8.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 66/7


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/27/EK

(2006. gada 3. marts),

ar ko, pielāgojoties tehnikas sasniegumiem, groza Padomes Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm un Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. marta Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (1), un jo īpaši tās 17. pantu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/14/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēm (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (3), un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 2. februāra Direktīvu 95/1/EK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu un motora maksimālo lietderīgo jaudu (4), un jo īpaši tās 4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (5), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 93/14/EEK, Direktīva 93/34/EEK, Direktīva 95/1/EK un Direktīva 97/24/EK ir atsevišķas direktīvas attiecībā uz EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Direktīvu 2002/24/EK.

(2)

Pēdējais grozījums Apvienoto Nāciju Organizācijas EEK Noteikumos Nr. 78 ir jāievieš Eiropas tipa apstiprinājuma prasībās, lai saglabātu līdzvērtību starp prasībām, kuras ir noteiktas Direktīvā 93/14/EEK un Apvienoto Nāciju Organizācijas EEK Noteikumos Nr. 78.

(3)

Prasības marķējumam, kas noteikts ar tiesību aktiem, un divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transporta līdzekļu maksimālajam ātrumam, kas noteikts Direktīvā 93/34/EEK un Direktīvā 95/1/EK, labāka regulējuma dēļ var vienkāršot.

(4)

Lai nodrošinātu tipa apstiprināšanas sistēmas pareizu darbību kopumā, jānoskaidro, kurus noteikumus par transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem, drošības jostas stiprinājumiem un drošības jostām piemēro transportlīdzekļiem ar virsbūvi un bez tās.

(5)

Jādara skaidrākas un pilnīgākas Direktīvā 97/24/EK noteiktās oriģinālo katalītisko neitralizatoru un oriģinālo klusinātāju marķēšanas prasības.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 93/14/EEK, Direktīva 93/34/EEK, Direktīva 95/1/EK un Direktīva 97/24/EEK.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas sasniegumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 93/14/EEK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumā doto tekstu.

2. pants

Direktīvas 93/34/EEK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumā doto tekstu.

3. pants

Direktīvas 95/1/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumā doto tekstu.

4. pants

Direktīvas 97/24/EK 1. nodaļas III pielikumu, 3. nodaļas I un II pielikumu, 4. nodaļas I pielikumu, 5. nodaļas I, II, VI un VII pielikumu, 7. nodaļas pielikumu, 9. nodaļas II, III un IV pielikumu, 11. nodaļas virsrakstu un I pielikumu un 12. nodaļas I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumā doto tekstu.

5. pants

1.   No 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļiem, kas atbilst noteikumiem, kuri attiecīgi izklāstīti Direktīvā 93/14/EEK, Direktīvā 93/34/EEK, Direktīvā 95/1/EK un Direktīvā 97/24/EK, kas grozītas ar šo direktīvu, dalībvalstis neatsakās piešķirt šāda transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu vai neaizliedz tā reģistrāciju, pārdošanu vai ekspluatācijas sākšanu tādu iemeslu dēļ, kas skar attiecīgās direktīvas priekšmetu.

2.   No 2007. gada 1. jūlija dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas skar attiecīgās direktīvas priekšmetu, atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu visiem jauniem divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļu tipiem, kas neatbilst noteikumiem, izklāstītiem attiecīgi Direktīvā 93/14/EEK, Direktīvā 93/34/EEK, Direktīvā 95/1/EK un Direktīvā 97/24/EK, kuras grozītas ar šo direktīvu.

6. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto noteikumu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādu atsauci.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem šīs direktīvas darbības jomā.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 3. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/30/EK (OV L 106, 27.4.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 121, 15.5.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 188, 29.7.1993., 38. lpp. Direktīva grozīta ar Komisijas Direktīvu 1999/25/EK (OV L 104, 21.4.1999., 19. lpp.).

(4)  OV L 52, 8.3.1995., 1. lpp. Direktīva grozīta ar Komisijas Direktīvu 2002/41/EK (OV L 133, 18.5.2002., 17. lpp.).

(5)  OV L 226, 18.8.1997., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/30/EK.


