13.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 353/1


KOMISIJAS LĒMUMS

(2002. gada 17. decembris),

par EOTK dibināšanas līguma 65. panta noteikumu piemērošanu attiecībā uz Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA, likvidēšanā esošo Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, Lucchini SpA, Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA, Ferriera Valsabbia SpA un uzņēmumu asociāciju Federacciai, Itālijas melnās metalurģijas uzņēmumu federāciju (Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane)

(Lieta C.37.956 – Stiegrojuma apaļtērauds)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2002) 5807 versija)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu valodā)

(2006/894/EK)

Komisija 2002. gada 17. decembrī pieņēma lēmumu attiecībā uz EOTK dibināšanas līguma 65. panta noteikumu piemērošanu. Saskaņā ar Padomes (EK) 2002. gada 16. decembra Regulas Nr. 1/2003 30. panta nosacījumiem par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā  (1) , ar šo paziņojumu Komisija publicē ieinteresēto pušu vārdus un lēmuma satura būtību, tostarp piemērotās sankcijas, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās tiesības neizplatīt to komercnoslēpumus. Daļa no lēmuma pilnā teksta, kas nav neizpaužams, pieejams izpildītāja valodas versijā un Komisijas darba valodās Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I.   PĀRKĀPUMA KOPSAVILKUMS

(1)

Lēmums ir adresēts Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA, likvidēšanā esošajam Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, Lucchini SpA, Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA, Ferriera Valsabbia SpA un uzņēmumu asociācijai Federacciai, Itālijas melnās metalurģijas uzņēmumu federācijai (Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane).

(2)

Adresāti ir piedalījušies vienā, kompleksā un pastāvīgā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma, turpmāk (“līgums”) 65. panta 1. punkta pārkāpumā, un to mērķis vai darbība ir bijusi cenu noteikšana, saskaņā ar kuru ir saskaņota stiegrojuma apaļtērauda stieņos vai ruļļos produkcijas ierobežošana vai kontrole, vai pārdošana Itālijas tirgū.

(3)

Adresāts Alfa Acciai SpA ir pielīdzināms uzņēmumam, kas atbild ne tikai par Alfa Acciai SpA, bet arī par Acciaieria Megara SpA (sākot no 1996. gada) un Alfa Acciai SRL (līdz 1996. gadam) un Acciaierie di Sicilia SpA darbību.

(4)

Adresāts Feralpi Siderurgica SpA ir pielīdzināms uzņēmumam, kas atbild ne tikai par tagadējā Feralpi Siderurgica SpA, bet arī par Feralpi Siderurgica SRL (sākot no 1990. gada) un bijušā Feralpi Siderurgica SpA darbību.

(5)

Adresāti Leali SpA un likvidācijas procesā esošais Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA ir pielīdzināmi uzņēmumam, kas atbild ne tikai par Leali SpA un likvidācijas procesā esošā Acciaierie e Ferriere Leali SpA, bet arī Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (līdz 1998. gada novembrim) darbību, kuru tiesību un saistību pārņēmējs tas bija. Pēc šī datuma Leali SpA vienīgais ir atbildīgs par norādītajām darbībām.

(6)

Adresāti Lucchini SpA un Siderpotenza SpA ir pielīdzināmi uzņēmumam, kas atbild ne tikai par Lucchini SpA un Siderpotenza SpA, bet arī kopīgo Siderpotenza SpA (līdz 1991. gadam) un Lucchini Siderurgica SpA (līdz 1997. gada beigām) darbību.

(7)

Adresāts Riva SpA ir pielīdzināms uzņēmumam, kas atbild ne tikai par tagadējā Riva SpA, bet arī par Fire Finanziaria SpA, Riva Prodotti Siderurgici SpA, Acciaierie e Ferriere di Galtarossa SpA un Acciaerie del Tanaro SpA darbību.

(8)

Adresāti Valsabbia Investimenti SpA un Ferriera Valsabbia SpA ir pielīdzināmi uzņēmumam, kas atbild ne tikai par Valsabbia Investimenti SpA un Ferriera Valsabbia SpA, bet arī par bijušo Ferriera Valsabbia SpA (līdz 2000. gadam) un vēl iepriekš pastāvējušā Ferriera Valsabbia SpA (līdz 1990. gadam) darbību.

(9)

Attiecībā uz pārējiem lēmuma adresātiem, runa ir par tiem pašiem uzņēmumiem un to pašu asociāciju, kā arī tām pašām juridiskajām personām ar to pašu firmas nosaukumu, kuri darbojas stiegrojuma apaļtērauda tirgū, sākot no pārkāpuma sākuma datuma (no 1993. gada attiecībā uz Ferriere Nord SpA).

