5.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 27. jūnijs)

par provizoriskiem ārkārtas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ievešanu un izplatīšanos Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2881)

(2006/464/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo teikumu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Direktīvai 2000/29/EK, ja dalībvalsts uzskata, ka draud tādu kaitīgu organismu ievešana vai izplatīšanās tās teritorijā, kas nav iekļauti minētās direktīvas I vai II pielikumā, tā uz laiku var noteikt papildu pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātos pret šādu apdraudējumu.

(2)

Ķīnā, Korejā, Japānā, ASV un ierobežotā Kopienas apgabalā konstatēja organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, un tāpēc Francija 2005. gada 14. martā informēja pārējās dalībvalstis un Komisiju par to, ka 2005. gada 16. februārī tā ir pieņēmusi valsts pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātos pret iespējamo minētā organisma ievešanu Francijas teritorijā.

(3)

Slovēnija 2005. gada 29. jūnijā informēja pārējās dalībvalstis un Komisiju par to, ka šā paša organisma konstatēšanas gadījumu dēļ šī dalībvalsts 2005. gada 24. jūnijā ir pieņēmusi papildu pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu minētā organisma ievešanas un izplatīšanās turpināšanos tās teritorijā.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nav minēts Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā. Tomēr ziņojumā par kaitēkļu radītā riska novērtējumu, kura pamatā ir ierobežota pieejamā zinātniskā informācija, atzīts, ka šis kukainis var būt viens no bīstamākajiem ēdamā kastaņa (Castanea Mill.) ienaidniekiem. Tas spēj ievērojami samazināt ražību un ražas kvalitāti, un dažos gadījumos ir pierādīts, ka šis organisms spēj izraisīt koku bojāeju. Ēdamos kastaņus bieži audzē mazauglīgās augsnēs augstienēs un kalnu apgabalos. Minētā kukaiņa izplatīšanās nodarītais kaitējums šajos apgabalos var apturēt ēdamo kastaņu audzēšanu pārtikai un tādējādi veicināt ekonomikas un vides degradēšanos.

(5)

Tāpēc ir jāveic provizoriski pasākumi, kas vajadzīgi, lai novērstu minētā kaitīgā organisma ievešanu un izplatīšanos Kopienā.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi jāpiemēro minētā organisma ievešanai un izplatībai, Castanea ģints augu audzēšanai un pārvietošanai Kopienā, minētā organisma kontrolei un apsekojumiem, kas vajadzīgi, lai konstatētu tā esību vai ilgstošu neesību dalībvalstīs.

(7)

Ir lietderīgi veikt regulāru šo pasākumu rezultātu novērtējumu 2006., 2007. un 2008. gadā, jo īpaši pamatojoties uz informāciju, kuru iesniegs dalībvalstis. Atkarībā no minētā novērtējuma rezultātiem jāapsver iespēja paredzēt turpmākus pasākumus.

(8)

Lai izpildītu šā lēmuma prasības, vajadzības gadījumā jāpielāgo dalībvalstu tiesību akti.

(9)

Minēto pasākumu piemērošanas rezultāti jāpārskata ne vēlāk kā 2008. gada 1. februārī.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcija

Šajā lēmumā “augi” ir stādīšanai paredzēti Castanea Mill. ģints augi vai to daļas, kas nav augļi vai sēklas.

2. pants

Pasākumi pret Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Aizliegts Kopienā ievest un izplatīt Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (turpmāk tekstā – “organisms”).

3. pants

Augu ievešana

Augus Kopienā drīkst ievest tikai tad, ja

a)

tie atbilst I pielikuma 1. punktā noteikto pasākumu prasībām un ja

b)

pārbaudē, ko, ievedot Kopienā, veic atbilstīgi Direktīvas 2000/29/EK 13.a panta 1. punkta prasībām, minēto organismu nekonstatē.

4. pants

Augu pārvietošana Kopienā

Neierobežojot 5. panta 3. punkta a) apakšpunktu un II pielikuma II daļu, augus, kuru izcelsme ir Kopienā vai kuri Kopienā ievesti saskaņā ar šā lēmuma 3. pantu, pārvietot no to audzēšanas vietas Kopienā (attiecīgā gadījumā – arī no stādaudzētavām) drīkst tikai tad, ja tie atbilst I pielikuma 2. punkta nosacījumiem.

5. pants

Apsekojumi un paziņošana

1.   Dalībvalstis ik gadu veic oficiālus apsekojumus, lai attiecīgā gadījumā konstatētu organismu vai tā invāzijas pierādījumus to teritorijā.

Neierobežojot Direktīvas 2000/29/EK 16. panta 2. punktu, minēto apsekojumu rezultātus ik gadu līdz 31. decembrim paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

2.   Par visiem gadījumiem, kuros radušās vai apstiprinājušās aizdomas par organisma esību, tūlīt paziņo atbildīgajām valsts iestādēm.

3.

a)

Dalībvalstis var prasīt, lai augu ievešanai valstī un to pārvietošanai valsts robežās piemērotu izsekojamības sistēmu, ar kuru var paredzēt, ka personai, kas atbild par pārvietošanu, šī pārvietošana ir jādeklarē atbildīgajām valsts iestādēm.

b)

Dalībvalstis var prasīt, lai personas, kas atbild par augu stādīšanu, atbildīgajām valsts iestādēm iesniegtu stādīšanas deklarāciju.

6. pants

Norobežoto zonu izveide

Ja organisma esību teritorijā apstiprina 5. panta 1. punktā minēto apsekojumu rezultāti vai 5. panta 2. punktā minētais paziņojums vai ja organisms konstatēts kādā citā veidā, dalībvalstis izveido norobežotās zonas un veic valsts pasākumus, kā paredzēts II pielikuma attiecīgi I un II daļā.