I PIELIKUMS

Direktīvas 93/14/EEK pielikumu groza šādi:

1)

Pievieno šādu 2.1.1.3. iedaļu:

“2.1.1.3.

Bremžu uzlikas nesatur azbestu.”

2)

Pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:

a)

Papildinājuma 1.1.1. un 1.1.2. iedaļu aizstāj ar šādām iedaļām:

“1.1.1.

Paredzētos bremžu iekārtu darbības rādītājus pamato ar bremzēšanas ceļu un/vai vidējo maksimālo palēninājumu. Bremžu iekārtas darbības rādītājus nosaka, izmērot bremzēšanas ceļu attiecībā pret transportlīdzekļa sākotnējo ātrumu un/vai testa laikā izmērot vidējo maksimālo palēninājumu.

1.1.2.

Bremzēšanas ceļš ir attālums, ko transportlīdzeklis veic no brīža, kad vadītājs sāk darbināt bremžu sistēmas vadības ierīci, līdz transportlīdzeklis apstājas; sākotnējais transportlīdzekļa ātrums v1 ir ātrums tajā brīdī, kad vadītājs sāk darbināt bremžu sistēmas vadības ierīci; sākotnējais ātrums nav mazāks par 98 % no konkrētajā testā norādītā ātruma. Vidējo maksimālo palēninājumu (dm) aprēķina pēc šādas formulas kā izlīdzināto palēninājumu attiecībā pret ceļu intervālā no vb līdz ve:

Formula,

kur

dm

=

vidējais maksimālais palēninājums,

v1

=

kā definēts iepriekš,

vb

=

transportlīdzekļa ātrums 0,8 v1 km/h,

ve

=

transportlīdzekļa ātrums 0,1 v1 km/h,

sb

=

veiktais ceļš starp v1 un vb metros,

se

=

veiktais ceļš starp v1 un ve metros.

Ātrumu un ceļu nosaka ar mērinstrumentiem, kuru precizitāte ir ± 1 %, transportlīdzeklim braucot testam norādītajā ātrumā. Lielumu “dm” var noteikt ar citām metodēm, nemērot ātrumu un attālumu; šajā gadījumā lieluma “dm” precizitāte svārstās ± 3 % robežās.”;

b)

Papildinājuma 1.1.3. iedaļā vārdu “detaļa” aizstāj ar vārdu “transportlīdzeklis”.

c)

Pielikuma 1.2.1.1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.2.1.1.

Paredzētās minimālo darbības rādītāju robežas turpmāk ir noteiktas katrai transportlīdzekļa kategorijai; transportlīdzeklis atbilst prasībām gan attiecībā uz bremzēšanas ceļu, gan vidējo maksimālo palēninājumu, kas noteikts attiecīgajai transportlīdzekļa kategorijai, taču abi parametri nav jāmēra.”;

d)

Papildinājuma 1.4.2.1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.4.2.1.

Transportlīdzeklim un bremzēm, ko testē, jābūt pilnīgi sausiem, un bremzēm – aukstām. Bremzes uzskata par aukstām, ja bremžu diska vai bremžu trumuļa ārējās virsmas izmērītā temperatūra ir mazāka par 100 °C;”.


II PIELIKUMS

Direktīvas 93/34/EEK pielikumu groza šādi:

Pielikuma 3.1.1.2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.1.1.2.

Otro daļu veido sešas zīmes (burti vai cipari), lai aprakstītu transportlīdzekļa galvenās pazīmes (tips, variants un mopēdiem – versija); katru parametru var simbolizēt vairākas zīmes. Ja ražotājs neizmanto vienu vai vairākas zīmes, tad tukšās vietas jāaizpilda ar burtiem vai cipariem, kurus izvēlas ražotājs;”.


