20.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 363/129


PADOMES DIREKTĪVA 2006/98/EK

(2006. gada 20. novembrī),

ar ko pielāgo dažas direktīvas nodokļu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 56. pantu, ja iestāžu akti ir spēkā pēc 2007. gada 1. janvāra un tiem ir vajadzīgi pielāgojumi saistībā ar pievienošanos, un vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, vajadzīgos tiesību aktus pieņem Padome vai Komisija, ja tā ir pieņēmusi sākotnējo aktu.

(2)

Konferences, kurā izstrādāja Pievienošanās līgumu, Nobeiguma aktā ir norādīts, ka Augstās Līgumslēdzējas Puses panāca politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un Padome un Komisija ir aicinātas pieņemt šos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 69/335/EEK (2), 77/388/EEK (3), 77/799/EEK (4), 79/1072/EEK (5), 83/182/EEK (6), 90/434/EEK (7), 90/435/EEK (8), 2003/48/EK (9) un 2003/49/EK (10),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 69/335/EEK, 77/388/EEK, 77/799/EEK, 79/1072/EEK, 83/182/EEK, 90/434/EEK, 90/435/EEK, 2003/48/EK un 2003/49/EK groza, kā noteikts pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz dienai, kad Bulgārija un Rumānija pievienojas Eiropas Savienībai. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, un ar tā spēkā stāšanās datumu.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 157, 21.6.2005., 11. lpp.

(2)  OV L 249, 3.10.1969., 25. lpp.

(3)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.

(4)  OV L 336, 27.12.1977., 15. lpp.

(5)  OV L 331, 27.12.1979., 11. lpp.

(6)  OV L 105, 23.4.1983., 59. lpp.

(7)  OV L 225, 20.8.1990., 1. lpp.

(8)  OV L 225, 20.8.1990., 6. lpp.

(9)  OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp.

(10)  OV L 157, 26.6.2003., 49. lpp.


PIELIKUMS

NODOKĻU POLITIKA

1.

31969 L 0335: Padomes Direktīva 69/335/EEK (1969. gada 17. jūlijs) par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (OV L 249, 3.10.1969., 25. lpp.), ko groza:

11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

31973 L 0079: Padomes 9.4.1973. Direktīva 73/79/EEK (OV L 103, 18.4.1973., 13. lpp.),

31974 L 0553: Padomes 7.11.1974. Direktīva 74/553/EEK (OV L 303, 13.11.1974., 9. lpp.),

11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

31985 L 0303: Padomes 10.6.1985. Direktīva 85/303/EEK (OV L 156, 15.6.1985., 23. lpp.),

11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

Direktīvas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu papildina ar šādu tekstu:

“sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Bulgārijas tiesību aktiem ir:

“Акционерно дружество”

“Командитно дружество с акции”

“Дружество с ограничена отговорност”;

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Rumānijas tiesību aktiem ir:

“societăţi în nume colectiv”

“societăţi în comandită simplă”

“societăţi pe acţiuni”

“societăţi în comandită pe acţiuni”

“societăţi cu răspundere limitată”.”

2.

