30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/14


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 18. decembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

(2006/964/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 149. un 150. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Padome ar 2005. gada 24. oktobra lēmumu pilnvaroja Komisiju vest sarunas ar Kanādas valdību par nolīgumu, ar ko pagarina sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

(2)

Komisija Kopienas vārdā veda sarunas ar Kanādas valdību par nolīgumu saskaņā ar norādījumiem minētā lēmuma pielikumā.

(3)

Kopiena un Kanāda paredz gūt savstarpēju labumu no šādas sadarbības, kurai no Kopienas puses jābūt papildinājumam divpusējam programmām starp dalībvalstīm un Kanādas valdību un jānodrošina Eiropas pievienotā vērtība.

(4)

Nolīgums Kopienas vārdā tika parakstīts 2006. gada 5. decembrī, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(5)

Šis nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, Kopienas vārdā ir apstiprināts.

2.   Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Eiropas Kopienas delegācijas apvienoto komiteju, kas minēta nolīguma 6. pantā, veido Komisijas pārstāvis, kam palīdz pārstāvis no katras dalībvalsts.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots iecelt personu, kura ir tiesīga veikt nolīguma 12. panta 1. punktā paredzēto paziņošanu.

Briselē, 2006. gada 18. decembris.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-E. ENESTAM


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

EIROPAS KOPIENA,

no vienas puses, un

KANĀDAS VALDĪBA,

no otras puses,

turpmāk abas kopā – “puses”,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienas un Kanādas attiecību deklarācijā, ko Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis un Kanādas valdība pieņēma 1990. gada 22. novembrī, ir īpaša atsauce uz savstarpējās sadarbības stiprināšanu dažādās jomās, kuras tieši ietekmē šo valstu pilsoņu pašreizējo un turpmāko labklājību, piemēram, apmaiņas un kopīgi izglītības un kultūras projekti, tostarp akadēmiskās un jaunatnes apmaiņas.

IEVĒROJOT, ka 1996. gada 17. decembrī pieņemtajā Kanādas un ES Kopīgajā politiskajā deklarācijā un rīcības plānā norādīts, ka nolūkā atjaunot saiknes, kuru pamatā ir kopīgas kultūras un vērtības, puses veicinās kontaktus starp pilsoņiem ikvienā līmenī, īpaši jaunatnes vidū, un ka kopīgais rīcības plāns deklarācijas pielikumā mudina puses turpmāk stiprināt sadarbību, noslēdzot nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības un apmācības jomā, kuru ratificēja 1996. gadā.

IEVĒROJOT, ka ES un Kanādas partnerības darba kārtība, ko pieņēma 2004. gada 18. martā ES un Kanādas galotņu tikšanās laikā, skar vajadzību meklēt jaunus veidus, lai atbalstītu saiknes starp attiecīgajiem iedzīvotājiem, īpaši paplašinot Kanādas un Eiropas Kopienas jauniešu apmaiņas programmu saturu un izmēģinot iespējas, lai stiprinātu un paplašinātu EK un Kanādas sadarbības jomas, pagarinot 2001. gada martā ratificēto nolīgumu starp Eiropas Kopienas un Kanādas valdību, ar ko atjauno sadarbības programmu augstākajā izglītībā un apmācībā.

IEVĒROJOT, ka kopīgā deklarācija, kas pieņemta ES un Kanādas galotņu tikšanas laikā 2005. gada 19. jūnijā, turklāt skar ES un Kanādas līderu ieceri atjaunot, stiprināt un paplašināt darbības jomu 2001. gadā ratificētajam nolīgumam, ar ko atjauno sadarbības programmu augstākajā izglītībā un apmācībā, īpaši papildinot jaunatnes sadarbību, lai stiprinātu akadēmisko sadarbību un transatlantisko apmaiņu starp pilsoņiem.

ŅEMOT VĒRĀ, ka tiek pilnībā ievēroti Eiropas Kopienas dalībvalstu pienākumi un Kanādas provinču un apgabalu likumdevēja vara izglītības un apmācības jomā, kā arī augstākās izglītības un apmācības iestāžu autonomija.