(10)

Uzņēmumi ir izdarījuši pārkāpumu vismaz uzskaitītajos laika periodos:

 

Alfa Acciai SpA– no 1989. gada 6. decembra līdz 2000. gada 4. jūlijam;

 

Feralpi Siderurgica SpA– no 1989. gada 6. decembra līdz 2000. gada 27. jūnijam;

 

Ferriere Nord SpA – no 1993. gada 1. aprīļa līdz 2000. gada 4. jūlijam;

 

IRO Industrie Riunite Odolesi SpA– no 1989. gada 6. decembra līdz 2000. gada 27. jūnijam;

 

Leali SpA un likvidācijas procesā esošais Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA – no 1989. gada 6. decembra līdz 2000. gada 27. jūnijam;

 

Lucchini SpA/Siderpotenza SpA – no1989. gada 6. decembra līdz 2000. gada 27. jūnijam;

 

Riva SpA – no 1989. gada 6. decembra līdz 2000. gada 27. jūnijam;

 

Valsabbia Investimenti SpA un Ferriera Valsabbia SpA – no 1989. gada 6. decembra līdz 2000. gada 27. jūnijam;

 

Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane (Itālijas melnās metalurģijas uzņēmumu federācija) – no 1989. gada 6. decembra līdz 1998. gada 24. jūlijam.

(11)

Stiegrojuma apaļtērauds ir garš karsti velmēts izstrādājums no tērauda 5 mm vai lielākā [diametrā] ruļļos vai stieņos ar gludu, kārtainu vai dzīslotu virsmu betona armatūrām. Parastistiegrojuma apaļtērauds tiek piegādāts taisnos stieņos (kas tiek karsti velmēts bandāžas un riteņu velmēšanā). Stieņi var būt 12, 6, 14, retāk, 18 metrus gari.

(12)

Stiegrojuma apaļtērauds ruļļos ir rituļa/šķeteres formā, kuru izmantotājs iztaisno un sagriež vajadzīgajā garumā. Cena stiegrojuma apaļtēraudam ruļļos parasti ir nedaudz augstāka nekā stieņos, bet tai tomēr ir tendence pielīdzināties pēdējai.

(13)

Visi minētie stiegrojuma apaļtērauda veidi atkarībā no lietošanas tiek ražoti riņķveida šķērsgriezumā dažādos diametros, sākot no 5 mm līdz 40 mm diametrā. Stiegrojuma apaļtērauds ruļļos nepārsniedz 16 mm diametru. Atkarībā no diametra iespējams noteikt papildus maksu (tā saucamo “izmēra uzcenojumu”), kura tiek pievienota dzelzsbetona armatūras pamatcenai.

(14)

Apaļtēraudu galvenokārt izmanto celtniecībā, lai nostiprinātu konstrukcijas.

(15)

No piecpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstīm lielāko daļu stiegrojuma apaļtērauda ražo Itālijā. Uzņēmumos, kam adresēts šis lēmums, pārkāpuma perioda beigās saražoja apmēram 80 % no Itālijas tirgus produkcijas un 2000. –2002. gadā apgrozījums svārstījās ap 900 miljoniem eiro.

(16)

Federacciai un citi uzņēmumi, kas ar to sadarbojās, vismaz kopš 1989. gada beigām pieņēma lēmumu un īstenoja vienādu cenu noteikšanu “izmēru uzcenojumam” stiegrojuma apaļtēraudam Itālijā. Sākot no 1992. gada aprīļa, uzņēmumi ar Federacciai atbalstu paplašināja savu lēmumu un darbību, nosakot vienādu pamatcenu stiegrojuma apaļtēraudam Itālijā. Sākot no šī datuma līdz 1995. gada septembrim, vienošanās paplašinājās, nosakot maksāšanas termiņus.

(17)

Vismaz no 1994. gada beigām Federacciai vēl sistemātiskāk veica organizatorisko darbību gan attiecībā uz cenām, gan arī uz stiegrojuma apaļtērauda saražotās un pārdotās produkcijas daudzumu.

(18)

Sākot no 1995. gada, vienošanās dalībnieki saskaņoja ražošanas vai pārdošanas samazināšanu vai kontroli, ar nolūku samazināt tirgū nonākošo stiegrojuma apaļtērauda daudzumu. Daži no ražotājuzņēmumiem izveidoja daudzpusīgas detalizētākas un sistemātiskākas savstarpējās kontroles sistēmas par katra atsevišķa uzņēmuma saražoto un pārdoto daudzumu.

(19)

Komisijas rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai pierādītu konkurences noteikumu pārkāpumu laikposmā pēc 2000. gada 4. jūlija. Jāprecizē, ka ne visi uzņēmumi pastāvīgi piedalījušies visās aprakstītajās darbībās un ka daži no tiem tajās piedalījušies īsāku laikposmu.

