12.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1852/2005

(2005. gada 11. novembris),

ar ko 2005./2006. gadam nosaka piemērojamos koeficientus labībai, ko eksportē kā skotu viskiju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1993. gada 15. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2825/93, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EEK) Nr. 1766/92 par koriģētu kompensāciju noteikšanu un piešķiršanu par labību, kas eksportēta atsevišķu alkoholisko dzērienu veidā (2), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 2825/93 4. panta 1. punkts paredz, ka kompensāciju piemēro labības daudzumiem, kas ir pakļauti kontrolei un destilēti, un kam piemēro koeficientu, ko reizi gadā nosaka katrai attiecīgajai dalībvalstij. Šis koeficients izsaka attiecību starp kopējo eksportēto daudzumu un attiecīgā alkoholiskā dzēriena kopējo pārdoto daudzumu, ņemot vērā konstatētās minēto daudzumu izmaiņas vairāku gadu garumā, kas atbilst šā alkoholiskā dzēriena vidējam nogatavināšanas laikposmam.

(2)

Pamatojoties uz Apvienotās Karalistes iesniegto informāciju, kas attiecas uz laikposmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, 2004. gadā vidējais nogatavināšanas laikposms skotu viskijam bija septiņi gadi. Attiecīgi ir jānosaka koeficienti laikposmam no 2005. gada 1. oktobra līdz 2006. gada 30. septembrim.

(3)

Eiropas ekonomikas zonas līguma 3. protokola 10. pants nepieļauj kompensāciju piešķiršanu par eksportu uz Lihtenšteinu, Islandi un Norvēģiju. Turklāt Kopiena ir noslēgusi nolīgumus ar atsevišķām trešām valstīm, kas paredz eksporta kompensāciju atcelšanu. Regulas (EEK) Nr. 2825/93 7. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā tas jāņem vērā, aprēķinot koeficientu 2005./2006. gadam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2825/93 4. pantā paredzētie koeficienti, ko laikposmā no 2005. gada 1. oktobra līdz 2006. gada 30. septembrim piemēro labībai, kuru Apvienotajā Karalistē izmanto skotu viskija ražošanai, ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1633/2000 (OV L 187, 26.7.2000., 29. lpp.).


PIELIKUMS

Koeficienti, ko piemēro Apvienotajā Karalistē

Piemērošanas laikposms

Piemērojamais koeficients

iesalā pārstrādāti mieži, ko izmanto iesala viskija ražošanā

labība, ko izmanto graudu viskija ražošanā

2005. gada 1. oktobris – 2006. gada 30. septembris

0,543

0,551