III PIELIKUMS

Direktīvas 95/1/EK I pielikumu groza šādi:

Pielikuma 7. iedaļu aizstāj ar šādu:

“7.   MAKSIMĀLAIS ĀTRUMS

Transportlīdzekļa maksimālo ātrumu izsaka kilometros stundā, izmantojot skaitli, kurš atbilst tuvākajam veselajam skaitlim, kas ir abos secīgajos testos izmērītu ātrumu vidējais aritmētiskais un kam novirze nav lielāka par 3 %. Ja šis vidējais aritmētiskais atrodas tieši starp diviem veseliem skaitļiem, to noapaļo uz augšu. Tādiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālo ātrumu neierobežo attiecīgā definīcija, kas norādīta Direktīvas 2002/24/EK 1. panta 2. un 3. punktā, tipa apstiprināšanas tests nav jāveic un par maksimālo ātrumu atzīst transportlīdzekļa ražotāja norādīto ātrumu, kas sniegts Direktīvas 2002/24/EK II pielikumā iekļautajā informācijas dokumentā.”


IV PIELIKUMS

Direktīvu 97/24/EK groza šādi:

1)

Direktīvas 1. nodaļas III pielikuma 2. papildinājuma II. iedaļas 1. punktā dzēš piekto ievilkumu.

2)

Papildinājuma 3. nodaļu groza šādi:

a)

I pielikumu groza šādi:

i)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

ii)

pielikumu papildina ar šādu 3.6. iedaļu:

“3.6.

Tādiem divriteņu transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar karkasa konstrukciju vai platēm, kas paredzētas vadītāja vai pasažieru pilnīgai vai daļējai ietveršanai vai transportlīdzekļa detaļu pārsegšanai, tipa apstiprināšanas iestāde vai tehniskais dienests pēc sava ieskata un apspriežoties ar transportlīdzekļa ražotāju, var piemērot šā vai II pielikuma prasības attiecībā uz visu transportlīdzekli vai tā daļu, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts vissliktākajos apstākļos.”;

iii)

pielikuma 6.2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“6.2.

Sajūga un bremžu sviru gali ir redzami noapaļoti, un to izliekuma rādiuss ir vismaz 7 mm. Šo sviru ārējo šķautņu izliekuma rādiuss nav mazāks par 2 mm. Pārbaudi veic ar svirām nestrādes stāvoklī.”

b)

Direktīvas II PIELIKUMA nosaukumu un iedaļu “VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI” aizstāj ar šādu:

“PRASĪBAS, KO PIEMĒRO TRĪSRITEŅU MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU, VIEGLO ČETRRITEŅU MOTOCIKLU UN PĀRĒJO ČETRRITEŅU MOTOCIKLU ĀRĒJIEM IZVIRZĪJUMIEM

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Direktīvas 74/483/EEK (1) prasības (M1 kategorijas) mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem piemēro tādiem trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai.

Tomēr, ievērojot šo transportlīdzekļu karkasa konstrukciju daudzveidību, tipa apstiprināšanas iestāde vai tehniskais dienests pēc sava ieskata un apspriežoties ar transportlīdzekļa ražotāju, var piemērot šā vai I pielikuma prasības visam transportlīdzeklim vai tā daļai, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts vissliktākajos apstākļos.

Tas skar arī uz turpmāk tekstā minēto, ņemot vērā prasības trīsriteņu transportlīdzekļiem, vieglajiem četrriteņu motocikliem un pārējiem četrriteņu motocikliem.

Šādas prasības piemēro trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, vieglajiem četrriteņu motocikliem un tādiem četrriteņu motocikliem, kuri paredzēti preču pārvadāšanai.

3)

Direktīvas 4. nodaļas I pielikumam pievieno šādu 14. un 15. iedaļu:

“14.

“Transportlīdzeklis bez virsbūves” ir transportlīdzeklis, kuram pasažieru nodalījumu nenorobežo vismaz četras no šādām daļām: vējstikls, grīda, jumts un sānu un aizmugures sienas vai durvis.

15.

“Transportlīdzeklis ar virsbūvi” ir transportlīdzeklis, kuram pasažieru nodalījumu norobežo vai var norobežot vismaz četras no šādām daļām: vējstikls, grīda, jumts un sānu un aizmugures sienas vai durvis.”

4)

Direktīvas 5. nodaļu groza šādi.

a)

I pielikumu groza šādi:

i)

pielikuma 2.3.2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“2.3.2.