7. pants

Atbilstība

Pasākumus, ko dalībvalstis pieņēmušas, lai aizsargātos pret organisma ievešanu un izplatīšanos, vajadzības gadījumā tās groza tā, lai nodrošinātu atbilstību šā lēmuma prasībām, un tās tūlīt informē Komisiju par minētajiem pasākumiem.

8. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata vēlākais 2008. gada 1. februārī.

9. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/35/EK (OV L 88, 25.3.2006., 9. lpp.).


I PIELIKUMS

ŠĀ LĒMUMA 3. UN 4. PANTĀ MINĒTIE PASĀKUMI

1)   Pasākumi (sertifikāti)

Neierobežojot šā lēmuma 5. panta 3. punkta a) apakšpunktu un Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma A daļas 2. pozīciju un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1., 11.2., 33., 36.1., 39. un 40. pozīciju, trešu valstu izcelsmes augiem pievieno Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punktā minēto sertifikātu, kura iedaļā “Papildu apliecinājums” norāda, ka

a)

visā augu dzīves ciklā to audzēšanas vieta ir atradusies valstī, kurā organisms nav konstatēts, vai ka

b)

visā augu dzīves ciklā to audzēšanas vieta ir atradusies no kaitēkļiem brīvā apgabalā, kuru valsts augu aizsardzības dienests izcelsmes valstī izveidojis saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem, un sertifikāta iedaļā “Izcelsmes vieta” norāda no kaitēkļiem brīvā apgabala nosaukumu.

2)   Pārvietošanas nosacījumi

Neierobežojot šā lēmuma 5. panta 3. punkta a) apakšpunktu un II pielikuma II daļu un Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas II iedaļas 7. pozīciju un V pielikuma A daļas I iedaļas 2.1. pozīciju, visus attiecīgos augus, kuru izcelsme ir Kopienā vai kuri Kopienā ievesti saskaņā ar šā lēmuma 3. pantu, pārvietot no to audzēšanas vietas dalībvalstī (attiecīgā gadījumā – arī no stādaudzētavām) drīkst tikai tad, ja tiem pievieno auga pasi, kas sagatavota un izdota saskaņā ar Komisijas Direktīvas 92/105/EEK (1) noteikumiem, un ja

a)

augi, kuru izcelsme ir minētajā audzēšanas vietā, visā to dzīves ciklā vai kopš to ievešanas audzēšanas vietā Kopienā ir audzēti dalībvalstī, kurā organisms nav konstatēts, vai

b)

augi visā to dzīves ciklā vai kopš to ievešanas audzēšanas vietā Kopienā ir audzēti no kaitēkļiem brīvā apgabalā, kuru valsts augu aizsardzības dienests dalībvalstī izveidojis saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem.


(1)  OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/17/EK (OV L 57, 3.3.2005., 23. lpp.).


II PIELIKUMS

ŠĀ LĒMUMA 6. PANTĀ MINĒTIE PASĀKUMI

I.   Norobežoto zonu izveide

1.

Norobežotās zonas, kas minētas 6. pantā, sastāv no šādām daļām:

a)

invadētā zona, kurā konstatēts attiecīgais organisms un kura aptver visus augus ar organisma izraisītajiem simptomiem un, attiecīgā gadījumā, visus augus, kas iestādīti vienā reizē;

b)

perēkļa zona, kura apjož invadēto zonu un ir vismaz 5 km plata;

c)

buferzona, kura apjož perēkļa zonu un ir vismaz 10 km plata.

Ja vairākas buferzonas pārklājas vai atrodas ģeogrāfiski tuvu, izveido plašāku norobežoto zonu, kura aptver attiecīgās norobežotās zonas un zonas starp tām.

2.

Šīs daļas 1. punktā minēto zonu robežu precīzā noteikšanā pamatojas uz atzītiem zinātniskiem principiem, organisma bioloģiju, invāzijas pakāpi, gada laiku un augu izplatības īpatnībām attiecīgajā dalībvalstī.

3.

Ja organismu konstatē ārpus invadētās zonas, attiecīgi maina norobežotajām zonām noteiktās robežas.

4.

Ja, pamatojoties uz 5. panta 1. punktā minētajiem ikgadējiem apsekojumiem, norobežotajā zonā organisms nav konstatēts trīs gadus, šī zona pārtrauc pastāvēt, un šā pielikuma II daļā paredzētie pasākumi vairs nav vajadzīgi.

5.

Dalībvalstis tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par 1. punktā minētajām zonām, iesniedzot atbilstīga mēroga kartes un norādot, kāda veida pasākumi ir veikti, lai izskaustu organismu vai lai ierobežotu tā izplatību.

II.   Pasākumi norobežotajās zonās

Norobežotajās zonās veicamie 6. pantā minētie valsts pasākumi ir vismaz

aizliegums izvest augus no norobežotajām zonām vai pārvietot tos šo zonu robežās;

gadījumos, kad augos tikusi apstiprināta organisma klātbūtne audzēšanas vietās, attiecīgi pasākumi, kuru mērķis ir izskaust kaitīgos organismus, kuri paredz vismaz invadēto augu iznīcināšanu, visu augu ar organisma izraisītajiem simptomiem un attiecīgā gadījumā visu augu, kas iestādīti vienā reizē, iznīcināšanu un organisma monitorings, ko nodrošina, veicot atbilstīgas pārbaudes periodā, kad varētu konstatēt apdzīvotas pangas.