20.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/45


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/362/KĀDP

(2006. gada 18. maijs),

ar ko groza Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 10. aprīlī pieņēma Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām un par Kopējās nostājas 2004/661/KĀDP atcelšanu (1), ar ko paredz ceļošanas ierobežojumus prezidentam Lukašenko, Baltkrievijas valdības locekļiem un dažām amatpersonām.

(2)

Padome, ņemot vērā savus 2006. gada 10. aprīļa secinājumus, uzskata par piemērotu arī iesaldēt to iepriekšminēto personu līdzekļus un saimnieciskos resursus, kuras līdzdarbojās starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpšanā un represijās pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju saistībā ar 2006. gada 19. marta prezidenta vēlēšanām.

(3)

Šie ierobežojošie finanšu pasākumi būtu jāpārskata, ņemot vērā visu politisko aizturēto ātru atbrīvošanu un rehabilitāciju un ņemot vērā izmaiņas Vēlēšanu kodeksā, lai to saskaņotu ar EDSO saistībām un citiem demokrātisku vēlēšanu starptautiskajiem standartiem, kā to ieteikuši EDSO/ODIHR, un ņemot vērā nākamo vēlēšanu norisi un konkrētas iestāžu darbības, lai ievērotu demokrātijas vērtības, tiesiskumu, cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp preses brīvību un vārda brīvību, kā arī pulcēšanās un biedrošanās brīvību.

(4)

Tādēļ būtu lietderīgi veikt dažas tehniskas izmaiņas Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP pielikumos.

(5)

Šo pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Kopienas rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējā nostājā 2006/276/KĀDP iekļauj šādus pantus:

“1.a pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kuras ir atbildīgas par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem 2006. gada 19. marta prezidenta vēlēšanu laikā Baltkrievijā un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, un ar minētajām personām saistīto fizisko vai juridisko personu, organizāciju vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kā uzskaitīts IV pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami IV pielikumā uzskaitītajām personām vai šo personu interesēs.

1.b pants

1.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut dažu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai nodrošinātu IV pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskajiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

nepieciešami ārkārtas vajadzībām, ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde pārējām kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

Kompetentā iestāde informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.

2.   Šīs kopējās nostājas 1.a panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja šo kopējo nostāju,

ja attiecībā uz visiem šādiem procentiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina attiekties 1.a panta 1. punkts.”.

2. pants

Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP 2. pants ir šāds:

“2. pants

Padome pēc dalībvalsts vai Komisijas priekšlikuma pieņem grozījumus I, II, III un IV pielikumā iekļautajos sarakstos, kā to prasa politiskās situācijas attīstība Baltkrievijā.”.

3. pants

Ar šo Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP pielikumus aizstāj ar tekstu šīs kopējās nostājas pielikumā.

4. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

5. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 18. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Franz MORAK


(1)  OV L 101, 11.4.2006., 5. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu saraksts

1.

SIVAKOV, YURY (YURIJ) Leonidovich, Baltkrievijas tūrisma un sporta ministrs, dzimis 1946. gada 5. augustā Sahalīnas apgabalā, bijušajā Krievijas Padomju Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā.

2.

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Baltkrievijas Drošības padomes valsts sekretārs, dzimis 1958. gada 26. maijā Grodņas apgabalā.

3.

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas (SOBR) Īpašās reaģēšanas grupas vadītājs, dzimis 1966. gadā Vitebskā.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimrovich, iekšlietu ministrs, dzimis 1956. gadā.

II PIELIKUMS

1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu saraksts

1.

Lydia Mihajlovna YERMOSHINA, Baltkrievijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, dzimusi 1953. gada 29. janvārī Sluckā (Minskas apgabals).

2.

Yuri Nikolaevich PODOBED, milicijas pulkvežleitnants, Speciālo uzdevumu vienība (OMON), Iekšlietu ministrija, dzimis 1962. gada 5. martā Sluckā (Minskas apgabals).

III PIELIKUMS

1. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto personu saraksts

Vārdi

(latviešu valodā)

Vārdi

(baltkrievu valodā)

Vārdi

(krievu valodā)

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta

Amats

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954.

Kopisa, Vitebskas apgabals

Prezidents

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954.

Parahonska, Pinskas apgabals

Prezidenta administrācijas vadītājs

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972.

Minska

Prezidenta administrācijas vadītāja vietniece

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939.

Mogiļeva

Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks saziņas līdzekļu un ideoloģijas jautājumos

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963.

Zagorska (Krievija, tagad Sergijev Posad)

asistents un Prezidenta administrācijas galvenā ideoloģijas departamenta vadītājs

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951.

Votņa,

Вотня Бьıховского района Могилевской области

izglītības ministrs

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947.

Vigonošči,

Вьıгонощи, Брестская область

informācijas ministrs

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952.

Borisova

tieslietu ministrs

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961.

Vācija

Parlamenta augšpalātas deputāts; Valsts radio un televīzijas sabiedrības vadītājs

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954.

