27.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/60


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/31/EK

(2006. gada 5. aprīlis),

ar kuru attiecībā uz dažiem termiņiem groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 47. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

apspriedušies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (3), ir ieviests visaptverošs regulatīvs režīms, lai nodrošinātu augstu kvalitāti ieguldītāju darījumu veikšanā.

(2)

Direktīvā 2004/39/EK ir paredzēts, ka dalībvalstīm jāpieņem normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu minētās direktīvas prasības līdz 2006. gada 30. aprīlim. Lai nodrošinātu vienādu piemērošanu dalībvalstīs, liels skaits sarežģītu noteikumu minētajā direktīvā jāpapildina ar īstenošanas pasākumiem, kuri Komisijai jāpieņem laikposmā, kas paredzēts direktīvas transponēšanai dalībvalstu tiesību aktos. Tā kā dalībvalstis nevar pilnībā sagatavot un pabeigt savus tiesību aktus, kamēr nav skaidrs īstenošanas pasākumu saturs, tām var būt grūtības ievērot pašreiz noteikto transponēšanas termiņu.

(3)

Lai izpildītu Direktīvas 2004/39/EK un attiecīgo valstu īstenošanas tiesību aktu prasības, ieguldījumu sabiedrībām un citām regulētām struktūrām var būt vajadzība ieviest jaunas informācijas tehnoloģijas sistēmas, jaunas organizatoriskās struktūras, pārskatu sagatavošanas un lietvedības procedūras vai būtiski pārveidot esošās sistēmas un praksi. Tas ir iespējams vienīgi tad, kad ir noteikts saturs īstenošanas pasākumiem, kas jāpieņem Komisijai, un valstu tiesību aktiem, ar ko transponē minēto direktīvu.

(4)

Lai Direktīvas 2004/39/EK iedarbība būtu pilnīga, ir arī nepieciešams, lai minētā direktīva un tās īstenošanas pasākumi vienlaikus tiktu transponēti valstu tiesību aktos vai būtu tieši piemērojami dalībvalstīs.

(5)

Tādēļ ir lietderīgi pagarināt termiņu, kas dalībvalstīm noteikts Direktīvas 2004/39/EK transponēšanai savos tiesību aktos. Tāpat ieguldījumu sabiedrībām un kredītiestādēm noteiktais termiņš, kurā jāizpilda jaunās prasības, būtu jāatliek, lai tas beigtos pēc tam, kad dalībvalstis būs pabeigušas transponēšanu savos tiesību aktos.

(6)

Ņemot vērā mijiedarbību starp dažādajiem Direktīvas 2004/39/EK noteikumiem, ir lietderīgi, ka ikviens termiņu pagarinājums attiecas uz visiem minētās direktīvas noteikumiem. Ikvienam transponēšanas un piemērošanas termiņu pagarinājumam vajadzētu būt samērīgam ar dalībvalstu un regulēto struktūru vajadzībām, un tas nedrīkst šīs vajadzības pārsniegt. Lai izvairītos no fragmentācijas, kas varētu traucēt vērtspapīru iekšējā tirgus darbību, Direktīvas 2004/39/EK noteikumi dalībvalstīs būtu jāsāk piemērot vienlaikus.

(7)

Eiropas Parlaments savā 2002. gada 5. februāra Rezolūcijā par finanšu pakalpojumus reglamentējošo tiesību aktu ieviešanu (4) pieprasīja, lai Eiropas Parlamentam un Padomei būtu vienlīdzīgas iespējas uzraudzīt to, kā Komisija īsteno savas izpildpilnvaras, lai tādējādi atspoguļotu Līguma 251. pantā paredzētās Eiropas Parlamenta likumdošanas pilnvaras. Svinīgajā paziņojumā, ko Komisijas priekšsēdētājs tajā pašā dienā sniedza Eiropas Parlamentā, Komisija atbalstīja šo prasību. 2002. gada 11. decembrī Komisija ierosināja grozījumus Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5), un pēc tam 2004. gada 22. aprīlī iesniedza grozītu priekšlikumu. Eiropas Parlaments neuzskata, ka šis priekšlikums nodrošina tā likumdošanas prerogatīvas. Eiropas Parlaments uzskata, ka Eiropas Parlamentam un Padomei vajadzētu būt iespējai noteiktā termiņā izvērtēt Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnva ras. Tādēļ ir lietderīgi ierobežot termiņu, kurā Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus.