31977 L 0388: Padomes Sestā direktīva 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.), kuru groza:

11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 95. lpp.),

31980 L 0368: Padomes 26.3.1980. Direktīva 80/368/EEK (OV L 90, 3.4.1980., 41. lpp.),

31984 L 0386: Padomes 31.7.1984. Direktīva 84/386/EEK (OV L 208, 3.8.1984., 58. lpp.),

11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 167. lpp.),

31989 L 0465: Padomes 18.7.1989. Direktīva 89/465/EEK (OV L 226, 3.8.1989., 21. lpp.),

31991 L 0680: Padomes 16.12.1991. Direktīva 91/680/EEK (OV L 376, 31.12.1991., 1. lpp.),

31992 L 0077: Padomes 19.10.1992. Direktīva 92/77/EEK (OV L 316, 31.10.1992., 1. lpp.),

31992 L 0111: Padomes 14.12.1992. Direktīva 92/111/EEK (OV L 384, 30.12.1992., 47. lpp.),

31994 L 0004: Padomes 14.2.1994. Direktīva 94/4/EK (OV L 60, 3.3.1994., 14. lpp.),

31994 L 0005: Padomes 14.2.1994. Direktīva 94/5/EK (OV L 60, 3.3.1994., 16. lpp.),

31994 L 0076: Padomes 22.12.1994. Direktīva 94/76/EK (OV L 365, 31.12.1994., 53. lpp.),

31995 L 0007: Padomes 10.4.1995. Direktīva 95/7/EK (OV L 102, 5.5.1995., 18. lpp.),

31996 L 0042: Padomes 25.6.1996. Direktīva 96/42/EK (OV L 170, 9.7.1996., 34. lpp.),

31996 L 0095: Padomes 20.12.1996. Direktīva 96/95/EK (OV L 338, 28.12.1996., 89. lpp.),

31998 L 0080: Padomes 12.10.1998. Direktīva 98/80/EK (OV L 281, 17.10.1998., 31. lpp.),

31999 L 0049: Padomes 25.5.1999. Direktīva 1999/49/EK (OV L 139, 2.6.1999., 27. lpp.),

31999 L 0059: Padomes 17.6.1999. Direktīva 1999/59/EK (OV L 162, 26.6.1999., 63. lpp.),

31999 L 0085: Padomes 22.10.1999. Direktīva 1999/85/EK (OV L 277, 28.10.1999., 34. lpp.),

32000 L 0017: Padomes 30.3.2000. Direktīva 2000/17/EK (OV L 84, 5.4.2000., 24. lpp.),

32000 L 0065: Padomes 17.10.2000. Direktīva 2000/65/EK (OV L 269, 21.10.2000., 44. lpp.),

32001 L 0004: Padomes 19.1.2001. Direktīva 2001/4/EK (OV L 22, 24.1.2001., 17. lpp.),

32001 L 0115: Padomes 20.12.2001. Direktīva 2001/115/EK (OV L 15, 17.1.2002., 24. lpp.),

32002 L 0038: Padomes 7.5.2002. Direktīva 2002/38/EK (OV L 128, 15.5.2002., 41. lpp.),

32002 L 0093: Padomes 3.12.2002. Direktīva 2002/93/EK (OV L 331, 7.12.2002., 27. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32003 L 0092: Padomes 7.10.2003. Direktīva 2003/92/EK (OV L 260, 11.10.2003., 8. lpp.),

32004 L 0007: Padomes 20.1.2004. Direktīva 2004/7/EK (OV L 27, 30.1.2004., 44. lpp.),

32004 L 0015: Padomes 10.2.2004. Direktīva 2004/15/EK (OV L 52, 21.2.2004., 61. lpp.),

32004 L 0066: Padomes 26.4.2004. Direktīva 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.),

32005 L 0092: Padomes 12.12.2005. Direktīva 2005/92/EK (OV L 345, 28.12.2005., 19. lpp.),

32006 L 0018: Padomes 14.2.2006. Direktīva 2006/18/EK (OV L 51, 22.2.2006., 12. lpp.).

a)

Direktīvas 28.m pantu aizstāj ar šādu pantu:

“28.m pants

Konversijas likme

Lai noteiktu šajā sadaļā ECU izteikto summu ekvivalentus savu valstu valūtās, dalībvalstis izmanto maiņas kursus, kas ir spēkā 1991. gada 16. decembrī. Tomēr Bulgārija, Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Rumānija, Slovēnija un Slovākija izmanto maiņas kursu, kas ir spēkā to pievienošanās dienā.”

b)

Direktīvas XVIc sadaļas nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

Pārejas posma pasākumus, ko piemēro saistībā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā un saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvāra”.

c)

Direktīvas XVIc SADAĻĀ 28.p panta 1. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

“jaunās dalībvalstis” nozīmē to dalībvalstu teritoriju, kuras pievienojas Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā un 2007. gada 1. janvāra, kā katrai no šīm dalībvalstīm noteikts šīs direktīvas 3. pantā,”.

d)

Direktīvas XVIc SADAĻĀ 28.p panta 7. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“Šo nosacījumu uzskata par izpildītu šādos gadījumos:

attiecībā uz Austriju, Somiju un Zviedriju — ja transportlīdzekļa pirmreizējās izmantošanas diena bija pirms 1987. gada 1. janvāra;

attiecībā uz Čehijas Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju — ja transportlīdzekļa pirmreizējās izmantošanas diena bija pirms 1996. gada 1. maija;

attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju — ja transportlīdzekļa pirmreizējās izmantošanas diena bija pirms 1999. gada 1. janvāra;

ja nodokļa summa, kas jāmaksā par ievešanu, ir nenozīmīga.”.

3.

31977 L 0799: Padomes Direktīva 77/799/EEK (1977. gada 19. decembris) par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo un netiešo nodokļu jomā (OV L 336, 27.12.1977., 15. lpp.), ko groza:

11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

31979 L 1070: Padomes 6.12.1979. Direktīva 79/1070/EEK (OV L 331, 27.12.1979., 8. lpp.),

11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

31992 L 0012: Padomes 25.2.1992. Direktīva 92/12/EEK (OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.),

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32003 L 0093: Padomes 7.10.2003. Direktīva 2003/93/EK (OV L 264, 15.10.2003., 23. lpp.),

32004 L 0056: Padomes 21.4.2004. Direktīva 2004/56/EK (OV L 127, 29.4.2004., 70. lpp.),

32004 L 0106: Padomes 16.11.2004. Direktīva 2004/106/EK (OV L 359, 4.12.2004., 30. lpp.).

a)

Direktīvas 1. panta 3. punktu papildina ar šādu tekstu:

“Bulgārijā:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

Rumānijā:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren”.

b)

Direktīvas 1. panta 5. punktu papildina ar šādu tekstu:

“Bulgārijā:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

Rumānijā:

Ministerul Finanţelor Publice or an authorised representative”.

