20.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 363/344


PADOMES DIREKTĪVA 2006/103/EK

(2006. gada 20. novembrī),

ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 56. pantu, ja iestāžu akti ir spēkā pēc 2007. gada 1. janvāra un tiem ir vajadzīgi pielāgojumi saistībā ar pievienošanos, un vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, vajadzīgos tiesību aktus pieņem Padome vai Komisija, ja tā ir pieņēmusi sākotnējo aktu.

(2)

Konferences, kurā izstrādāja Pievienošanās līgumu, Nobeiguma aktā ir norādīts, ka Augstās Līgumslēdzējas Puses panāca politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un Padome un Komisija ir aicinātas pieņemt šos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 82/714/EEK (2), 91/439/EEK (3), 91/440/EEK (4), 91/672/EEK (5), 92/106/EEK (6), 96/26/EK (7), 1999/37/EK (8), 1999/62/EK (9) un 2003/59/EK (10),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 82/714/EEK, 91/439/EEK, 91/440/EEK, 91/672/EEK, 92/106/EEK, 96/26/EK, 1999/37/EK, 1999/62/EK un 2003/59/EK groza, kā noteikts pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz dienai, kad Bulgārija un Rumānija pievienojas Eiropas Savienībai. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, un ar tā spēkā stāšanās dienu.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 157, 21.6.2005., 11. lpp.

(2)  OV L 301, 28.10.1982., 1. lpp.

(3)  OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.

(4)  OV L 237, 24.8.1991., 25. lpp.

(5)  OV L 373, 31.12.1991., 29. lpp.

(6)  OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.

(7)  OV L 124, 23.5.1996., 1. lpp.

(8)  OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.

(9)  OV L 187, 20.7.1999., 42. lpp.

(10)  OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.


PIELIKUMS

TRANSPORTA POLITIKA

A.   AUTOTRANSPORTS

1.

31991 L 0439: Padomes Direktīva 91/439/EEK (1991. gada 29. jūlijs) par vadītāju apliecībām (OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.), ko groza:

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

31994 L 0072: Padomes 19.12.1994. Direktīva 94/72/EK (OV L 337, 24.12.1994., 86. lpp.),

31996 L 0047: Padomes 23.7.1996. Direktīva 96/47/EK (OV L 235, 17.9.1996., 1. lpp.),

31997 L 0026: Padomes 2.6.1997. Direktīva 97/26/EK (OV L 150, 7.6.1997., 41. lpp.),

32000 L 0056: Komisijas 14.9.2000. Direktīva 2000/56/EK (OV L 237, 21.9.2000., 45. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., lpp.),

32003 L 0059: Eiropas Parlamenta un Padomes 15.7.2003. Direktīva 2003/59/EK (OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.),

32003 R 1882: Eiropas Parlamenta un Padomes 29.9.2003 Regula (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

a)

Direktīvas I pielikuma 2. punkta trešajā ievilkumā tekstu aiz vārdiem “1. lappusē ir:” aizstāj ar šādu tekstu:

“—

tās dalībvalsts, kas izdod apliecību, atšķirības zīme; atšķirības zīmes ir šādas:

B

:

Beļģija

BG

:

Bulgārija

CZ

:

Čehijas Republika

DK

:

Dānija

D

:

Vācija

EST

:

Igaunija

GR

:

Grieķija

E

:

Spānija

F

:

Francija

IRL

:

Īrija

I

:

Itālija

CY

:

Kipra

LV

:

Latvija

LT

:

Lietuva

L

:

Luksemburga

H

:

Ungārija

M

:

Malta

NL

:

Nīderlande

A

:

Austrija

PL

:

Polija

P

:

Portugāle

RO

:

Rumānija

SLO

:

Slovēnija

SK

:

Slovākija

FIN

:

Somija

S

:

Zviedrija

UK

:

Apvienotā Karaliste”.

b)

Direktīvas I pielikuma 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja dalībvalsts vēlas izdarīt šos ierakstus valsts valodā, kas nav iekļauta šajā valodu sarakstā: bulgāru, spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu vai zviedru valoda — tad attiecīgā dalībvalsts, neskarot citus šā pielikuma noteikumus, izstrādā apliecību ar tekstu divās valodās, no kurām viena ir kāda no iepriekšminētajām valodām.”.

c)

Direktīvas Ia pielikuma 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

tās dalībvalsts, kas izdod apliecību, atšķirības zīme, kura iespiesta negatīvā uz zila taisnstūra un kurai apkārt izvietotas 12 dzeltenas zvaigznes; atšķirības zīmes ir šādas:

B

:

Beļģija

BG

:

Bulgārija

CZ

:

Čehijas Republika

DK

:

Dānija

D

:

Vācija

EST

:

Igaunija

GR

:

Grieķija

E

:

Spānija

F

:

Francija

IRL

:

Īrija

I

:

Itālija

CY

:

Kipra

LV

:

Latvija

LT

:

Lietuva

L

:

Luksemburga

H

:

Ungārija

M

:

Malta

NL

:

Nīderlande

A

:

Austrija

PL

:

Polija

P

:

Portugāle

RO

:

Rumānija

SLO

:

Slovēnija

SK

:

Slovākija

FIN

:

Somija

S

:

Zviedrija

UK

:

Apvienotā Karaliste” .

d)

Direktīvas Ia pielikuma 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“e)

vārdi “Eiropas Kopienu paraugs” tās dalībvalsts valodā(-s), kura izdod apliecību, un vārdi “Vadītāja apliecība” Kopienas pārējās valodās, iespiesti rozā krāsā, veidojot apliecības fonu:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort”;

e)

Direktīvas Ia pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā tekstu aiz vārdiem “2. lappusē ir:” aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja dalībvalsts vēlas izdarīt šos ierakstus valsts valodā, kas nav iekļauta šajā valodu sarakstā: bulgāru, spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu vai zviedru valoda — tad attiecīgā dalībvalsts, neskarot citus šā pielikuma noteikumus, izstrādā apliecību ar tekstu divās valodās, no kurām viena ir kāda no iepriekšminētajām valodām.”.

2.

31992 L 0106: Padomes Direktīva 92/106/EEK (1992. gada 7. decembris) par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.), ko groza:

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

Direktīvas 6. panta 3. punktā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Čehijas Republiku, iekļauj šādu tekstu:

“—   Bulgārija

данък върху превозните средства;”

un starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Slovēniju, iekļauj šādu tekstu:

“—   Rumānija

Taxa asupra mijloacelor de transport;”.

3.

31996 L 0026: Padomes Direktīva 96/26/EK (1996. gada 29. aprīlis) par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē (OV L 124, 23.5.1996., 1. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

31998 L 0076: Padomes 1.10.1998. Direktīva 98/76/EK (OV L 277, 14.10.1998., 17. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32004 L 0066: Padomes 26.4.2004. Direktīva 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).

Direktīvas Ia pielikuma 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu zemsvītras piezīmi:

“(1)

Valsts atšķirības simbols: Beļģija (B), Bulgārija (BG), Čehijas Republika (CZ), Dānija (DK), Vācija (D), Igaunija (EST), Grieķija (GR), Spānija (E), Francija (F), Īrija (IRL), Itālija (I), Kipra (CY), Latvija (LV), Lietuva (LT), Luksemburga (L), Ungārija (HU), Malta (M), Nīderlande (NL), Austrija (A), Polija (PL), Portugāle (P), Rumānija (RO), Slovēnija (SLO), Slovākija (SK), Somija (FIN), Zviedrija (S), Apvienotā Karaliste (UK).”.

4.

31999 L 0037: Padomes Direktīva 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.), ko groza:

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32003 L 0127: Komisijas 23.12.2003. Direktīva 2003/127/EK (OV L 10, 16.1.2004., 29. lpp.),

a)

Direktīvas I pielikuma II.4. punktā pēc teksta, kas attiecas uz Beļģiju, iekļauj šādu tekstu:

“BG

:

Bulgārija”

un pēc teksta, kas attiecas uz Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“RO

:

Rumānija”.

b)

Direktīvas I pielikuma III.1. punkta A. daļas (b) apakšpunktā pēc teksta, kas attiecas uz Beļģiju, iekļauj šādu tekstu:

“BG

:

Bulgārija”

un pēc teksta, kas attiecas uz Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“RO

:

Rumānija”.

c)

Direktīvas II pielikuma II.4. punktā pēc teksta, kas attiecas uz Beļģiju, iekļauj šādu tekstu:

“BG

:

Bulgārija”

un pēc teksta, kas attiecas uz Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“RO

:

Rumānija”.

d)

Direktīvas II pielikuma III.1. punkta A. daļas (b) apakšpunktā pēc teksta, kas attiecas uz Beļģiju, iekļauj šādu tekstu:

“BG

:

Bulgārija”

un pēc teksta, kas attiecas uz Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“RO

:

Rumānija”.

5.

31999 L 0062: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK (1999. gada 17. jūnijs) par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (OV L 187, 20.7.1999., 42. lpp.).

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32006 L 0038: Eiropas Parlamenta un Padomes 17.5.2003. Direktīva 2006/38/EK (OV L 157, 9.6.2006., 8. lpp.).

Direktīvas 3. panta 1. punktā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Čehijas Republiku, iekļauj šādu tekstu:

“—   Bulgārija

данък върху превозните средства,”;

un starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Slovēniju, iekļauj šādu tekstu:

“—   Rumānija

Taxa asupra mijloacelor de transport.”.

6.

32003 L 0059: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējo apmācību un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu (OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.), ko groza:

32004 L 0066: Padomes 26.4.2004. Direktīva 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).

a)

Direktīvas II pielikuma 2. punkta (c) apakšpunktā aiz vārdiem “1. pusē ir” starp Beļģijas un Čehijas Republikas tekstiem iekļauj šādus tekstus:

“BG

:

Bulgārija”

un starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Slovēniju, iekļauj šādu tekstu:

“RO

:

Rumānija”.

b)

Direktīvas II pielikuma 2. punkta (e) apakšpunktā aiz vārdiem “1. pusē ir” starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Čehijas Republiku, iekļauj šādu tekstu:

“карта за квалификация на водача”

un starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Slovākiju, iekļauj šādu tekstu:

“Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto”.

c)

Direktīvas II pielikuma 2. punktā aiz vārdiem “2. pusē ir” (b) apakšpunkta otro teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Ja dalībvalsts vēlas izdarīt šos ierakstus valsts valodā, kas nav iekļauta šajā valodu sarakstā: bulgāru, spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu vai zviedru valoda — tad attiecīgā dalībvalsts, neskarot citus šā pielikuma noteikumus, izstrādā apliecību ar tekstu divās valodās, no kurām viena ir kāda no iepriekšminētajām valodām.”.