II.   NAUDAS SODI

(20)

Pārkāpumu veido viena, kompleksa un pastāvīga vienošanās ar mērķi noteikt cenas un ierobežot vai kontrolēt produkciju vai pārdošanu, kas pēc būtības nozīmē ļoti smagu EOTK dibināšanas līguma 65. panta 1. punkta pārkāpumu. Kartelis bija izpleties visā Itālijas Republikas teritorijā. Ir konstatēts, ka karteļa vienošanās tika īstenotas un tas ietekmēja tirgu, kaut arī ne vienmēr tika pilnībā sasniegti cerētie rezultāti. Tāpēc Komisija uzskata, ka adresāti ir izdarījuši ļoti smagu pārkāpumu. Tas, ka vienošanās ietekmēja tikai Itālijas tirgu, neļauj mazināt pārkāpuma smagumu no ļoti smaga uz smagu, jo jāņem vērā arī Itālijas ražošanas apjoms.

(21)

Tomēr neatkarīgi no pārkāpuma nopietnības, nosakot naudas soda pamatsummu, Komisija ņēma vērā šī gadījuma specifiskās īpatnības attiecībā uz nacionālo tirgu, uz kuru šajā laikā attiecās īpaši EOTK dibināšanas līguma noteikumi un kurā uzņēmumi, kas ir lēmuma adresāti, pirmajā pārkāpuma periodā pārstāvēja ierobežotu konkrētā tirgus daļu.

(22)

Saskaņā ar EOTK dibināšanas līguma 65. panta 5. punktu uzņēmumu apvienībai nevar uzlikt soda naudu. Tomēr 65. panta 1. punktā nav norādīts, ka šajā noteikumā minēto aizliegumu nepiemēro arī apvienībām, kuras pieņēmušas lēmumu, kas ierobežo vai traucē konkurences normālu gaitu. Tāpēc, šis lēmums ir adresēts Federacciai, kaut arī tai nevar noteikt soda naudu par minētajiem konkurences noteikumiem neatbilstošu rīcību .

(23)

Ļoti smago pārkāpumu kategorijā piemērojamo soda naudu skala ļauj izturēties pret uzņēmumiem diferencēti, ņemot vērā to, kādas ir pārkāpuma izdarītāja ekonomiskās iespējas radīt būtisku kaitējumu konkurencei, un līdz ar to noteikt tāda apmēra soda naudu, kas būtu pietiekams soda līdzeklis.

(24)

Komisija uzskata, ka šī lēmuma adresātu iegūtās tirgus kvotas visā pēdējā pārkāpuma gadā (1999. gadā) neatspoguļo to patieso klātbūtni konkrētajā tirgū pārskata periodā. Laika posmā no 1990. gada līdz 1999. gadam šo uzņēmumu tirgus kvotas būtībā ir trīskāršojušās. Tāpēc balstoties uz 1990. –1999. gada tirgus vidējām kvotām, iespējams noteikt trīs uzņēmumu grupu klātbūtni tirgū dilstošā secībā. Pirmajā grupā ir Feralpi un Valsabbia. Otrajā – Lucchini/Siderpotenza, Alfa, Riva e Leali (vidējā tirgus kvota attiecībā pret pirmās grupas uzņēmumiem līdzinās apmēram 70 %). Visbeidzot, trešajā grupā ir IRO un Ferriere Nord (vidējā tirgus kvota attiecībā pret pirmās grupas uzņēmumiem līdzinās apmēram 35 %).

(25)

Uzņēmumiem Riva un Lucchini/Siderpotenza nepieciešams paaugstināt aprēķināto naudas soda pamatsummu attiecībā pret konkrētā tirgus relatīvo apmēru, lai ņemtu vērā minēto uzņēmumu lielumu un kopējo peļņu. Šo uzņēmumu produkcijas apgrozība EOTK ir ievērojami augstāka (Riva – apmēram 3,5 miljardi eiro 2001. gadā un Lucchini- apmēram 1,2 miljardi) nekā citiem uzņēmumiem tajā pašā nozarē. Bez tam, kā izriet no lietas dokumentiem, tad daudzos gadījumos šo uzņēmumu [augstākā] vadība bija tieši iesaistīta šajos pārkāpumos. Tomēr lai sasniegtu pietiekami pārliecinošu efektu, nepieciešams paaugstināt naudas soda pamatsummu uzņēmumam Lucchini/Siderpotenza par 225 %, jo tā produkcijas apgrozība EOTK ir apmēram trīs reizes augstāka nekā citiem lielākajiem uzņēmumiem, un par 375 % uzņēmumam Riva, kura kopējā apgrozība EOTK ir apmēram trīs reizes augstāka nekā Lucchini/Siderpotenza. Šis palielinājums izdarīts, ņemot vērā kopējos apmērus un peļņas atšķirību starp abiem uzņēmumiem un citiem lēmuma adresātiem.

