6.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 229/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1445/2005

(2005. gada 5. septembris),

ar ko definē atbilstošus atkritumu statistikas kvalitātes vērtēšanas kritērijus un kvalitātes ziņojumu saturu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2150/2002 nolūkos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (1), un jo īpaši tās 6. panta d) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijai atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2150/2002 6. pantam jānosaka pasākumi, kas vajadzīgi minētās regulas īstenošanai.

(2)

Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2150/2002 6. panta d) punktu jādefinē atbilstošie kvalitātes vērtēšanas kritēriji un kvalitātes ziņojumu saturs, kā norādīts attiecīgajā regulā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 2150/2002 I un II pielikuma 7. iedaļā minētie kvalitātes vērtēšanas kritēriji un kvalitātes ziņojumu saturs ir izklāstīts šīs regulas pielikumā. Dalībvalstis iesniedz kvalitātes ziņojumu saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2.   Šā panta 1. punkts attiecas uz datiem, ko iesniedz par pirmo izpētes gadu – 2004. gadu un par visiem turpmākajiem izpētes periodiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 5. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 783/2005 (OV L 131, 25.5.2005., 38. lpp.).

(2)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


PIELIKUMS

ATKRITUMU STATISTIKAS KVALITĀTES ZIŅOJUMA SATURS UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

KVALITĀTES ZIŅOJUMA SATURA PREAMBULA

Daudzmetožu vide

Atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2150/2002, ik reizi pārsūtot datu kopu vai datu kopu kombināciju, tai jāpievieno kvalitātes ziņojums. Minētajā regulā nav norādīta konkrēta atkritumu statistikas sastādīšanas metode. Metodes dažādās valstīs var būt atšķirīgas, tās var būt atšķirīgas attiecībā uz datu kopām, kas saņemtas no vienas valsts, un pat atsevišķu datu kopu ietvaros. Kvalitātes novērtējums ir atkarīgs no izmantotajām metodēm. Daudzmetožu vides precizēšanai kvalitātes ziņojuma I daļā ir vispārējs datu apraksts. Tajā ir norādītas metodes un sniegts pārskats par tām. Ziņojuma II daļā ir izklāstīti standarta elementi, ko izmanto, Eiropas Statistikas sistēmā definējot kvalitāti.

Ziņojuma uzbūve

Kvalitātes ziņojumā, kas jāiesniedz dalībvalstīm, jāievēro nodaļā “Kvalitātes ziņojuma saturs” noteiktā uzbūve. Ziņojumā ietver arī punktus, kuri nav piemērojami vai par kuriem nav pieejama nekāda informācija. Kvalitātes ziņojumā jābūt tiešai norādei uz šiem punktiem.

Datu pārskatīšana

Ja ir notikusi datu pārskatīšana, kvalitātes ziņojumam jāpievieno piezīme. Tajā jāprecizē pārskatīšanā aptvertā joma. Tajā arī jāpaskaidro, kādēļ pārskatīšana bija vajadzīga, un jāprecizē, kā tā ietekmē rezultātus.

Provizoriskie dati

Provizoriskie dati netiek nosūtīti saskaņā ar Regulu par atkritumu statistiku. Ja kādā kopā ir provizoriskie dati, tas jāpaskaidro ziņojuma I daļā. Jānorāda arī, kad tiks veikta šādu datu pārskatīšana.

Pamatrādītāji

Dažkārt kvalitātes ziņojumā jānovērtē ietekme, ko rada pieņēmumi vai kļūdas. Šajā novērtējumā var apskatīt tikai ietekmi uz pamatrādītājiem. Attiecībā uz atkritumu radīšanu galvenie pamatrādītāji ir šādi:

mājsaimniecībās radītie bīstamie atkritumi,

mājsaimniecībās radītie nebīstamie atkritumi,

uzņēmumos radītie bīstamie atkritumi (par visām NACE kategorijām kopā),

uzņēmumos radītie nebīstamie atkritumi (par visām NACE kategorijām kopā).

Attiecībā uz atkritumu apstrādi galvenie pamatrādītāji ir šādi:

bīstamie atkritumi, kas izmantoti kā degviela,

nebīstamie atkritumi, kas izmantoti kā degviela,

sadedzinātie bīstamie atkritumi,

sadedzinātie nebīstamie atkritumi,

reģenerētie bīstamie atkritumi,

reģenerētie nebīstamie atkritumi,

iznīcinātie bīstamie atkritumi,

iznīcinātie nebīstamie atkritumi.

