KOPIENAS

13. pants

Imports uz Kopienu

1.   Ja radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela, uz ko attiecas šīs direktīvas darbības joma, ir jāieved Kopienā no trešās valsts un galamērķa valsts ir dalībvalsts, saņēmējs šīs dalībvalsts kompetentajām iestādēm iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai. Pieteikumu var sūtīt par vairāk nekā vienu pārvadājumu saskaņā ar 6. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Pieteikumā iekļauj pierādījumu tam, ka saņēmējs ir vienojies ar trešā valstī reģistrētu turētāju, un to ir apstiprinājušas šīs trešās valsts kompetentās iestādes, kuras uzliek šim turētājam par pienākumu paņemt atpakaļ radioaktīvos atkritumus vai lietoto kodoldegvielu, ja pārvadājumu nevar pabeigt saskaņā ar šo direktīvu, kā noteikts šā panta 5. punktā.

2.   Galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta 1. punktā minēto pieteikumu tranzīta dalībvalstu kompetentajām iestādēm apstiprināšanai, ja tādas tranzīta dalībvalstis ir, lai saņemtu to piekrišanu.

Piemēro 8. un 9. pantu.

3.   Ja ir saņemtas visas pārvadājuma veikšanai vajadzīgās piekrišanas, galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes ir tiesīgas atļaut saņēmējam veikt pārvadājumu un attiecīgi par to informē jebkuras izcelsmes vai tranzīta dalībvalsts vai trešās valsts kompetentās iestādes.

Piemēro 10. panta 2., 3. un 4. punktu.

4.   Pārvadājuma saņēmējs 15 dienu laikā nosūta galamērķa dalībvalsts kompetentajām iestādēm apstiprinājumu par katra pārvadājuma saņemšanu. Galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta apstiprinājuma kopijas izcelsmes valstij un jebkurai tranzīta dalībvalstij vai trešai valstij.

5.   Galamērķa dalībvalsts vai jebkura tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja tā nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šo direktīvu vai nav saskaņā ar atļaujām vai piekrišanām, kas ir izsniegtas saskaņā ar šo direktīvu. Šāda dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu izcelsmes valsts kompetentās iestādes.

6.   Saņēmējs ir atbildīgs par to izmaksu segšanu, kas rodas gadījumos, ja pārvadājumu nevar pabeigt.

14. pants

Tranzīts caur Kopienu

1.   Ja radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela ir jāieved Kopienā no trešās valsts un galamērķa valsts nav dalībvalsts, fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par pārvadījumiem dalībvalstī, caur kuras muitas posteni radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela pirmo reizi nonāk Kopienā (“pirmā tranzīta dalībvalsts”), iesniedz šīs dalībvalsts kompetentajai iestādei pieteikumu atļaujas saņemšanai. Pieteikumu var sūtīt par vairāk nekā vienu pārvadājumu saskaņā ar 6. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Pieteikumā iekļauj pierādījumu tam, ka trešā valstī reģistrēts saņēmējs ir vienojies ar trešā valstī reģistrētu turētāju, un to apstiprina šīs trešās valsts kompetentās iestādes, kuras uzliek šim turētājam par pienākumu paņemt atpakaļ radioaktīvos atkritumus vai lietoto kodoldegvielu, ja pārvadājumu nevar pabeigt saskaņā ar šo direktīvu, kā paredzēts šā panta 5. punktā.

2.   Pirmās tranzīta dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta 1. punktā minēto pieteikumu citu tranzīta dalībvalstu kompetentajām iestādēm apstiprināšanai, ja tādas tranzīta dalībvalstis ir, lai saņemtu to piekrišanu.

Piemēro 8. un 9. pantu.

3.   Ja ir piešķirtas visas pārvadājuma veikšanai vajadzīgās piekrišanas, pirmās tranzīta dalībvalsts kompetentās iestādes ir tiesīgas atļaut 1. punktā minētajai atbildīgajai personai veikt pārvadājumu un attiecīgi par to informē jebkuras citas izcelsmes vai tranzīta dalībvalsts vai trešās valsts kompetentās iestādes.

Piemēro 10. panta 2., 3. un 4. punktu.

4.   Šā panta 1. punktā minētā atbildīgā persona paziņo pirmās tranzīta dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ka radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela ir nonākusi galamērķī trešā valstī, paziņojumu izdarot 15 dienu laikā no piegādes datuma un norādot pēdējo Kopienas muitas posteni, caur kuru pārvadājums izvests.