4.

31979 L 1072: Padomes Astotā direktīva 79/1072/EEK (1979. gada 6. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī (OV L 331, 27.12.1979., 11. lpp.), kuru groza:

11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

31986 L 0560: Padomes 17.11.1986. Trīspadsmitā Direktīva 86/560/EEK (OV L 326, 21.11.1986., 40. lpp.),

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

a)

Direktīvas C pielikuma D punktu papildina ar šādu tekstu:

“—

Bulgārija: …………;

Rumānija: …………”.

b)

Direktīvas C pielikuma I punkta pirmo daļu papildina ar šādu tekstu:

“BGN …

RON …”.

c)

Direktīvas C pielikuma I punkta otro daļu papildina ar šādu tekstu:

“BGN …

RON …”.

5.

31983 L 0182: Padomes Direktīva 83/182/EEK (1983. gada 28. marts) par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā (OV L 105, 23.4.1983., 59. lpp.), kuru groza:

11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

31991 L 0680: Padomes 16.12.1991. Direktīva 91/680/EEK (OV L 376, 31.12.1991., 1. lpp.),

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

Direktīvas pielikumu papildina ar šādu tekstu:

“BULGĀRIJA

данък върху превозните средства

RUMĀNIJA

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))”.

6.

31990 L 0434: Padomes Direktīva 90/434/EEK (1990. gada 23. jūlijs) par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai (OV L 225, 20.8.1990., 1. lpp.), kuru groza:

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32005 L 0019: Padomes 17.2.2005. Direktīva 2005/19/EK (OV L 58, 4.3.2005., 19. lpp.).

a)

Direktīvas 3. panta c) punktu papildina ar šādu tekstu:

“—

корпоративен данък Bulgārijā,

impozit pe profit Rumānijā”.

b)

Direktīvas pielikumu papildina ar šādu tekstu:

“aa)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Bulgārijas tiesību aktiem ir: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия”, kas dibinātas saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem un veic komercdarbību;

ab)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Rumānijas tiesību aktiem ir: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată”.”

7.

31990 L 0435: Padomes Direktīva 90/435/EEK (1990. gada 23. jūlijs) par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs (OV L 225, 20.8.1990., 6. lpp.), kuru groza:

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32003 L 0123: Padomes 22.12.2003. Direktīva 2003/123/EK (OV L 7, 13.1.2004., 41. lpp.),

a)

Direktīvas 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu papildina ar šādu tekstu:

“—

корпоративен данък Bulgārijā

impozit pe profit Rumānijā”.

b)

Direktīvas pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“PIELIKUMS

DIREKTĪVAS 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTĀ PIEMINĒTO SABIEDRĪBU SARAKSTS

a)

sabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem un Padomes Direktīvu 2001/86/EK (2001. gada 8. oktobris), ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā, un kooperatīvās sabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Padomes Regulu (2003. gada 22. jūlijs) par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem un Padomes Direktīvu 2003/72/EK (2003. gada 22. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā;

b)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Beļģijas tiesību aktiem ir “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/“gewone commanditaire vennootschap”, publiski uzņēmumi, kas ir pieņēmuši vienu no iepriekš minētajām juridiskajām formām, un citas sabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Beļģijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Beļģijas uzņēmuma peļņas nodoklis;

c)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Bulgārijas tiesību aktiem ir: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “неперсонифицирано дружество”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”“държавни предприятия”, kas dibinātas saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem un veic komercdarbību;

d)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Čehijas tiesību aktiem ir: “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”;

e)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Dānijas tiesību aktiem ir “aktieselskab” un “anpartsselskab”. Citas sabiedrības, uz ko attiecas nodokļi saskaņā ar Uzņēmuma peļņas nodokļa aktu, ciktāl to ar nodokļiem apliekamie ienākumi ir aprēķināti un aplikti ar nodokļiem saskaņā ar vispārējiem nodokļu tiesību aktu noteikumiem, ko piemēro “aktieselskaber”;

f)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Vācijas tiesību aktiem ir “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” un citas sabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Vācijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Vācijas uzņēmuma peļņas nodoklis;

g)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Igaunijas tiesību aktiem ir: “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;

h)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Grieķijas tiesību aktiem ir “ανώνυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)”·un citas sabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Grieķijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Grieķijas uzņēmuma peļņas nodoklis;