ŅEMOT VĒRĀ, ka, noslēdzot un īstenojot 1996. un 2001. gada nolīgumus par augstāko izglītību un apmācību, tiek izpildītas ES un Kanādas deklarācijās paredzētās saistības un ka sadarbība ir bijusi ļoti pozitīva abām pusēm.

ATZĪSTOT augstākās izglītības un apmācības izšķirīgo ieguldījumu tādu cilvēkresursu attīstībā, kuri spēj piedalīties globālā, uz zināšanām balstītā ekonomikā.

APZINOTIES, ka sadarbībai augstākajā izglītībā, apmācībā un jaunatnes jomā jāpapildina citas svarīgas Eiropas Kopienas un Kanādas sadarbības iniciatīvas.

ATZĪSTOT, ka ir svarīgi ņemt vērā to, ko augstākās izglītības un apmācības jomā ir paveikušas tādas starptautiskās organizācijas kā ESAO, UNESCO un Eiropas Padome.

APZINOTIES, ka pusēm ir kopīgas intereses, kas skar sadarbību augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, un tā ir Eiropas Kopienas un Kanādas plašākas sadarbības daļa.

PAREDZOT gūt savstarpēju labumu no sadarbības augstākās izglītības un apmācības un jaunatnes jomā.

APZINOTIES, ka jāpaplašina piekļuve pasākumiem, kurus atbalsta saskaņā ar šo nolīgumu, jo īpaši pasākumiem apmācības un jaunatnes jomā.

VĒLOTIES atjaunot pamatu tam, lai turpinātu sadarbību augstākajā izglītībā un apmācībā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. Pants

Mērķis

Ar šo nolīgumu izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā starp Eiropas Kopienu un Kanādu.

2. Pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

1.

“augstākās izglītības iestāde” ir ikviena iestāde, kas atbilstīgi katrā no pusēm spēkā esošajiem tiesību aktiem vai praksei piedāvā iegūt augstākās izglītības kvalifikāciju vai diplomu neatkarīgi no nosaukuma;

2.

“apmācības iestāde” ir jebkura veida valsts, daļēji valsts vai privāta struktūra, kas neatkarīgi no nosaukuma saskaņā ar katrā no pusēm spēkā esošajiem tiesību aktiem un praksi plāno vai veic profesionālo izglītošanu vai apmācību, papildu profesionālo apmācību, piedāvā kvalifikācijas celšanas vai pārkvalificēšanas kursus, veicinot profesionālo kvalifikāciju, ko ir atzinušas kompetentās iestādes;

3.

“studenti” ir visas tās personas, kuras apmeklē mācību vai apmācības kursus vai programmas, ko īsteno šajā pantā definētās augstākās izglītības vai profesionalās izglītības iestādes, un kuras atzīst vai finansiāli atbalsta kompetentās iestādes;

4.

“jaunatne” ir tādu darbību jomas, kas ir saistītas ar neformālo izglītību un neobligātajām mācībām, kurās ir iesaistītas jaunatnes organizācijas un citas asociācijas, kā arī jaunatnes lietu speciālisti, vadītāji no jaunatnes vidus un citas personas, kas darbojas jaunatnes jomā vai saistībā to.

3. Pants

Mērķi

1.   Šā nolīguma vispārīgie mērķi ir:

a)

veicināt savstarpēju sapratni starp eiropiešiem un kanādiešiem, arī sekmēt pilnīgākas valodu prasmes un vairot zināšanas par šo valstu kultūru un iestādēm;

b)

pilnveidot cilvēkresursu kvalitāti gan Eiropas Kopienā, gan Kanādā, veicinot vajadzīgo prasmju apguvi, lai pielāgotos izaicinājumiem, ko sniedz globālā, uz zināšanām balstītā ekonomika.

2.   Šā nolīguma konkrētie mērķi ir šādi:

a)

stiprināt Eiropas Kopienas un Kanādas transatlantiskās sadarbības pievienotās vērtības dimensiju augstākajā izglītībā, apmācībā un jaunatnes jomā;

b)

veicināt transatlantiskās apmaiņas programmas gan starp Eiropas Savienības, gan Kanādas pilsoņiem;

c)

veicināt augstākās izglītības un apmācības iestāžu, kā arī jaunatnes struktūru un organizāciju attīstību;

d)

sekmēt un/vai uzlabot partnerības tādu ieinteresēto personu vidū, kuras Eiropas Kopienā un Kanādā aktīvi darbojas augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā;

e)

sasniedzot nolīguma vispārīgos mērķus, veicināt personu profesionālo attīstību;

f)

pilnveidot dialoga un apmaiņas iespējas jaunatnes politikas un jaunatnes darba jomā.