Datnes nosaukums

Kvalitātes ziņojums jāiesniedz kā elektronisks dokuments, kura datnes nosaukumā jābūt piecām daļām:

Kvalitātes ziņojums

2

Vērtība: QR

Domēns

5

Vērtība: WASTE

Valsts kods

2

Valsts divzīmju kods

Gads

4

Izpētes gads (pirmais izpētes gads – 2004. g.)

Pārskatīšana

1

Pārskatīšanas numurs, (0) nulle pirmajai datu nosūtīšanai

Datnes nosaukuma daļas atdala ar pasvītrojumu. Piemēram, pēc pirmās pārskatīšanas Beļģijas 2004. gada kvalitātes ziņojuma nosaukums būs QR_WASTE_BE_2004_1.

KVALITĀTES ZIŅOJUMA SATURS

I daļa.   Datu apraksts

Datu identificēšana:

valsts,

izpētes gads,

datu kopa(-as),

nosūtīšanas diena.

Kontaktinformācija par personu(-ām), kas atbild par atkritumu statistikas kvalitāti:

vārds, uzvārds,

tālruņa numurs,

pasta adrese,

organizācija un vienība.

Jāmin atkāpes, kas attiecas uz datu kopu.

Datu vākšanā iesaistīto personu/izmantoto avotu izklāsts. Personu/avotu saistība ar jomām, ko aptur Regula par atkritumu statistiku. Kāds ir šā datu avota juridiskais pamats? Kā ir novērtēta nepārtrauktība?

Vispārējs apraksts, kurā norādīts, kurā datu kopas daļā kādas metodes ir izmantotas. Šo aprakstu izmanto kā atsauci ziņojuma II daļā. Dažādās metodes ir šādas:

apsekojums,

administratīvie avoti,

modelēšana,

citas (precizēt).

Par pārmaiņām iepriekšējā izpētes gada datos jāziņo, pievienojot novērtējumu, kurā apskatīta to ietekme uz datu kvalitāti. Īpaša uzmanība jāpievērš salīdzināmībai laikā. Sīkāka informācija par salīdzināmību tiks sniegta II daļas 5. iedaļā “Salīdzināmība”. Par pirmo izpētes gadu netiek izvirzīta prasība ziņot par salīdzināmību ar brīvprātīgo datu vākšanu, ko veic, izmantojot Kopējo ESAO un Eiropas Kopienu Statistikas biroja anketu par atkritumiem.

Dalībvalstīm jānorāda galvenās izmaiņas, ko tās paredzējušas mainīt metodēs, kas jāizmanto nākamajā izpētes gadā.

II daļa.   Ziņojums par kvalitātes rādītājiem

1.   Relevance

Jāsniedz pārskata kopsavilkums, kur aprakstīti izmantotāji un vajadzības valsts līmenī.

Dalībvalstīm jānorāda datu kopu pilnīguma pakāpe. Tām jānorāda tie mainīgie rādītāji un sadalījums, kas paredzēti Regulā par atkritumu statistiku un kas nav pieejami (piemēram, nosūtītajā datu kopā šūnas vērtība būs “M” vai “L”). Gadījumos, uz kuriem neattiecas atkāpe, ir jāsniedz skaidrojums un jāveic pārējie pasākumi, lai izlabotu situāciju.

2.   Precizitāte

2.1.   Paraugu atlases kļūdas

Attiecīgās apsekojuma jomas nodalīšanai jāmin atsauce uz I daļu. Jāsniedz informācija par šādiem aspektiem:

izmantotā atlases bāze,

izmantotā atlases shēma,

stratifikācija (piemēram, norādīt, vai stratificēšana notiek pa lieluma klasēm, NACE grupām utt.),

paraugu atlases apjomi: norādīt uzņēmumu skaitu kopumā un uzņēmumu skaitu apsekojumā (vajadzības gadījumā katrā stratā),

novirzes koeficients radīto atkritumu kopējam daudzumam un četru galveno pamatrādītāju sadalījums. Koeficienta saucējā ir radušos atkritumu kopējais daudzums attiecīgajā rādītājā, ietverot stratus, ko nenovērtē ar paraugu atlases metožu palīdzību. Lai novērtētu novirzi, jāņem vērā nerespondences līmenis,

novirzes koeficients apstrādāto atkritumu kopējā daudzumā un astoņu galveno pamatrādītāju sadalījums. Koeficienta saucējā ir apstrādāto atkritumu kopējais daudzums attiecīgajā rādītājā, ieskaitot stratus, ko nenovērtē ar paraugu atlases metožu palīdzību. Lai novērtētu variāciju, jāņem vērā nerespondences līmenis.