(8)

Pēc grozījumu un īstenošanas pasākumu projekta pirmās nosūtīšanas Eiropas Parlamentam vajadzētu būt trīs mēnešiem to izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. Tomēr steidzamos un attiecīgi pamatotos gadījumos vajadzētu būt iespējai šo termiņu saīsināt. Ja minētajā termiņā Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju, Komisijai būtu jāpārskata grozījumu vai pasākumu projekts.

(9)

Sakarā ar to ir vajadzīgi turpmāki grozījumi, lai atliktu Padomes Direktīvas 93/22/EEK (1993. gada 10. maijs) par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (6) atcelšanas termiņus un Direktīvā 2004/39/EK paredzēto pārejas noteikumu termiņus un lai paildzinātu grafiku Komisijas ziņojumu sniegšanas pienākumiem.

(10)

Ņemot vērā termiņa pagarinājumu dalībvalstu pienākumam transponēt Direktīvu 2004/39/EK savos tiesību aktos un ieguldījumu sabiedrībām un kredītiestādēm noteikto termiņu jauno prasību izpildei, Direktīvas 2004/39/EK noteikumi netiks piemēroti līdz 2007. gada 1. novembrim; tādēļ ir lietderīgi Direktīvu 93/22/EEK atcelt no 2007. gada 1. novembra.

(11)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2004/39/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 2004/39/EK groza šādi:

1.

Direktīvas 69. apsvērumu aizstāj ar šādu apsvērumu:

“(69)

Pēc grozījumu un īstenošanas pasākumu projekta pirmās nosūtīšanas Eiropas Parlamentam vajadzētu būt trīs mēnešiem to izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. Tomēr steidzamos un attiecīgi pamatotos gadījumos vajadzētu būt iespējai šo termiņu saīsināt. Ja minētajā termiņā Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju, Komisijai būtu jāpārskata grozījumu vai pasākumu projekts.”

2.

Direktīvas 64. pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu punktu:

“2.a   Neviens no pieņemtajiem īstenošanas pasākumiem nedrīkst grozīt šīs direktīvas pamatnoteikumus.”;

b)

3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Neskarot jau pieņemtos īstenošanas pasākumus, ne vēlāk kā 2008. gada 1. aprīlī pārtrauc piemērot tos direktīvas noteikumus, kas paredz pieņemt tehniskos noteikumus, grozījumus un lēmumus saskaņā ar 2. punktu. Pēc Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru var atjaunot attiecīgos noteikumus, un tālab minētās iestādes tos pārskata līdz iepriekšminētajam datumam.”

3.

Direktīvas 65. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“65.pants

Ziņojumi un pārskatīšana

1.   Līdz 2007. gada 31. oktobrim Komisija, pamatojoties uz publisku apspriešanu un ņemot vērā apspriedes ar kompetentām iestādēm, ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par iespējām paplašināt darbības jomu šīs direktīvas noteikumiem par pārskatāmības saistībām pirms un pēc tirdzniecības, tos attiecinot uz darījumiem ar finanšu instrumentu kategorijām, kas nav akcijas.

2.   Līdz 2008. gada 31. oktobrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par 27. panta piemērošanu.

3.   Līdz 2008. gada 30. aprīlim Komisija, pamatojoties uz publisku apspriešanu un ņemot vērā apspriedes ar kompetentām iestādēm, ziņo Eiropas Parlamentam un Komisijai:

a)

par to, vai ir lietderīgi saglabāt 2. panta 1. punkta k) apakšpunktā paredzēto atbrīvojumu attiecībā uz uzņēmumiem, kuru pamatdarbība ir darījumu veikšana savā vārdā ar atvasinātiem preču instrumentiem;

b)

par samērīgu prasību saturu un veidu attiecībā uz atļauju piešķiršanu tādiem uzņēmumiem kā ieguldījumu sabiedrības šīs direktīvas nozīmē un šādu uzņēmumu uzraudzību;

c)

par to, vai ir lietderīgi noteikumi par saistīto aģentu izraudzīšanu ieguldījumu pakalpojumu un/vai darbību veikšanai, jo īpaši par viņu uzraudzību;

d)

par to, vai ir lietderīgi saglabāt 2. panta 1. punkta i) apakšpunktā paredzēto atbrīvojumu.