i)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Spānijas tiesību aktiem ir: “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, publisko tiesību subjekti, kas darbojas saskaņā ar privāttiesībām. Citas sabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Spānijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Spānijas uzņēmuma peļņas nodoklis (“Impuesto sobre Sociedades”);

j)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Francijas tiesību aktiem ir “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d'assurances mutuelles”, “caisses d'épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles”, uz ko automātiski attiecas uzņēmuma peļņas nodoklis, “coopératives”, “unions de coopératives”, rūpniecības un tirdzniecības publiskās iestādes un uzņēmumi un citas sabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Francijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Francijas uzņēmuma peļņas nodoklis;

k)

sabiedrības, kas inkorporētas vai pastāv saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, struktūras, kas reģistrētas saskaņā ar Industrial and Provident Societies Act (Rūpnieciskās un sociālās nodrošināšanas sabiedrību aktu), būvniecības sabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Building Societies Acts (Būvniecības sabiedrību aktiem) un trasta krājbankas 1989. gada Trustee Savings Banks Act (Trasta krājbanku akta) nozīmē;

l)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Itālijas tiesību aktiem ir “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsibilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione” un valsts uzņēmumi, kuru darbība ir pilnīgi vai galvenokārt komerciāla;

m)

atbilstīgi Kipras tiesību aktiem: “εταιρείες”, kā definēts attiecīgos likumos par ienākuma nodokļiem;

n)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Latvijas tiesību aktiem ir: “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

o)

sabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem;

p)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Luksemburgas tiesību aktiem ir “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d'assurances mutuelles”, “association d'épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” un citas sabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Luksemburgas tiesību aktiem un uz ko attiecas Luksemburgas uzņēmuma peļņas nodoklis;

q)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Ungārijas tiesību aktiem ir: “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “szövetkezet”;

r)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Maltas tiesību aktiem ir: “Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet”;

s)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Nīderlandes tiesību aktiem ir “naamloze vennnootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag”, “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” un citas sabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Nīderlandes tiesību aktiem un uz ko attiecas Nīderlandes uzņēmuma peļņas nodoklis;

t)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Austrijas tiesību aktiem ir “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” un citas sabiedrības, kas izveidotas atbilstīgi Austrijas tiesību aktiem un uz ko attiecas Austrijas uzņēmuma peļņas nodoklis;

u)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Polijas tiesību aktiem ir: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

v)

komercsabiedrības vai saskaņā ar civiltiesībām izveidotas komercsabiedrības, kooperatīvi un valsts uzņēmumi, kas ir reģistrēti saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem;

w)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Rumānijas tiesību aktiem ir: “societãþi pe acþiuni”, “societãþi în comanditã pe acþiuni”, “societãþi cu rãspundere limitatã”;

x)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Igaunijas tiesību aktiem ir: “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”;

y)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Slovākijas tiesību aktiem ir: “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť”;

z)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Somijas tiesību aktiem ir “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”,“säästöpankki/sparbank” un “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;

aa)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Zviedrijas tiesību aktiem ir “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”;

ab)

sabiedrības, kas inkorporētas saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.”

8.

32003 L 0048: Padomes Direktīva 2003/48/EK (2003. gada 3. jūnijs) par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem (OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp.), ko groza:

32004 L 0066: Padomes 26.4.2004. Direktīva 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.),

32004 D 0587: Padomes 19.7.2004. Lēmums 2004/587/EK (OV L 257, 4.8.2004., 7. lpp.).

Direktīvas pielikumā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Spāniju, iekļauj šādu tekstu:

“Bulgārija

Общините (pašvaldības)

Социалноосигурителни фондове (sociālās apdrošināšanas fondi)”

un starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Slovākiju, iekļauj šādu tekstu:

“Rumānija

autorităţile administraţiei publice locale (vietējas valsts pārvaldes iestādes)”.

9.

32003 L 0049: Padomes Direktīva 2003/49/EK (2003.gada 3.jūnijs) par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs (OV L 157, 26.6.2003., 49. lpp.), ko groza:

32004 L 0066: Padomes 26.4.2004. Direktīva 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.),

32004 L 0076: Padomes 29.4.2004. Direktīva 2004/76/EK (OV L 157, 30.4.2004., 106. lpp.).

a)

Direktīvas 3. panta a) punkta iii) apakšpunktu papildina ar šādu tekstu:

“—

корпоративен данък Bulgārijā,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi Rumānijā”.

b)

Direktīvas pielikumu papildina ar šādu tekstu:

“aa)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Bulgārijas tiesību aktiem ir: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия”, kas dibinātas saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem un veic komercdarbību;

ab)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Rumānijas tiesību aktiem ir: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată”.”