Paziņojumu apliecina ar deklarāciju vai apliecinājumu, kuru izdevis saņēmējs un kurā norādīts, ka radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela nonākusi paredzētajā galamērķī, kā arī norādīts trešās valsts muitas punkts, caur kuru pārvadājums ievests.

5.   Tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja tā nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šo direktīvu vai nav saskaņā ar atļaujām vai piekrišanām, kas ir izsniegtas saskaņā ar šo direktīvu. Šāda dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu izcelsmes valsts kompetentās iestādes. Šā panta 1. punktā minētā atbildīgā persona ir atbildīga par to izmaksu segšanu, kas rodas gadījumos, ja pārvadājumu nevar pabeigt.

15. pants

Eksports no Kopienas

1.   Ja radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela ir jāeksportē no Kopienas uz trešo valsti, turētājs iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Pieteikumu var sūtīt par vairāk nekā vienu pārvadājumu saskaņā ar 6. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.   Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes:

a)

informē galamērķa valsts kompetentās iestādes par plānoto pārvadājumu un lūdz to piekrišanu; un

b)

nosūta 1. punktā minēto pieteikumu tranzīta dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja tādas tranzīta dalībvalstis ir, lai saņemtu to piekrišanu.

Piemēro 8. pantu.

3.   Ja ir dotas visas pārvadājuma veikšanai vajadzīgās piekrišanas, izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes ir tiesīgas atļaut turētājam veikt pārvadājumu un attiecīgi par to informē galamērķa trešās valsts un tranzīta dalībvalsts vai trešās valsts kompetentās iestādes.

Piemēro 10. panta 2., 3. un 4. punktu.

4.   Turētājs paziņo izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ka radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela ir nonākusi galamērķī trešā valstī, paziņojumu izdarot 15 dienu laikā pēc piegādes datuma un norādot pēdējo Kopienas muitas posteni, caur kuru pārvadājums izvests.

Paziņojumu apliecina ar deklarāciju vai apliecinājumu, kuru izdevis saņēmējs un kurā norādīts, ka radioaktīvie atkritumi vai lietotā kodoldegviela nonākusi paredzētajā galamērķī, kā arī norādīts trešās valsts muitas punkts, caur kuru pārvadājums ievests.

5.   Izcelsmes dalībvalsts vai jebkura tranzīta dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājums nevar tikt pabeigts, ja tā nosacījumi vairs netiek ievēroti saskaņā ar šo direktīvu vai nav saskaņā ar atļaujām vai piekrišanām, kas ir izsniegtas saskaņā ar šo direktīvu. Šāda tranzīta dalībvalsts nekavējoties informē par šo lēmumu izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes.

Piemēro 12. panta 2. un 3. punktu.

16. pants

Eksportēšanas aizliegums

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes neatļauj pārvadājumus:

a)

uz galamērķi, kas atrodas uz dienvidiem no 60° dienvidu platuma, vai

b)

uz valsti, kas ir puse Partnerattiecību nolīgumā starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, (Kotonū ĀAK un EK nolīgums), un kas nav dalībvalsts, neskarot 2. pantu, vai

c)

kā noteikts Kopējā Konvencijā, uz trešo valsti, kurai, pēc izcelsmes dalībvalsts kompetento iestāžu atzinuma un ievērojot šā panta 2. punktā minētos kritērijus, nav pietiekamu administratīvo un tehnisko resursu un reglamentētas struktūras, lai droši apsaimniekotu radioaktīvos atkritumus vai lietoto kodoldegvielu. Veidojot atzinumu par šo jautājumu, dalībvalstis pienācīgi ņem vērā jebkādu attiecīgu informāciju no citām dalībvalstīm. Šajā sakarā dalībvalstis ik gadu informē Komisiju un Padomdevēju komiteju, kas izveidota saskaņā ar 21. pantu.

2.   Komisija saskaņā ar 21. pantā noteikto kārtību izstrādā kritērijus, pienācīgi ņemot vērā, inter alia, atbilstīgos Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) drošības standartus, kas ļauj dalībvalstīm novērtēt, vai eksporta prasības ir ievērotas.