(26)

Pārkāpums ir ildzis vairāk nekā desmit gadus un sešus mēnešus visos uzņēmumos, izņemot Ferriere Nord SpA, kurā pārkāpuma ilgums ir vairāk nekā septiņi gadi. Tomēr naudas soda pamatsumma tiek palielināta par 105 % visiem uzņēmumiem, izņemot Ferriere Nord, kuram tā palielināta par 70 %.

(27)

Šajā gadījumā Komisija atklāja tikai vienu vainu pastiprinošu apstākli, t.i., uz Ferriere Nord attiecas Komisijas 1989. gada 2. augusta lēmums par vienošanos attiecībā uz metināto režģu cenu noteikšanu un pārdošanas ierobežošanu (2).

(28)

Līdz ar to Komisija uzskata par nepieciešamu paaugstināt soda naudas pamatsummu Ferriere Nord par 50 %.

(29)

Komisija nav atklājusi nevienu vainu mīkstinošu apstākli.

(30)

Neviens no uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šis lēmums, nav atzīts par tādu, lai nesaņemtu sodu, iegūtu ievērojamu vai nozīmīgu soda naudas samazinājumu atbilstoši 1996. gada paziņojuma par labvēlīgu attieksmi (3) B un C punktam, jo neviens no šajā paziņojumā paredzētajiem nosacījumiem nav izpildīts. Uzņēmumi nav paziņojuši par vienošanos ne pirms ne pēc tam, kad Komisija sāka izmeklēšanu, un nav snieguši izšķirošus vai neapstrīdamus pierādījumus, lai pierādītu vienošanās pastāvēšanu.

(31)

Attiecībā uz 1996. gada paziņojuma D punktu Komisija atzīst, ka Ferriere Nord tai ir devis noderīgus norādījumus, kas ļāvuši labāk saprast vienošanās darbības mehānismu. Komisija uzskata, ka tas atbilst paziņojuma D punkta pirmajam apakšpunktam, kurā norādīts, ka soda naudas summas samazinājums iespējams tad, ja pirms apsūdzības nosūtīšanas uzņēmums sniedz Komisijai informāciju, dokumentus vai citus pierādījumus, kas veicina pārkāpuma esamības konstatēšanu.

(32)

Komisija uzskata, ka būtu taisnīgi Ferriere Nord noteikto soda naudu samazināt par 20 %.

Lēmums

1.

Tiek uzliktas šādas soda naudas:

-

Feralpi Siderurgica SpA

10,25 miljoni eiro

-

Valsabbia Investimenti SpA un Ferriera Valsabbia SpA kopīgi

10,25 miljoni eiro

-

Lucchini SpA un Siderpotenza SpA, kopīgi

16,14 miljoni eiro

-

Alfa Acciai SpA

7,175 miljoni eiro

-

Riva Acciaio SpA

26,9 miljoni eiro

-

Leal SpAi un Acciaere un likvidēšanā esošais Ferriere Leali Luigi SpA, kopīgi

6,093 miljoni eiro

-

Leali SpA (4)

1,082 miljoni eiro

-

IRO Industrie Riunite Odolesi SpA

3,58 miljoni eiro

-

Ferriere Nord SpA

3,57 miljoni eiro

2.

Federacciai un uzskaitītie uzņēmumi nekavējoties pārtrauc pārkāpumu gadījumā, ja nav vēl to izdarījuši. Tie atturas atkārtot pārkāpumu izraisošu rīcību vai darbību un pieņemt pasākumus ar tādu pašu mērķi vai efektu.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 260 6.9.1989., 1. lpp.

(3)  OV C 45 19.2.2002., 3. lpp.

(4)  Tiek nošķirtas Acciaerie e Ferriere Leali Luigi SpA darbības līdz nodošanai likvidācijā un Leali SpA darbības, sākot no tā dibināšanas: pirmajās tiks apsūdzētas likvidācijā esošais Acciairie e Ferriere Leali Luigi SpA kopā ar Leali SpA, otrajās tiks apsūdzētas vienīgi Leali SpA. Tomēr soda naudas kopsumma ir sadalīta divos periodos proporcionāli laikam, pirmais periods no pārkāpuma sākuma līdz 1998. gada 25. novembrim un otrais periods no šī datuma līdz pārkāpuma beigām. Soda naudas pamatsumma attiecībā uz pirmo periodu tiks piespriesta Leali SpA un likvidācijā esošajam Acciaieria e Ferriere Leali Luigi SpA kopā, bet soda naudas pamatsumma attiecībā uz otro periodu tiks piespriesta tikai Leali SpA.