4.   Līdz 2008. gada 30. aprīlim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, ciktāl ir likvidēti šķēršļi, kas var kavēt tās informācijas konsolidāciju Eiropas līmenī, kura jāpublicē tirdzniecības vietām.

5.   Pamatojoties uz 1. līdz 4. punktā minētajiem ziņojumiem, Komisija var iesniegt priekšlikumus par atbilstīgiem šīs direktīvas grozījumiem.

6.   Līdz 2006. gada 31. oktobrim Komisija, ņemot vērā apspriedes ar kompetentām iestādēm, ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par to, vai ir lietderīgi saglabāt prasības attiecībā uz profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kuras starpniekiem noteiktas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.”

4.

Direktīvas 69. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“69.pants

Direktīvas 93/22/EEK atcelšana

Direktīva 93/22/EEK tiek atcelta no 2007. gada 1. novembra. Atsauces uz Direktīvu 93/22/EEK uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Atsauces uz Direktīvā 93/22/EEK definētajiem terminiem vai tās pantiem uzskata par atsaucēm uz atbilstīgajiem šajā direktīvā definētajiem terminiem vai šīs direktīvas pantiem.”

5.

Direktīvas 70. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Dalībvalstis pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais, līdz 2007. gada 31. janvārim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis šos pasākumus piemēro no 2007. gada 1. novembra.”

6.

Direktīvas 71. panta 1. līdz 5. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.   Ieguldījumu sabiedrības, kurām līdz 2007. gada 1. novembrim piederības dalībvalstī jau ir piešķirta atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus, uzskata par ieguldījumu sabiedrībām, kas saņēmušas atļauju saskaņā ar šo direktīvu, ja attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos paredzēts, ka, lai sāktu šādas darbības, tām jāizpilda nosacījumi, kas ir līdzvērtīgi 9. līdz 14. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Regulēta tirgus vai tirgus dalībniekus, kuriem līdz 2007. gada 1. novembrim piederības dalībvalstī jau ir piešķirta atļauja, uzskata par regulētiem tirgiem vai tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar šo direktīvu, ja attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos paredzēts, ka tiem jāizpilda nosacījumi, kas ir līdzvērtīgi III sadaļā paredzētajiem nosacījumiem.

3.   Saistītus aģentus, kuri līdz 2007. gada 1. novembrim jau reģistrēti publiskajā reģistrā, uzskata par reģistrētiem saskaņā ar šo direktīvu, ja attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos paredzēts, ka saistītiem aģentiem jāizpilda nosacījumi, kas ir līdzvērtīgi 23. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

4.   Informāciju, kas līdz 2007. gada 1. novembrim darīta zināma saskaņā ar Direktīvas 93/22/EEK 17., 18. vai 30. pantu, uzskata par informāciju, kas darīta zināma saskaņā ar šīs direktīvas 31. un 32. pantu.

5.   Jebkurai sistēmai, kas atbilst tās daudzpusējās tirdzniecības sistēmas definīcijai, kuru izmanto regulēta tirgus dalībnieks, pēc regulētā tirgus dalībnieka pieprasījuma piešķir atļauju kā daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, ja tā atbilst noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi noteikumiem, kuri šajā direktīvā noteikti attiecībā uz atļauju piešķiršanu daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un to darbību, un ja attiecīgais pieprasījums ir iesniegts 18 mēnešos no 2007. gada 1. novembra.”

2. pants

1.   Dalībvalstis pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 2007. gada 31. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par tiem tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis šos pasākumus piemēro no 2007. gada 1. novembra.

2.   Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 5. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. WINKLER


(1)  OV C 323, 20.12.2005., 31. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 13. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 10. marta Lēmums.

(3)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV C 284 E, 21.11.2002., 115. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.).