2.2.   Kļūdas, kas nav saistītas ar paraugu atlasi

2.2.1.   Aptvēruma kļūdas

I pielikumā par atkritumu radīšanu: izmantotā(-ās) metode(-es), lai panāktu simtprocentīgu aptvērumu.

II pielikumā par atkritumu apstrādi: atkritumu pārstrādes iekārtas, kuras nav ņemtas vērā pārskatā, un tā pamatojums.

Apraksts tam, kā novērtē uzņēmumu un veikalu radīto komerciālo atkritumu daudzumu, kas iekļauts sadzīves atkritumos; kādu metodi izmanto tīro sadzīves atkritumu novērtēšanai.

Galvenās kļūdas, kas datu vākšanas gaitā radušās kļūdainas klasifikācijas, pārāk plaša vai pārāk šaura aptvēruma dēļ.

2.2.2.   Mērījumu kļūdas

Kuras statistikas vienības izmanto attiecīgajā datu kopas daļā? Kā iespējamo kļūdu izvērtēšana ietekmē statistikas vienību izmantošanu?

Kļūdas, precizējot daudzumus: jāizklāsta veids, kā tiek veikta datu izvērtēšana un tad ierakstīšana, kā arī apstiprināšanas procedūras, ko izmanto, lai noteiktu izvērtēšanas kļūdas. Kāds ir kļūdu noteikšanai ieviesto procedūru rezultāts?

Jāapraksta datu vākšanas instrumenta informācijas kvalitāte. Piemēram, tad, ja ir izmantoti izlases veida apsekojumi un anketa, ir jānorāda, vai anketa ir apstiprināta mērķa grupā. Par administratīvajiem datiem: jānorāda, vai statistiskās novērošanas vienībā vai iestādē ir pamudinoši noteikumi, kas izskaidro pārskata noteikumu neievērošanu, pārskatu noteikumu nepilnīgu ievērošanu vai kavējumus.

2.2.3.   Apstrādes kļūdas

Kopsavilkums par datu apstrādes etapiem starp statistikas vākšanu un izveidi, ieskaitot pasākumus, lai noteiktu un izlabotu apstrādes kļūdas.

Noteikto apstrādes kļūdu uzskaitījums, to apjoms un ietekme.

Kodēšanas kļūdas attiecībā uz atkritumu kategorijām, NACE kategorijām, datu apstrādes darbības veidu un reģionu. Jāizklāsta, kā tiek veikta kodēšana un kādas apstiprināšanas procedūras tiek izmantotas, lai noteiktu kodēšanas kļūdas. Kāds ir kļūdu noteikšanai ieviesto procedūru rezultāts?

Kategorijā “mājsaimniecībās radītie atkritumi” procentuālais atkritumu daudzums, ko faktiski radījuši uzņēmumi. Kā šo kļūdaino klasifikāciju vērtē?

2.2.4.   Nerespondences kļūdas

Atbilžu biežums pamatrādītāju līmenī.

Apraksts tam, kā apsekojumos ņem vērā nerespondenci (nerespondence attiecībā uz vienībām un jautājumiem).

No nerespondences izrietošo kļūdu varbūtības noteikšana.

2.2.5.   Modeļa pieņēmumu kļūdas

Modeļu, ar modeļa izmantošanu saistīto pieņēmumu un paredzamo kļūdu apraksts, kā arī informācija, kā tās novērst.

Jutības analīzes rezultāti.

Izmantotie avoti (skatīt I daļā sniegto avotu aprakstu).

3.   Savlaicīgums un precizitāte

Apraksts grafika veidā datu vākšanas pamatetapiem datu kopu izstrādes procesā.

Apraksts grafika veidā datu apstrādes pamatetapiem (piemēram, uzsākšanas un pabeigšanas diena, kodēšanas un ticamības pārbaude, datu apstiprināšanas un neizpaušanas pasākumi).

Apraksts grafika veidā galvenajiem publicēšanas pasākumiem (piemēram, tas, kad ir aprēķināti, apstiprināti un izplatīti sākotnējie un sīki detalizētie rezultāti).

Datu nosūtīšanas precizitāti Statistikas birojam vērtē saskaņā ar Regulu par atkritumu statistiku, kas reglamentē datu nosūtīšanas periodiskumu un termiņu. Par visiem kavējumiem jāsniedz paskaidrojums. Turklāt ziņojumā jānorāda, kādi pasākumi ir veikti, lai turpmāk izvairītos no kavējumiem.

