14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/50


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. oktobris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz sešvērtīgā hroma izmantošanas ierobežojumu atbrīvojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4791)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/692/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/95/EK noteikts, ka Komisijai jānovērtē dažas bīstamas vielas, kas aizliegtas atbilstīgi minētās direktīvas 4. panta 1. punktam.

(2)

Attiecībā uz dažiem materiāliem un detaļām, kas satur sešvērtīgo hromu, šis aizliegums nav jāpiemēro, jo šīs bīstamās vielas joprojām ir nepieciešams izmantot šajos konkrētajos materiālos vai komponentos vai arī tādēļ, ka aizstājēju negatīvā ietekme uz vidi, veselību vai patērētāju drošību var būt lielāka par to iespējami vēlamo ietekmi uz vidi, veselību vai patērētāju drošību. Šajā lēmumā noteiktais atbrīvojums tiek piešķirts, pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti pārskatīšanas procesā, kuru tehniskie eksperti veikuši, ņemot vērā pieejamās liecības, kas iegūtas pētījumos, no ieinteresētajām pusēm un citiem zinātniskiem un tehniskiem avotiem. Pārskatā secināts, ka šo vielu neizmantošana vai aizstāšana ar citām līdz 2007. gada 1. jūlijam joprojām ir tehniski neiespējama vai zinātniski nepamatota. Līdzīgs atbrīvojums paredzēts Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.

(3)

Vairākiem atbrīvojumiem no dažu noteiktu materiālu un detaļu aizlieguma jāierobežo darbības joma, lai panāktu pakāpenisku bīstamo vielu izmantošanas izbeigšanu elektriskās un elektroniskās ierīcēs, ja šādiem lietojumiem minētās vielas ir iespējams neizmantot.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/95/EK 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu katrs tās pielikumā noteiktais atbrīvojums jāpārskata vismaz reizi četros gados vai ceturtajā gadā pēc tam, kad tas iekļauts sarakstā.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/95/EK.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/95/EK 5. panta 2. punktu Komisija ir apspriedusies ar attiecīgajām personām.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2) 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2002/95/EK pielikumā iekļauj šādu 28. punktu.

“28.

Sešvērtīgais hroms nekrāsotu metāla lokšņu un stiprinājumu korozijas aizsargpārklājumos, kā arī elektromagnētisko traucējumu ekranēšanai iekārtās, kas atbilst Direktīvā 2002/96/EK noteiktajai trešajai kategorijai (IT un sakaru iekārtas). Atbrīvojumu piešķir līdz 2007. gada 1. jūlijam.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/310/EK (OV L 115, 28.4.2006., 38. lpp.).

(2)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.