3.   Šā nolīguma darbības mērķi ir šādi:

a)

atbalstīt sadarbību starp augstākās izglītības un apmācības iestādēm, lai sekmētu un attīstītu kopīgas studiju un/vai apmācības programmas un studentu mobilitāti;

b)

uzlabot transatlantiskās studentu mobilitātes kvalitāti, veicinot pārredzamību, savstarpēju kvalifikācijas, kā arī studiju un apmācības ilguma atzīšanu un, ja vajadzīgs, iespēju pārnest kredītpunktus;

c)

atbalstīt sadarbību starp tām valsts un privātām organizācijām, kuras aktīvi darbojas augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, lai rosinātu diskusiju un pieredzes apmaiņu saistībā ar politikas jautājumiem;

d)

atbalstīt speciālistu (tostarp apmācības speciālistu) transatlantisko mobilitāti, lai uzlabotu savstarpējo izpratni un zināšanas par jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības un Kanādas attiecībām;

e)

atbalstīt sadarbību starp jaunatnes struktūrām un organizācijām, kā arī jaunatnes lietu speciālistiem, vadītājiem no jaunatnes vidus un citām personām, kas darbojas jaunatnes jomā, lai veicinātu paraugprakses apmaiņu un pilnveidotu sadarbības tīklus.

4. Pants

Principi

Ar šo nolīgumu paredzēto sadarbību īsteno, pamatojoties uz šādiem principiem:

1)

pilnībā ievērot Eiropas Kopienas dalībvalstu pienākumus un augstākās izglītības un Kanādas provinču un apgabalu likumdevēja varu izglītības un apmācības jomā, kā arī augstākās izglītības un apmācības iestāžu autonomiju;

2)

veikt ar šo nolīgumu paredzētos pasākumus, gūstot samērīgu izdevīgumu;

3)

plaši piedalīties pasākumos dažādās Eiropas Kopienas dalībvalstīs un Kanādas provincēs un apgabalos;

4)

atzīt Eiropas Kopienas un Kanādas kultūras, sociālo un ekonomisko daudzveidību;

5)

uzlabot sadarbību starp Eiropas Kopienu un Kanādu un papildināmību ar divpusējām programmām starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Kanādu, kā arī ar citām Eiropas Kopienas un Kanādas programmām un iniciatīvām augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

5. Pants

Sadarbība

Programmu īsteno saskaņā ar pasākumiem, kas aprakstīti pielikumā, kurš ir šā nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

6. Pants

Apvienotā komiteja

1.   Ar šo izveido apvienoto komiteju. Tajā darbojas katras puses pārstāvji.

2.   Apvienotās komitejas uzdevumi ir šādi:

a)

pārskatīt šajā nolīgumā paredzēto sadarbību;

b)

sniegt pusēm pārskatus par sadarbības līmeni, stāvokli un efektivitāti saskaņā ar ša nolīguma mērķiem un principiem;

c)

dalīties informācijā par jaunākajiem notikumiem, politikām, jaunākajām tendencēm vai novatorisku praksi saistībā ar augstāko izglītību, apmācību un jaunatnes jomu.

3.   Apvienotā komiteja cenšas tikties katru otro gadu, šādas sanāksmes organizējot pārmaiņus Eiropas Savienībā un Kanādā. Citas sanāksmes var rīkot pēc savstarpējas vienošanās.

4.   Apvienotās komitejas lēmumus pieņem vienprātīgi. Sanāksmes protokolu saskaņo tās personas, kuras katra puse ir iecēlusi, lai kopīgi vadītu sanāksmi, un to kopā ar ziņojumu dara pieejamu apvienotajai sadarbības komitejai, kas izveidota saskaņā ar 1976. gada pamatnolīgumu par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Kanādu, kā arī katras puses attiecīgajiem ministriem.