4.   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

17. pants

Standarta dokumenta lietošana

1.   Veicot pārvadājumus, uz kuriem attiecas šī direktīva, lieto standarta dokumentu.

2.   Komisija saskaņā ar 21. pantā noteikto kārtību izstrādā standarta dokumentu, kurā kā pielikums iekļauts obligāto prasību saraksts pareizai pieteikumu aizpildīšanai.

Standarta dokumentu un tā pielikumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un dara pieejamus elektroniskā formā ne vēlāk kā 2008. gada 25. decembrī. Vajadzības gadījumā tas tiks atjaunināts saskaņā ar to pašu kārtību.

3.   Pieteikumu atļaujas saņemšanai aizpilda un jebkādu papildu dokumentāciju un informāciju, kas minēta 10., 13., 14. un 15. pantā, sniedz valodā, kas ir pieņemama tām dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurām saskaņā ar šo direktīvu atļaujas pieteikums ir iesniegts.

Turētājs pēc galamērķa vai tranzīta valsts kompetento iestāžu pieprasījuma nodrošina autentisku tulkojumu valodā, kas tām ir pieņemama.

4.   Jebkādas papildu prasības pārvadājuma atļaujas saņemšanai pievieno standarta dokumenta pielikumā.

5.   Neskarot citus pavaddokumentus, ko prasa citi attiecīgie normatīvie akti, aizpildīto standarta dokumentu, kas apliecina, ka ir pienācīgi ievērota atļauju saņemšanas procedūra, pievieno ikvienam pārvadājumam, uz kuru attiecas šīs direktīvas piemērošanas joma, tostarp gadījumos, ja viena atļauja piešķirta par vairāk nekā vienu pārvadājumu.

6.   Šie dokumenti ir pieejami izcelsmes un galamērķa valsts un tranzīta valsts kompetentajām iestādēm.

18. pants

Kompetentās iestādes

1.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 2008. gada 25. decembrī nosūta Komisijai kompetento iestāžu nosaukumu(-us) un adresi(-es), un visu informāciju, kas vajadzīga, lai ātri sazinātos ar šīm iestādēm.

2.   Dalībvalstis regulāri ziņo Komisijai, ja šie dati mainās.

19. pants

Pārsūtīšana

1.   Komisija saskaņā ar 21. pantā noteikto kārtību izstrādā ieteikumus par efektīvu un drošu sistēmu, kā pārsūtīt ar šīs direktīvas noteikumiem saistītos dokumentus un informāciju.

2.   Komisija izveido un uztur elektronisku komunikācijas platformu, lai publicētu:

a)

katras dalībvalsts kompetentās(-o) iestādes(-žu) nosaukumu un adresi;

b)

valodas, kas ir pieņemamas katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm, un

c)

visus vispārējos noteikumus un papildu prasības, ja tādi ir, kas vajadzīgi, lai katras dalībvalsts kompetentās iestādes atļautu sūtījumu.

20. pants

Regulāri ziņojumi

1.   Līdz 2011. gada 25. decembrim un pēc tam ik pēc trīs gadiem dalībvalstis sūta Komisijai ziņojumus par šīs direktīvas īstenošanu.

2.   Uz šo ziņojumu pamata Komisija saskaņā ar 21. pantā izklāstīto kārtību sagatavo apkopojošu ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, īpašu uzmanību pievēršot 4. panta īstenošanai.

21. pants

Padomdevēja komiteja

1.   Kad Komisija veic 16. panta 2. punktā, 17. panta 2. punktā, 19. panta 1. punktā un 20. panta 2. punktā izklāstītos uzdevumus, tai palīdz Padomdevēja komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis (turpmāk “Komiteja”).

2.   Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šo projektu, ievērojot termiņu, ko tās priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības, vajadzības gadījumā balsojot.

3.   Atzinumu protokolē. Katrai dalībvalstij ir tiesības prasīt, lai tās nostāju iekļauj protokolā.

4.   Komisija ņem vērā Komitejas atzinumu. Tā informē Komiteju par to, kā tās atzinums ir ņemts vērā.

22. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2008. gada 25. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādu atsauci.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai to valsts tiesību aktu galveno noteikumu tekstu, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

23. pants

Anulēšana

1.   Direktīvu 92/3/Euratom atceļ no 2008. gada 25. decembra, neskarot dalībvalstu saistības noteiktā termiņā šo direktīvu transponēt savos tiesību aktos un to piemērot.

