21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/14


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 18. jūlijs),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par API/PNR datu apstrādi

(2006/230/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 7. martā pilnvaroja Komisiju Kopienas vārdā apspriest Nolīgumu ar Kanādu par to, kā gaisa pārvadātāji apstrādā un pārsūta Kanādas Robeždienestu aģentūrai (CBSA) papildu informāciju par pasažieri (API) un pasažieru datu reģistra (PNR) datus.

(2)

Minētais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par API/PNR datu apstrādi.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu(-as), kas tiesīga(-as) parakstīt nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Kopienai (2).

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/15


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par papildu informācijas par pasažieri un pasažieru datu reģistra datu apstrādi

EIROPAS KOPIENA UN KANĀDAS VALDĪBA, turpmāk “Puses”,

ATZĪSTOT to, cik nozīmīgi ir ievērot pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz privāto dzīvi, un respektēt šīs vērtības, novēršot un apkarojot terorismu un ar to saistītus noziegumus, kā arī citus starptautiskos noziegumus, tostarp organizēto noziedzību;

ŅEMOT VĒRĀ Kanādas valdības prasību, ka gaisa pārvadātājiem, kas pārvadā pasažierus uz Kanādu, ir jāsniedz papildu informācija par pasažieri un pasažieru datu reģistra (turpmāk “API/PNR”) dati Kanādas kompetentajām iestādēm tiktāl, ciktāl šie dati ir savākti un atrodas pārvadātāju automātiskajās rezervēšanas un izlidošanas kontroles sistēmās (DCS);

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1), un jo īpaši tās 7. panta c) punktu;

ŅEMOT VĒRĀ saistības, ko ir uzņēmusies attiecīgā kompetentā iestāde attiecībā uz to, kā tā apstrādās no gaisa pārvadātājiem saņemtos API/PNR datus (turpmāk “saistības”);

ŅEMOT VĒRĀ attiecīgo Komisijas lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 25. panta 6. punktu (turpmāk “lēmums”) un saskaņā ar kuru attiecīgo Kanādas kompetento iestādi uzskata par tādu, kas nodrošina atbilstīgu aizsardzības līmeni API/PNR datiem, kas pārsūtīti no Eiropas Kopienas (turpmāk “Kopiena”) par pasažieru pārvadājumiem uz Kanādu, ņemot vērā atbilstīgās saistības, kas ir pievienotas attiecīgajam lēmumam;

ŅEMOT VĒRĀ pārskatītās API pamatnostādnes, ko pieņēmusi Pasaules Muitas organizācija (WCO), Starptautiskā Gaisa pārvadājumu asociācija (IATA) un Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO);

APŅĒMUŠĀS sadarboties, lai palīdzētu ICAO izstrādāt daudzpusēju standartu tādu PNR datu pārsūtīšanai, kas saņemti no komerciālajām aviosabiedrībām;

ŅEMOT VĒRĀ iespēju nākotnē ar vienkāršotu procedūru palīdzību, jo īpaši attiecībā uz savstarpīguma nodrošināšanu starp Pusēm, izdarīt grozījumus šā nolīguma I pielikumā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis

1.   Šā nolīguma mērķis ir nodrošināt, ka API/PNR datus par personām, kas izmanto atbilstīgos reisus, sniedz, pilnībā ievērojot pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz privāto dzīvi.

2.   Atbilstīgs reiss ir pārvadājums, ko gaisa pārvadātājs veic no vienas Puses teritorijas uz lūguma iesniedzējas Puses teritoriju.

2. pants

Kompetentās iestādes

Lūguma iesniedzējas Puses kompetentā iestāde ir iestāde, kas Kanādā vai Eiropas Savienībā ir atbildīga par API/PNR datu apstrādi attiecībā uz personām, kas izmanto atbilstīgus reisus, kā paredzēts šā nolīguma I pielikumā, kas ir tā sastāvdaļa.

