17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1347/2005

(2005. gada 16. augusts),

ar ko 51. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1278/2005, un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumā uzskaitītas kompetentās iestādes, kurām jānosūta informācija un pieprasījumi attiecībā uz pasākumiem, ko piemēro ar šo regulu.

(2)

Vācija, Lietuva, Nīderlande un Zviedrija pieprasīja, lai tiktu izdarīti šo valstu kompetento iestāžu adrešu grozījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā —

Ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1278/2005 (OV L 202, 3.8.2005., 34. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumu groza šādi.

1)

Pozīcijā “Vācija” adresi aizstāj ar šādu:

“—

attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00;

attiecībā uz saimniecisko resursu iesaldēšanu:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49-6196) 908-0

Fax: (49-6196) 908-800”

2)

Pozīcijā “Lietuva” adresi aizstāj ar šādu:

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90”;

3)

Pozīcijā “Nīderlande” adresi aizstāj ar šādu:

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70)  342 79 84”;

4)

Pozīcijā “Zviedrija” adresi aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz 2.a pantu

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Attiecībā uz 4. pantu

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel: (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Attiecībā uz 5. pantu

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35”.