Akuļinci,

д. Акулинцьı Могилевского района

Parlamenta apakšpalātas priekšsēdētājs

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937.

Minska

Parlamenta augšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941.

Usohi, Mogiļevas apgabals,

Усохи Кличевского района Могилевской области

Parlamenta apakšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966.

Djatlova, Grodņas apgabals,

Дятлово Гродненской области

Parlamenta augšpalātas deputāts, Baltkrievijas Republikas jaunatnes savienības (BRSM) vadītājs

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951.

Neviņani, Minskas apgabals,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

CVK pārstāvis

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954.

Kosuta, Minskas apgabals,

Косута Минской области

ģenerālprokurors

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Tieslietu ministrijas Sociālo organizāciju, partiju un NVO nodaļas vadītājs

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Tieslietu ministrijas Sociālo organizāciju, partiju un NVO nodaļas konsultants

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949.

Rjazaņas apgabals, Krievija

Saimnieciskās tiesas priekšēdētāja pirmais vietnieks

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Minskas Maskavas rajona tiesnese

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Minskas Partizanskas rajona tiesnesis

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

ģenerālprokurora vietnieks

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957.

Zdudiči, Mogiļevas apgabals,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

VDK priekšsēdētājs

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948.

Borisova

Arodbiedrību federācijas vadītājs

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Brestas apgabala vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Gomeļas apgabala CVK priekšsēdētājs

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947.

Minskas apgabals

Grodņas apgabala CVK priekšsēdētājs

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964.

Novokuzņecka, Krievija

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Minskas pilsētas CVK priekšsēdētājs

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Minskas apgabala CVK priekšsēdētājs

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Mogiļevas apgabala CVK priekšsēdētājs

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Vitebskas apgabala CVK priekšsēdētājs

IV PIELIKUMS

1.a pantā minēto personu saraksts

Vārdi

(latviešu valodā)

Vārdi

(baltkrievu valodā)

Vārdi

(krievu valodā)

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta

Amats

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954.

Kopisa, Vitebskas apgabals

Prezidents

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954.

Parahonska, Pinskas rajons

Prezidenta administrācijas vadītājs

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972.

Minska

Prezidenta administrācijas vadītāja vietniece

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939.

Mogiļeva

Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks saziņas līdzekļu un ideoloģijas jautājumos

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963.

Zagorska (Krievija, tagad Sergijev Posad)

asistents un Prezidenta administrācijas galvenā ideoloģijas departamenta vadītājs

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951.

Votņa, Вотня Бьıховского района Могилевской области

izglītības ministrs

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947.

Vigonošči, Вьıгонощи, Брестская область

informācijas ministrs

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952.

Borisova

tieslietu ministrs

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961.

Vācija

Parlamenta augšpalātas deputāts;

Valsts radio un televīzijas sabiedrības vadītājs

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954.

Akuļinci, д. Акулинцьı Могилевского района

Parlamenta apakšpalātas priekšsēdētājs

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937.

Minska

Parlamenta augšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941.

Usohi, Mogiļevas apgabals, Усохи Кличевского района Могилевской области

Parlamenta apakšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966.

Djatlova, Grodņas apgabals,

Дятлово Гродненской области

Parlamenta augšpalātas deputāts, Baltkrievijas Republikas jaunatnes savienības (BRSM) vadītājs

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951.

Neviņani, Minskas apgabals,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

CVK pārstāvis

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954.

Kosuta, Minskas apgabals,

Косута Минской области

ģenerālprokurors

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Tieslietu ministrijas Sociālo organizāciju, partiju un NVO nodaļas vadītājs

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Tieslietu ministrijas Sociālo organizāciju, partiju un NVO nodaļas konsultants

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949.

Rjazaņas apgabals, Krievija

Saimnieciskās tiesas priekšēdētāja pirmais vietnieks

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Minskas Maskavas rajona tiesnese

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Minskas Partizanskas rajona tiesnesis

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

ģenerālprokurora vietnieks

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957.

Zdudiči, Mogiļevas apgabals,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

VDK priekšsēdētājs

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948.

Borisova

Arodbiedrību federācijas vadītājs

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Brestas apgabala vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Gomeļas apgabala CVK priekšsēdētājs

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947.

Minskas apgabals

Grodņas apgabala CVK priekšsēdētājs

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964.

Novokuzņecka, Krievija

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Minskas pilsētas CVK priekšsēdētājs

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Minskas apgabala CVK priekšsēdētājs

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Mogiļevas apgabala CVK priekšsēdētājs

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Vitebskas apgabala CVK priekšsēdētājs

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958.

Grodņas apgabals

Drošības padomes valsts sekretārs

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966.

Vitebska

Iekšlietu ministrijas Īpašās reaģēšanas grupas vadītājs (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956.

 

Iekšlietu ministrs

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953.

Slucka (Minskas apgabals)

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962.

Slucka (Minskas apgabals)

Milicijas apakšpulkvedis, Speciālo uzdevumu vienība (OMON), Iekšlietu ministrija