13.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 159/13


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/55/EK

(2006. gada 12. jūnijs),

ar ko groza III pielikumu Padomes Direktīvā 66/402/EEK par sēklu partiju maksimālo svaru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 21.a pantu,

tā kā:

(1)

Nesen ir pārskatīti starptautiskie noteikumi par dažu graudaugu sugu sēklu partiju maksimālo svaru, jo īpaši Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale un Oryza sativa, Avena sativa un Hordeum vulgare.

(2)

Ir lietderīgi pieņemt to graudaugu sugu sēklu partiju maksimālo svaru, kas noteikts Kopienas tiesību aktos.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 66/402/EEK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 66/402/EEK III pielikuma tabulas 2. slejā skaitli “25” aizstāj ar skaitli “30”.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 12. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK (OV L 14, 18.1.2005., 18. lpp.).