3. pants

API/PNR datu apstrāde

1.   Puses vienojas, ka API/PNR datu apstrādi attiecībā uz personām, kas izmanto atbilstīgos reisus, veiks saskaņā ar saistībām, ko ir uzņēmusies kompetentā iestāde, kura iegūst API/PNR datus.

2.   Saistības paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz to, kā pārsūta un apstrādā kompetentajai iestādei sniegtos API/PNR datus attiecībā uz personām, kas izmanto atbilstīgos reisus.

3.   Kompetentā iestāde apstrādā saņemtos API/PNR datus un izturas pret personām, kas izmanto atbilstīgos reisus un uz ko attiecas API/PNR dati, saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un konstitucionālajām prasībām bez diskriminācijas, jo īpaši attiecībā uz valstspiederību un/vai dzīvesvietas valsti.

4. pants

Piekļuve, labojumi un norādes

1.   Personām, kuras neuzturas teritorijā, kur kompetentā iestāde īsteno tās kompetenci, un uz kurām attiecas saskaņā ar šo nolīgumu apstrādātie API/PNR dati, kompetentā iestāde nodrošina iespēju piekļūt attiecīgajiem datiem, kā arī iespēju lūgt labot datus, ja tie ir kļūdaini, vai pievienot norādi par to, ka ir izteikts lūgums veikt labojumu.

2.   Kompetentā iestāde iespēju piekļūt, labot un papildināt šādus datus nodrošina ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem šī iespēja būtu pieejama personām, kuras uzturas teritorijā, kur attiecīgā iestāde īsteno tās kompetenci.

5. pants

Pienākums apstrādāt API/PNR datus

1.   Attiecībā uz šā nolīguma piemērošanu Kopienā, tā kā tas attiecas uz personas datu apstrādi, gaisa pārvadātāji, kas veic atbilstīgos reisus no Kopienas uz Kanādu, apstrādā API/PNR datus, kas ir viņu automātiskajās rezervēšanas sistēmās un DCS saskaņā ar Kanādas kompetentās iestādes prasībām atbilstoši Kanādas tiesību aktiem. To PNR datu elementu saraksts, kurus gaisa pārvadātāji, kas veic atbilstīgos reisus, nosūta Kanādas kompetentajai iestādei, ir šā nolīguma II pielikumā, kas ir tā sastāvdaļa.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētais pienākums pastāv tikmēr, kamēr ir spēkā attiecīgais lēmums, un minētais pienākums vairs nav saistošs no dienas, kad attiecīgais lēmums tiek atcelts, apturēts vai izbeidzas un netiek pagarināts.

6. pants

Apvienotā komiteja

1.   Ar šo tiek izveidota apvienotā komiteja, kurā ir abu Pušu pārstāvji, par kuriem otrai Pusei paziņo ar diplomātisko kanālu starpniecību. Apvienotās komitejas sanāksmes vietu, laiku un darba kārtību nosaka, savstarpēji vienojoties. Pirmā sanāksme notiek sešos mēnešos pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

2.   Apvienotā komiteja, inter alia:

a)

nodrošina saziņu saistībā ar šā nolīguma īstenošanu un citiem ar to saistītiem jautājumiem;

b)

ciktāl tas iespējams, izšķir jebkuras domstarpības, kas var rasties saistībā ar šā nolīguma īstenošanu un ar to saistītiem jautājumiem;

c)

organizē 8. pantā minēto kopīgo pārskatīšanu un nosaka sīkāk izstrādātu kopējās pārskatīšanas procedūru;

d)

pieņem savu reglamentu.

3.   Apvienotajā komitejā pārstāvētās Puses var vienoties par šā nolīguma I pielikuma grozījumiem, ko piemēro no šādas vienošanās spēkā stāšanās dienas.

7. pants

Domstarpību izšķiršana

Pēc jebkuras Puses lūguma tās nekavējoties apspriežas par visām domstarpībām, ko nav izšķīrusi Apvienotā komiteja.