7. Pants

Uzraudzība un novērtēšana

Programmu uzrauga un novērtē, attiecīgi sadarbojoties, tādējādi vajadzības gadījumā paredzot iespēju pārorientēt sadarbības pasākumus, ņemot vērā visas vajadzības vai iespējas, kas atklājušās to īstenojot.

8. Pants

Finansējums

1.   Sadarbību īsteno, ievērojot piešķirto finansējumu un spēkā esošo tiesisko regulējumu, kā arī Eiropas Kopienas un Kanādas politikas un programmas. Finansēšanu veic, ievērojot atbilstīgu līdzekļu ieguldījumu starp pusēm.

2.   Katra puse piešķir līdzekļus, lai nodrošinātu tiešu labumu:

Eiropas Kopienai, pilsoņiem kādā no Eiropas Kopienas dalībvalstīm vai personām, attiecībā uz kurām dalībvalsts ir atzinusi, ka tām ir oficiāls pastāvīgo iedzīvotāju statuss;

Kanādai, tās pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā noteikts Kanādas tiesību aktos.

3.   Izmaksas, kas apvienotajai komitejai vai tās vārdā ir radušās, sedz tā puse, kuras attiecīgajam pārstāvim šīs izmaksas ir radušās. Izmaksas, izņemot ceļa un uzturēšanās izdevumus, kas tieši saistīti ar apvienotās komitejas sanāksmēm, sedz tā puse, kas organizē sanāksmi.

9. Pants

Personāla iebraukšana

Katra puse ar vislielāko rūpību veic visu iespējamo, lai saskaņā ar attiecīgo tiesisko regulējumu veicinātu gan to otras puses darbinieku un studentu iebraukšanu attiecīgās valsts teritorijā un izbraukšanu no tās, kuri atbilstīgi šim nolīgumam iekļauti sadarbībā vai saistīti ar to, gan izmantojamo materiālu un aprīkojuma ievešanu un izvešanu.

10. Pants

Citi nolīgumi

1.   Šis nolīgums neskar sadarbību, ko var veikt atbilstīgi citiem nolīgumiem starp pusēm.

2.   Šis nolīgums neskar spēkā esošos vai turpmākos divpusējos nolīgumus starp atsevišķām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Kanādu tajās jomās, uz kurām tas attiecas.

11. Pants

Nolīguma teritoriālā piemērošana

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un saskaņā ar minētajā līgumā izklāstītajiem noteikumiem, un, no otras puses, Kanādas teritorijā.

12. Pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Katra puse rakstiski paziņo otrai pusei, ka tā piekrīt šā nolīguma saistībām. Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pēdējā no pusēm par to paziņo otrai pusei.

2.   Šis nolīgums ir spēkā astoņus gadus, un to var pagarināt, pusēm rakstiski vienojoties.

3.   Šo nolīgumu var grozīt, pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.   Nolīguma grozījumus vai termiņa pagarināšanu izdara rakstiski, un tie/tas stājas spēkā dienā, par kuru puses vienojas.

5.   Katra no pusēm jebkurā laikā var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot divpadsmit mēnešus iepriekš. Šā nolīguma termiņa izbeigšanās vai tā izbeigšana neietekmē tādu pasākumu spēkā esību vai darbības laiku, kuri ir veikti atbilstīgi tam vai saistībām, kuras ir nodibinātas saskaņā ar šā nolīguma pielikumu.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies ir noslēguši šo nolīgumu.

Nolīgums sastādīts Helsinkos 2006. gada 5. decembrī divos oriģināleksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

PIELIKUMS

RĪCĪBAS

1.   Rīcība augstākās izglītības un apmācības jomā

1.1.   Puses sniedz atbalstu augstākās izglītības un apmācības iestādēm, kuras veido kopīgus EK un Kanādas konsorcijus, lai veiktu kopīgus projektus augstākās izglītības un apmācības jomā.

1.2.   Katrs kopīgais konsorcijs jāveido, izmantojot daudzpusīgu partnerību, kurā ir iestādes no vismaz divām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un vismaz diviem Kanādas apgabaliem vai teritorijām.

1.3.   Kopīgos konsorciju pasākumos parasti jāietver studentu transatlantiskā mobilitāte, īstenojot kopīgas studiju programmas, savstarpēja kredītpunktu atzīšana, valodas un kultūras apguve, paritātes nolūkā darbojoties abos virzienos.