Uz oriģinālā aprīkojuma katalītiskā(-ajiem) neitralizatora(-iem) ir vismaz šādas identifikācijas zīmes:

“e” zīme, kam seko tās valsts identifikācijas zīme, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu,

transportlīdzekļa ražotāja nosaukums vai preču zīme,

marka un daļas identifikācijas numurs.

Šai norādei stāvoklī, kādā tā piestiprināma, jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.”;

ii)

pielikuma 5.2.1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu, un 5.2.1.1. un 5.2.1.2. iedaļu svītro:

“5.2.1.   Marķējumi

Uz oriģinālajiem rezerves katalītiskajiem neitralizatoriem ir vismaz šādas identifikācijas zīmes:

“e” zīme, kam seko tās valsts identifikācijas zīme, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu,

transportlīdzekļa ražotāja nosaukums vai preču zīme,

marka un daļas identifikācijas numurs.

Šai norādei stāvoklī, kādā tā piestiprināma, jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.”

b)

Regulas II pielikumu groza šādi:

i)

tā 2.4.2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“2.4.2.

Uz oriģinālā aprīkojuma katalītiskā(-ajiem) neitralizatora(-iem) ir vismaz šādas identifikācijas zīmes:

“e” zīme, kam seko tās valsts identifikācijas zīme, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu,

transportlīdzekļa ražotāja nosaukums vai preču zīme,

marka un daļas identifikācijas numurs.

Šai norādei stāvoklī, kādā tā piestiprināma, jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.”;

ii)

pielikuma 5.2.1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu, un 5.2.1.1. un 5.2.1.2. iedaļu svītro:

“5.2.1.   Marķējumi

Uz oriģinālajiem rezerves katalītiskajiem neitralizatoriem ir vismaz šādas identifikācijas zīmes:

“e” zīme, kam seko tās valsts identifikācijas zīme, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu,

transportlīdzekļa ražotāja nosaukums vai preču zīme,

marka un daļas identifikācijas numurs.

Šai norādei stāvoklī, kādā tā piestiprināma, jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.”

c)

Direktīvas VI pielikuma 4.a iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“4a.   Katalītiskie neitralizatori

4a.1.   Oriģinālā aprīkojuma katalītiskais neitralizators, kas testēts attiecībā uz atbilstību visām šīs direktīvas prasībām.

4a.1.1.   Oriģinālā aprīkojuma katalītiskā neitralizatora marka un tips, kā norādīts šīs direktīvas V pielikuma 3.2.12.2.1. iedaļā (informācijas dokuments).

4a.2.   Oriģinālais rezerves katalītiskais neitralizators, kas testēts attiecībā uz atbilstību visām šīs direktīvas prasībām.

4a.2.1.   Oriģinālā rezerves katalītiskā neitralizatora marka(-as) un tips(-i), kā uzskaitīts šīs direktīvas V pielikuma 3.2.12.2.1. iedaļā (informācijas dokuments).”

5)

Direktīvas 7. nodaļas pielikumā 1. attēlu aizstāj ar šādu attēlu:

1. attēls

Image

6)

Direktīvas 9. nodaļu groza šādi.

a)

Direktīvas II pielikuma 2.3.2.2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.3.2.2.

Uz oriģinālajiem klusinātājiem ir vismaz šādas identifikācijas zīmes:

“e” zīme, kam seko tās valsts identifikācijas zīme, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu,

transportlīdzekļa ražotāja nosaukums vai preču zīme,

marka un daļas identifikācijas numurs.

Šai norādei stāvoklī, kādā tā piestiprināma, jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.”

b)

Direktīvas III pielikuma 2.3.2.2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.3.2.2.

Uz oriģinālajiem klusinātājiem ir vismaz šādas identifikācijas zīmes:

“e” zīme, kam seko tās valsts identifikācijas zīme, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu,

transportlīdzekļa ražotāja nosaukums vai preču zīme,

marka un daļas identifikācijas numurs.

Šai norādei stāvoklī, kādā tā piestiprināma, jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.”

c)

Direktīvas IV pielikuma 2.4.2.2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.4.2.2.