B.   DZELZCEĻA TRANSPORTS

31991 L 0440: Padomes Direktīva 91/440/EEK (1991. gada 29. jūlijs) par Kopienas dzelzceļa attīstību (OV L 237, 24.8.1991., 25. lpp.), ko groza:

32001 L 0012: Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2001. Direktīva 2001/12/EK (OV L 75, 15.3.2001., 1. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

32004 L 0051: Eiropas Parlamenta un Padomes 29.4.2004. Direktīva 2004/51/EK (OV L 164, 30.4.2004., 164. lpp.),

Direktīvas I pielikuma ostu sarakstā pēc tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju, iekļauj šādu tekstu:

“БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин”;

un pēc tekstiem, kas attiecas uz Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“ROMÂNIA

Constanţa

Mangalia

Midia

Tulcea

Galaţi

Brăila

Medgidia

Olteniţa

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orşova”

C.   PĀRVADĀJUMI PA IEKŠĒJIEM ŪDENSCEĻIEM

1.

31982 L 0714: Padomes Direktīva 82/714/EEK (1982. gada 4. oktobris), ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (OV L 301, 28.10.1982., 1. lpp.) un ko groza:

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

Direktīvas I pielikumā izdara šādus grozījumus:

i)

pielikuma II NODAĻAS iedaļu “3. zona” papildina ar šādu tekstu:

“Bulgārijas Republika

Donava: no 845,650. km līdz 374,100. km”,

Rumānija

Donava: no Serbijas un Melnkalnes un Rumānijas robežas (1075. km) līdz Sulinas atzarojuma ietekai Melnajā jūrā,

Donavas un Melnās jūras kanāls (garums 64,410 km): no vietas, kur tā iztek no Donavas upes, Donavas 299,300. kilometrā Černavodā (attiecīgi kanāla 64. km un 410. km) līdz Dienvidkonstantas-Agigea ostai (kanāla “0”. km),

Poarta Albă-Midia Năvodari kanāls (garums 34,600 km): no vietas, kur tā iztek no Donavas un Melnās jūras kanāla 29. un 410. km Poarta Albă (attiecīgi kanāla 27. un 500. km) līdz Midia ostai (kanāla “0.” km)”;

ii)

pielikuma III NODAĻAS iedaļu “4. zona” papildina ar šādu tekstu:

“Rumānija

Visi ūdensceļi, kas nav uzskaitīti 3. zonas iedaļā.”.

2.

31991 L 0672: Padomes Direktīva 91/672/EEK (1991. gada 16. decembris) par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz valstu izdotām kuģu vadīšanas apliecībām kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (OV L 373, 31.12.1991., 29. lpp.), ko groza:

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32003 R 1882: Eiropas Parlamenta un Padomes 29.9.2003. Regula (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

a)

Direktīvas I pielikumu groza šādi:

i)

pozīciju “A GRUPA” papildina ar šādu tekstu:

“Rumānija:

brevet de căpitan fluvial categoria A (kuģu vadīšanas A apliecība) (saskaņā ar Būvdarbu valsts pasūtījumu, transporta un mājokļu ministra Rīkojuma Nr. 984/04.07.2001., ar ko apstiprina Nolikumu par valsts izdotām upju kuģu apkalpes apliecībām, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).”;

ii)

pozīciju “B GRUPA” papildina ar šādu tekstu:

“Bulgārijas Republika

Свидетелство за правоспособност “Капитан вътрешно плаване” (iekšējo ūdensceļu kuģa vadītāja kvalifikācijas sertifikāts)

Свидетелство за правоспособност “Щурман вътрешно плаване” (iekšējo ūdensceļu kuģa sardzes virsnieka kvalifikācijas sertifikāts) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Saskaņā ar Transporta un komunikāciju ministra Rīkojumu Nr. 6 (2003. gada 25. jūlijs) par jūrnieku kvalifikāciju Bulgārijas Republikā, DV No. 83/2003).”,

“Rumānija

brevet de căpitan fluvial categoria B (kuģu vadīšanas B apliecība) (saskaņā ar Būvdarbu valsts pasūtījumu, transporta un mājokļu ministra Rīkojuma Nr. 984/04.07.2001., ar ko apstiprina Nolikumu par valsts izdotām upju kuģu apkalpes apliecībām, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).”;

b)

Direktīvas II pielikumu papildina ar šādu tekstu:

“Rumānija

Donava: no Brăila (175. km) līdz Sulinas atzarojuma ietekai Melnajā jūrā”.