1.4.   Prioritārās un par veicinamām atzītās tematiskās jomas, kurās sadarbojas EK un Kanādas konsorciji, savstarpēji saskaņo ar katras puses attiecīgajām iestādēm.

1.5.   Puses var sniegt finansiālu atbalstu studentu mobilitātei tādiem kopīgiem augstākās izglītības un/vai profesionālās izglītības iestāžu konsorcijiem, kuriem ir izcili sasniegumi pušu finansēto kopīgu projektu īstenošanā.

2.   Rīcība jaunatnes jomā

Puses var finansiāli atbalstīt pasākumus, kuros piedalās jaunatnes struktūras, organizācijas, jaunatnes lietu speciālisti, vadītaji no jaunatnes vidus un citas personas, kas darbojas jaunatnes jomā. Šo pasākumu klāstā varētu būt būtu semināri, apmācības kursi, praktiskā apmācība/pieredzes apmaiņa un izpētes vizītes par mērķtiecīgi izvēlētām tēmām, piemēram, pilsonība, kultūras daudzveidība, sabiedriskais darbs/brīvprātīgo darbs un neformālās izglītības atzīšana.

3.   Papildu rīcības

3.1.   Puses saskaņā ar šā nolīguma mērķiem var atbalstīt ierobežotu skaitu papildu pasākumu, tostarp pieredzes apmaiņas un paraugprakses, apvienojot līdzekļus un elektroniskās datu apstrādes materiālus augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

3.2.   Puses var finansiāli atbalstīt uz politiku orientētus pasākumus, kuros piedalās organizācijas, kas darbojas augstakās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā. Šie pasākumi var būt pētījumi, konferences, semināri, komandas darbs, profesionālās izaugsmes darbsemināri, salīdzinošā novērtēšana, un tie skar augstākās izglītības un profesionālās izglītības horizontālos jautājumus, tostarp kvalifikācijas atzīšanu un kredītpunktu pārnesi saskaņā ar Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS).

3.3.   Puses var finansiāli atbalstīt tādu speciālistu (tostarp augstskolu beidzēju un apmācības speciālistu) mobilitāti, kuri vēlas beigt īslaicīgas studijas vai apmācības programmas, lai vairotu pieredzi EK un Kanādas attiecību īpaši svarīgās jomās, ko puses nosaka.

3.4.   Puses var finansiāli atbalstīt arī absolventu asociāciju, kurā darbojas studenti, kas ir piedalījušies ES un Kanādas īstenotajās konsorciju programmās augstākās izglītības un profesionālās izglītības jomā. Šo absolventu asociāciju var vadīt viena vai vairākas organizācijas, ko puses kopīgi nosaka.

Rīcību pārvaldība

1.   Katra puse var finansiāli atbalstīt šajā nolīgumā paredzētos pasākumus.

2.   Šo rīcību pārvaldību īsteno katras puses kompetentās amatpersonas. Šie uzdevumi var būt:

lemt par noteikumiem un kārtību, kādā iesniedzami priekšlikumi, arī sagatavot vienotas pamatnostādnes priekšlikumu iesniedzējiem;

sastādīt grafiku, pēc kura publicē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kā arī noteikt to iesniegšanas un atlases termiņus;

sniegt informāciju par šajā nolīgumā paredzētajiem pasākumiem un to īstenošanu;

iecelt augstskolu konsultantus un ekspertus, lai sniegtu arī neatkarīgu priekšlikuma novērtējumu;

sniegt ieteikumus katras puses attiecīgajām iestādēm par to, kurus projektus finansēt;

pārvaldīt finanses;

veicināt vienotu pieeju pasākumu uzraudzībai un novērtēšanai.

3.   Parasti Eiropas Kopiena sniegs atbalstu (arī stipendijas) EK projektos iesaistītajiem partneriem; Kanāda atbalstīs Kanādas projektu partnerus.

Tehniskā atbalsta pasākumi

Puses piešķir līdzekļus pakalpojumu iepirkšanai, lai nodrošinātu nolīguma optimālu īstenošanu; puses jo īpaši var organizēt seminārus, konferences vai citas ekspertu sanāksmes, vadīt novērtēšanu, sagatavot publikācijas vai izplatīt attiecīgu informāciju.