8. pants

Kopējs pārskats

Saskaņā ar šā nolīguma III pielikumu, kas ir tā sastāvdaļa, Puses katru gadu, ja nav citas vienošanās, veic kopīgu pārskatīšanu attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu un jebkuriem jautājumiem saistībā ar to, tostarp attiecībā uz tādām pārmaiņām kā atbilstošas PNR pamatnostādnes, ko noteikusi ICAO.

9. pants

Stāšanās spēkā, grozījumi un nolīguma izbeigšana

1.   Šis nolīgums stājas spēkā pēc tam, kad Puses apmainījušās ar paziņojumiem par to, ka ir izpildītas vajadzīgās procedūras, lai nolīgums stātos spēkā. Šis nolīgums stājas spēkā otrā paziņojuma dienā.

2.   Neskarot 6. panta 3. punktu, šajā nolīgumā grozījumus var izdarīt ar Pušu savstarpēju nolīgumu. Šādi grozījumi stājas spēkā 90 dienas pēc tam, kad Puses apmainījušās ar paziņojumiem par attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

3.   Ikviena Puse var jebkurā laikā izbeigt šo nolīgumu, vismaz 90 dienas pirms ierosinātā izbeigšanas datuma iesniedzot rakstisku paziņojumu.

10. pants

Šā nolīguma mērķis nav paredzēt atkāpes no Pušu tiesību aktiem vai grozījumus tajos.

TO APLIECINOT, pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

SASTĀDĪTS, divos oriģināleksemplāros Luksemburgā divtūkstoš piektā gada trešajā oktobrī angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Ja ir atšķirības interpretācijā, noteicošie ir teksti angļu un franču valodā.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Kompetentās iestādes

Nolīguma 3. panta vajadzībām Kanādas kompetentā iestāde ir Kanādas Robeždienestu aģentūra (CBSA).


II PIELIKUMS

Apkopojamie PNR datu elementi

1.

Pasažiera PNR rezervācijas kods

2.

Rezervācijas datums

3.

Paredzētā ceļojuma datums(-i)

4.

Vārds

5.

Citi vārdi PNR

6.

Visa veida maksājumu informācija

7.

Rēķinu iesūtīšanas adrese

8.

Kontaktālruņu numuri

9.

Viss ceļojuma maršruts konkrētam PNR datu subjektam

10.

Biežlidojuma informācija (nolidotās jūdzes un galamērķi)

11.

Ceļojuma aģentūra

12.

Ceļojuma aģents

13.

PNR dati par atdalītajām rezervācijām

14.

Dati par biļetes izdošanu

15.

Biļetes numurs

16.

Sēdvietas numurs

17.

Biļetes izdošanas datums

18.

Dati par neierašanos

19.

Bagāžas talonu numuri

20.

Dati par reģistrēšanos

21.

Informācija par sēdvietu

22.

Vienvirziena biļetes

23.

Jebkāda apkopotā papildu informācija (APIS)

24.

Rezerves informācija

25.

Reģistrācijas kārtība


III PIELIKUMS

Kopīga pārskatīšana

Pirms kopīgās pārskatīšanas Puses viena otrai iepriekš paziņo attiecīgo grupu sastāvu, kas var ietvert atbilstīgās iestādes, kuras darbojas privātuma/datu aizsardzības, muitas, imigrācijas, tiesībaizsardzības, izlūkošanas un aizliegumu jomā, kā arī citās tiesībaizsardzības, robežapsardzes un/vai aviācijas drošības jomās, tostarp ekspertus no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Ievērojot attiecīgos tiesību aktus, visiem pārskatīšanas grupas dalībniekiem būs jāievēro apspriežu konfidencialitāte un jāsaņem attiecīgas drošības pielaides. Tomēr konfidencialitāte nebūs šķērslis tam, lai katra Puse sagatavotu atbilstīgu ziņojumu par kopīgās pārskatīšanas rezultātiem to attiecīgajām kompetentajām iestādēm, tostarp Kanādas Parlamentam un Eiropas Parlamentam.

Puses kopīgi noteiks sīkāk izstrādātas procedūras attiecībā uz kopīgo pārskatīšanu.