Uz oriģinālajiem klusinātājiem ir vismaz šādas identifikācijas zīmes:

“e” zīme, kam seko tās valsts identifikācijas zīme, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu,

transportlīdzekļa ražotāja nosaukums vai preču zīme,

marka un daļas identifikācijas numurs.

Šai norādei stāvoklī, kādā tā piestiprināma, jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.”

7)

Direktīvas 11. nodaļu groza šādi.

a)

Nosaukumu aizstāj ar šādu:

b)

I pielikumu groza šādi:

i)

pielikuma 1.6. punktu aizstāj ar šādu tekstu, un iekļauj šādu 1.6.a punktu:

1.6.   “sēdeklis” ir konstrukcija, kas veido transportlīdzekļa konstrukcijā iebūvētu daļu vai arī ir atsevišķa tā daļa un aprīkojums, kurš paredzēts kā sēdvieta pieaugušajam un var būt gan atsevišķs sēdeklis, gan sēdekļa daļa, kas atbilst sēdvietai. Seglveida sēdekli neuzskata par šādu konstrukciju 2.1. punkta izpratnē;

1.6a.   “seglveida sēdeklis”ir sēdvieta, kurā motociklists vai pasažieris atrodas jāteniski”;

ii)

tā 2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“2.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

2.1.   Ja ir aprīkojums ar drošības jostas stiprinājumiem, tad tiem jāatbilst šajā nodaļā minētajiem norādījumiem.

2.1.1.   Visiem trīsriteņu mopēdu, trīsriteņu motociklu, vieglo četrriteņu motociklu un pārējo četrriteņu motociklu sēdekļiem jābūt aprīkotiem ar drošības jostas stiprinājumiem.

2.1.1.1.   Visiem sēdekļiem vajadzīgas stiprinājuma vietas, kuras ir piemērotas jostām ar trīs stiprinājuma punktiem, kas atbilst šādiem diviem nosacījumiem:

ja sēdvietai ir atzveltne vai ja stiprinājums palīdz noteikt maketa aizmugures atbalsta slīpuma leņķi un to var uzskatīt par atzveltni, un

ja aiz H punkta, mērot no tā vertikālās plaknes, vairāk nekā 450 mm augstumā ir sānu vai šķērsenisks konstrukcijas elements.

2.1.1.2.   Attiecībā uz visiem citiem sēdekļiem ir pieļaujami divu stiprinājuma punktu drošības jostām piemēroti stiprinājumi.

2.1.2.   Drošības jostas stiprinājumi nav obligāti trīsriteņu mopēdiem vai četrriteņu motocikliem, kuru svars bez kravas nav lielāks par 250 kg.”

8)

Direktīvas 12. nodaļu groza šādi.

a)

Aiz 12. nodaļas I pielikuma nosaukuma iekļauj šādu teikumu:

“Šajā nodaļā “transportlīdzeklis ar virsbūvi” ir transportlīdzeklis, kuram pasažieru nodalījumu norobežo vai var norobežot vismaz četras no šādām daļām: vējstikls, grīda, jumts un sānu un aizmugures sienas vai durvis.”

b)

Direktīvas II pielikuma 2.3.1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.3.1.

Visiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar vējstikla atledotāju un pretaizsvīšanas ierīci, kura dod iespēju noņemt ledu vai sarmu, kas pārklāj vējstiklu, un likvidēt vējstikla iekšējās virsmas aizsvīdumu.

Tomēr šī ierīce nav vajadzīga tādiem trīsriteņu mopēdiem, kuriem ir virsbūve un kuru motora jauda nepārsniedz 4 kW, vai transportlīdzekļiem, kuriem vējstikls ir ierīkots tā, lai vējstiklam nebūtu piestiprināta atbalsta vai citāda veida konstrukcija vai plate, kas izvirzīta uz aizmuguri vairāk nekā 100 mm. Šī ierīce ir vajadzīga visiem transportlīdzekļiem, kuriem ir nemaināms, noņemams vai nolaižams jumts.”


(1)  OV L 266, 2.10.1974., 4. lpp.”