20.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 363/416


PADOMES DIREKTĪVA 2006/109/EK

(2006. gada 20. novembrī),

ar ko pielāgo Direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās, saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 56. pantu, ja iestāžu tiesību akti ir spēkā pēc 2007. gada 1. janvāra un tiem ir vajadzīgi pielāgojumi saistībā ar pievienošanos, un vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, vajadzīgie tiesību akti jāpieņem Padomei vai Komisijai, ja tā ir pieņēmusi sākotnējo aktu.

(2)

Konferences, kurā izstrādāja Pievienošanās līgumu, Nobeiguma aktā ir norādīts, ka Augstās Līgumslēdzējas Puses panāca politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un Padome un Komisija ir aicinātas pieņemt šos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Padomes Direktīva 94/45/EK (1994. gada 22. septembris) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 94/45/EK groza, kā noteikts pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz dienai, kad Bulgārija un Rumānija pievienojas Eiropas Savienībai. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās līgums, un ar tā spēkā stāšanās dienu.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 157, 21.6.2005., 11 lpp.

(2)  OV L 254, 30.9.1994, 64. lpp.


PIELIKUMS

SOCIĀLĀ POLITIKA UN NODARBINĀTĪBA

31994 L 0045: Padomes Direktīva 94/45/EK (1994. gada 22. septembris) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (OV L 254, 30.9.1994., 64. lpp.), ko groza:

31997 L 0074: Padomes 15.12.1997. Direktīva 97/74/EK (OV L 10, 16.01.1998., 22. lpp.).

Neskarot nekādu turpmāku pārskatīšanu pirms iestāšanās dienas, direktīvas 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

Īpašajā pārrunu grupā ir vismaz trīs locekļi, bet ne vairāk kā tik, cik ir dalībvalstu.”