4.   Pieejamība un skaidrība

Valsts pārskatu sniegšanas organizācijai, kas noteikta kvalitātes ziņojuma I daļā, jāapraksta:

atkritumu statistikas izplatīšanas politika,

skaidrības noteikšanas un uzlabošanas pasākumi un instrumenti,

attiecīgā konfidencialitātes politika.

5.   Salīdzināmība

Lai novērtētu to valsts datu salīdzināmību, kas iegūti, izmantojot dažādas metodikas, (pamatojoties uz iepriekš minētajiem precizitātes elementiem) ir jāprecizē, kā iznākumu ietekmē ierobežojumi attiecībā uz datu aptvērumu un precizitāti.

Kā tiek apstiprināta atkritumu pārstrādes iekārtu datu salīdzināmību reģionu līmenī? Kāda statistikas vienība tiek izmantota? Kā tiek ņemtas vērā mobilās atkritumu pārstrādes iekārtas?

Salīdzināmība laikā: jāziņo gan par pārmaiņām saistībā ar iepriekšējo pārskata periodu, gan par pārmaiņām, kas sagaidāmas nākamajā pārskata periodā. Jāprecizē informācija par definīciju, aptvēruma vai metožu pārmaiņām (skatīt I daļu). Jāveic seku novērtēšana.

6.   Saskanība

Vides statistika:

valsts izplatīto datu saskanība ar datiem, kas sniegti atbilstoši Regulai par atkritumu statistiku.

Nav jāziņo par saskanību ar:

ESAO un Statistikas biroja kopējo anketu,

pienākumu sniegt pārskatu par konkrētiem atkritumiem (nolietotie transportlīdzekļi, elektrisko un elektronisko iekārtu radītie atkritumi, iepakojums un izlietotais iepakojums, atkritumu pārvadāšana utt.),

paziņojumiem piesārņojuma integrētas novēršanas un kontroles (IPNK) jomā,

pārskatu Eiropas Vides aģentūrai.

Komisija (Statistikas birojs) šos aspektus risinās tiešā veidā.

Sociālekonomiskā statistika:

Aicinām dalībvalstis sniegt komentārus par saskanību ar:

tirdzniecības statistiku,

vides – ekonomikas pārskatu, ieskaitot valsts kontus,

strukturālajiem rādītājiem.

Komentāri par šīm pozīcijām var būt arī par atšķirībām statistikas vienību un klasifikāciju piemērošanā.

7.   Respondentu slodze

Jānovērtē slodze, kāda fiziskā izteiksmē ir piemērota respondentiem (atbildei nepieciešamais laiks), un faktiskais respondentu skaits. Attiecībā uz administratīviem avotiem jānovērtē respondentiem uzliktais slogs, kas izriet no statistikas nolūkos uzdotiem papildu jautājumiem.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Komisija (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) novērtēs informāciju, kas savākta, pamatojoties uz Regulu par atkritumu statistiku, saskaņā ar šādiem pieciem plašiem kritērijiem:

1.

Datu kopu pilnīgums

Datu kopu pabeigtība definēta, izmantojot atkritumu statistikas nosūtīšanas procedūras (Komisijas Regula (EK) Nr. 782/2005 (1)).

2.

Kvalitātes ziņojuma pilnīgums

Kvalitātes ziņojuma pilnīgums ir definēts šajā regulā.

3.

Savlaicīgums

Datu kopu un tām pievienotā kvalitātes ziņojuma savlaicīgums ir definēts Regulā par atkritumu statistiku (18 mēnešu laikā pēc izpētes gada beigām).

4.

Atbilstoša definīciju un klasifikāciju piemērošana

Rokasgrāmatā par atkritumu statistiku būs izklāstīta kopēja definīciju un klasifikāciju interpretācija.

5.

Atbilstošu statistikas metožu izmantošan

Regulā par atkritumu statistiku nav sniegtas konkrētas atkritumu statistikas savākšanas metodes. Rokasgrāmatā par atkritumu statistiku būs izklāstītas labas prakses vadlīnijas.

Komisija (Statistikas birojs) divu mēnešu laikā pēc datu nosūtīšanas termiņa beigām informē personu, kas dalībvalstī atbild par atkritumu statistikas kvalitāti, par novērtējuma rezultātiem.


(1)  OV L 131, 25.5.2005., 26. lpp.