2.   Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās jālasa saskaņā ar pielikumā sniegto atbilstību tabulu.

24. pants

Pārejas noteikumi

1.   Ja pieteikums atļaujas saņemšanai pienācīgi iesniegts izcelsmes valsts kompetentajām iestādēm vai tās tos ir apstiprinājušas pirms 2008. gada 25. decembra, Direktīvu 92/3/Euratom piemēro visiem pārvadājumiem, uz kuriem attiecas viena un tā pati atļauja.

2.   Pieņemot lēmumu par pieteikumiem atļauju saņemšanai, kas iesniegti pirms 2008. gada 25. decembra, par vairāk nekā vienu radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uz galamērķa trešo valsti, izcelsmes dalībvalsts ņem vērā visus attiecīgos apstākļus un jo īpaši:

a)

plānoto grafiku pārvadājumiem, uz kuriem attiecas viens un tas pats pieteikums;

b)

pamatojumu visu pārvadājumu iekļaušanai vienā pieteikumā;

c)

atļaujas piešķiršanas atbilstību mazākam pārvadājumu skaitam, nekā norādīts pieteikumā.

3.   Kamēr šīs direktīvas 17. pantā paredzētais standarta dokuments nav pieejams, šīs direktīvas vajadzībām mutatis mutandis lieto standarta dokumentu, kurš ieviests ar Komisijas Lēmumu 93/552/Euratom  (7).

25. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

26. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV C 286, 17.11.2005., 34. lpp.

(2)  2006. gada 5. jūlijā sniegtais Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV C 119, 22.5.2002., 7. lpp.

(4)  OV L 35, 12.2.1992., 24. lpp.

(5)  OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.

(6)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(7)  Komisijas Lēmums 93/552/Euratom (1993. gada 1. oktobris), ar ko ievieš Padomes Direktīvā 92/3/Euratom minēto standarta dokumentu radioaktīvo atkritumu pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei (OV L 268, 29.10.1993., 83. lpp.).


PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 92/3/Euratom

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants

5. pants

3. pants

Pirmais apsvērums

4. panta pirmās daļas pirmais teikums

6. panta 1. punkts

4. panta pirmās daļas otrais teikums

7. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

17. panta 1. punkts

4. panta 3. punkts

5. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

10. panta 4. punkts

6. panta 1. punkta pirmā daļa

9. panta 1. punkts

6. panta 1. punkta otrā daļa

17. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

9. panta 3. punkts

6. panta 3. punkts

9. panta 1. punkta otrā daļa

6. panta 4. punkts

9. panta 2. punkts

7. panta pirmā daļa

10. panta 1. punkts

7. panta otrā daļa

17. panta 1. punkts

7. panta trešā daļa

10. panta 2. punkts

8. pants

17. panta 5. punkts

9. panta 1. punkta teikuma pirmā daļa

11. panta 1. punkts

9. panta 1. punkta teikuma beigu daļa

17. panta 1. punkts

9. panta 2. punkta pirmais teikums

11. panta 2. punkts

9. panta 2. punkta otrais teikums

11. panta 3. punkts

10. panta 1. punkts

13. pants

10. panta 1. punkta pirmā teikuma beigu daļa

17. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

14. pants

10. panta 3. punkts

13. pants

11. pants

16. panta 1. punkts

12. panta 1. punkts

15. panta 1. punkts

12. panta 2. punkts

15. panta 3. punkts

12. panta 3. punkts

10. panta 2. punkts

12. panta 4. punkts

17. panta 1. punkts

12. panta 5. punkts

15. panta 4. punkta pirmā daļa

12. panta 6. punkts

15. panta 4. punkta otrā daļa

13. pants

1. panta 3. punkts

14. pants

2. pants

15. panta 1. punkts

12. panta 2. punkts

15. panta 2. punkts

13. panta 1. punkta otrā daļa

16. pants

9. panta 4. punkts

17. pants

18. pants

18. pants

20. pants

19. pants

21. pants

20. pants (1., 2. un 3. ievilkums)

17. panta 1. punkts

20. panta 4. ievilkums

16. panta 2. punkts

20. panta 5. ievilkums

20. panta 2. punkts

21. pants

22. pants

22. pants

26. pants

 

3. pants (jauns)

 

4. pants (jauns)

 

8. pants (jauns)

 

19. pants (jauns)

 

23. pants (jauns)

 

24. pants (jauns)

 

25. pants (jauns)