5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/26


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 18. jūlijs)

par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(2006/544/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 128. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

apspriedusies ar Reģionu komiteju,

ņemot vērā Nodarbinātības komitejas atzinumu (3),

tā kā:

(1)

Lisabonas stratēģijas 2005. gada reformā īpaši uzsvērta izaugsme un nodarbinātība. Eiropas Nodarbinātības stratēģijas nodarbinātības pamatnostādnes (4) un ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes (5) ir pieņemtas kā integrēts kopums, turklāt Eiropas Nodarbinātības stratēģijai piešķirta galvenā nozīme Lisabonas stratēģijas nodarbinātības un darba tirgus mērķu sasniegšanā.

(2)

Eiropas Savienībai jāmobilizē visi attiecīgie valstu un Kopienas resursi, tostarp kohēzijas politika, Lisabonas stratēģijas trīs aspektos (ekonomikas, sociālajā un vides aspektā), lai labāk izmantotu to sinerģiju vispārējā saistībā ar ilgtspējīgu attīstību.

(3)

Nodarbinātības pamatnostādnes un ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes būtu pilnībā jāpārskata tikai reizi trijos gados, starpposmā līdz 2008. gadam stingri ierobežojot to atjaunināšanu, lai nodrošinātu efektīvai ieviešanai vajadzīgo stabilitāti.

(4)

Dalībvalstu reformu programmu pārbaudē, kas iekļauta Komisijas gadskārtējā progresa ziņojumā un kopīgajā nodarbinātības ziņojumā, noskaidrots, ka dalībvalstīm būtu jāturpina pielikt visas pūles, lai risinātu prioritāros jautājumus:

iesaistīt un noturēt vairāk cilvēku darba tirgū, palielināt darbaspēka piedāvājumu un modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas,

uzlabot darba ņēmēju un uzņēmumu pielāgošanās spējas un

palielināt ieguldījumu cilvēkkapitālā, uzlabojot izglītību un prasmes.

(5)

2006. gada 23. un 24. marta Eiropadome uzsvēra, ka Lisabonas programmā nodarbinātības politikai ir centrāla loma un ka ir jāvairo nodarbinātības iespējas prioritārajām kategorijām, izmantojot dzīves cikla pieeju. Šajā sakarā Eiropadome apstiprināja Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu, kam vēl vairāk būtu jāsekmē dzimumu vispārējās līdztiesības jautājumu ietekme un jāstimulē sieviešu izredžu un iespēju uzlabošana plašā mērogā.

(6)

Likvidējot šķēršļus līgumos, tostarp pievienošanās līgumos, paredzētajai darba ņēmēju mobilitātei, tiktu sekmēta iekšējā tirgus darbība un veicināts tā izaugsmes un nodarbinātības potenciāls.

(7)

Ņemot vērā gan Komisijas veikto valstu reformu programmu pārbaudi, gan Eiropadomes secinājumus, uzmanība šobrīd būtu jāvērš uz efektīvu un savlaicīgu īstenošanu, īpaši ievērojot 2005.–2008. gada pamatnostādnēs izklāstītos kvantitatīvos mērķus, par kuriem panākta vienošanās, kā arī saskaņā ar Eiropadomes secinājumiem.

(8)

Plānojot Kopienas finansējuma, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izlietojumu, dalībvalstīm būtu jāņem vērā nodarbinātības pamatnostādnes.

(9)

Ņemot vērā pamatnostādņu kopuma integrēto raksturu, dalībvalstīm būtu pilnībā jāievieš ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes, kas izklāstītas pielikumā Lēmumam 2005/600/EK, paliek spēkā 2006. gadā, un dalībvalstis tās ņem vērā savā nodarbinātības politikā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. jūlijā,

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  2006. gada 4. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2006. gada 17. maija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  2006. gada 27. aprīļa atzinums.

(4)  Padomes Lēmums 2005/600/EK (2005. gada 12. jūlijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (OV L 205, 6.8.2005., 21. lpp.).

(5)  Padomes Ieteikums 2005/601/EK (2005. gada 12. jūlijs) par dalībvalstu un kopienas vispārējām ekonomikas politikas pamatnostādnēm (2005–2008) (OV L 205, 6.8.2005., 28. lpp.).