15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1111/2005

(2005. gada 24. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 1365/75 (1975. gada 26. maijs) par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (2) ir noteikumi, kas attiecas uz fonda, un jo īpaši tā Administratīvās valdes, organizāciju. Šie noteikumi tika vairākkārt grozīti pēc katras jaunu dalībvalstu pievienošanās, kad Administratīvajā valdē vajadzēja iekļaut jaunus locekļus.

(2)

2001. gadā veiktajā ārējā izvērtējumā par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (turpmāk – “Fonds”) uzsvērta vajadzība pielāgot Regulas (EEK) Nr. 1365/75 noteikumus, lai nodrošinātu Fonda un tā pārvaldības struktūru efektivitāti un lietderību, tostarp pārskatot noteikumus, kas attiecas uz ekspertu komiteju.

(3)

Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju pārskatīt aģentūru valžu sastāvu un darba metodes un izteikt atbilstīgus priekšlikumus.

(4)

Fonda, Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra, attiecīgi, Valdes vai Administratīvās valdes ir iesniegušas Komisijai Kopēju atzinumu par minēto struktūru valžu turpmāko vadību un darbību.

(5)

Fonda, Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra trīspusējā pārvaldība, ko īsteno valdību, darba devēju organizāciju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, ir būtiska šo struktūru veiksmīgai darbībai.

(6)

Sociālo partneru dalība šo triju Kopienas struktūru pārvaldībā rada īpašu situāciju, kas liek tām darboties saskaņā ar kopējiem noteikumiem.

(7)

Trīs grupu – valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju – dalība trīspusējā valdē un koordinatora izvirzīšana darba devēju un darba ņēmēju grupām ir izrādījusies lietderīga. Šai kārtībai tādēļ būtu jāpiešķir oficiāls statuss, un tā būtu jāattiecina arī uz valdību pārstāvju grupu.

(8)

Saglabājot trīspusējo pārstāvību no katras dalībvalsts, tiek nodrošināts, ka ir iesaistītas visas galvenās ieinteresētās personas un ka ir ņemta vērā sociālos jautājumus raksturojošā interešu un pieeju daudzveidība.

(9)

Ir iepriekš jāparedz praktiskais iespaids, kādu uz Fondu atstās Savienības nākamā paplašināšanās. Tā valdes sastāvs un darbība būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos.

(10)

Valdes reglamentā paredzēto biroju vajadzētu stiprināt, lai nodrošinātu Fonda darbības nepārtrauktību un lēmumu pieņemšanas efektivitāti; biroja sastāvam būtu jāturpina atspoguļot valdes trīspusējā struktūra.

(11)

Saskaņā ar Līguma 3. pantu Kopienas mērķis ir visās tās darbības jomās novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt noteikumu, ar kuru veicina vīriešu un sieviešu skaita līdzsvaru valdes sastāvā.

(12)

Valdei vajadzētu būt iespējai nodrošināt neatkarīgu ekspertu oficiālu piesaistīšanu uz ierobežotu laiku saskaņā ar darba programmas īstenošanas īpašām vajadzībām.

(13)

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda – vienīgās Kopienas aģentūras ar saviem Civildienesta noteikumiem – darbiniekiem ir lietderīgi piemērot tos pašus nosacījumus, ko piemēro citiem Kopienu līgumdarbiniekiem, un attiecināt uz viņiem tās pašas priekšrocības, kas noteiktas pārskatītajos Civildienesta noteikumos, ievērojot iegūtās tiesības, jo īpaši attiecībā uz karjerām un pensiju tiesībām.

(14)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1365/75.

(15)

Attiecībā uz šīs regulas pieņemšanu Līgumā nav paredzētas citas pilnvaras, kā vien tā 308. pantā noteiktās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 1365/75 groza šādi:

1)

Regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Fonds iespējami cieši sadarbojas ar specializētām iestādēm, fondiem un organizācijām dalībvalstīs un starptautiskā līmenī. Jo īpaši Fonds nodrošina atbilstīgu sadarbību ar Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, neskarot Fonda mērķus.”

2)

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Fonda pārvaldības un vadības struktūra ietver:

a)

Valdi;

b)

Biroju;

c)

direktoru un direktora vietnieku.”

3)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

1.   Valdē ir:

a)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv valdību;

b)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba devēju organizācijas;

c)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas;

d)

trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju.

2.   Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Padome, ievērojot principu – pa vienam loceklim no katras dalībvalsts un katras minētās kategorijas. Padome tajā pašā laikā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā locekļiem ieceļ aizstājējus, kas Valdes sanāksmēs piedalās vienīgi locekļa neierašanās gadījumā.

Komisija ieceļ locekļus un aizstājējus, kas to pārstāv, ņemot vērā vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību.

Iesniedzot kandidātu sarakstus, dalībvalstis, darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas cenšas nodrošināt, lai Valdes sastāvs atspoguļotu vīriešu un sieviešu pārstāvības līdzsvaru.

Valdes locekļu sarakstu Padome publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Fonds to publicē savā interneta vietnē.

3.   Valdes locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Tas ir atjaunojams.

Pilnvaru laikam beidzoties vai atkāpšanās gadījumā, locekļi paliek amatā līdz to atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

4.   Valde ievēl priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus, pa vienam no trīs grupām, kas minētas 7. pantā, un vienu no Komisijas pārstāvjiem, uz vienu gadu ar iespēju pilnvaru laiku atjaunot.

5.   Priekšsēdētājs sasauc Valdi vismaz vienreiz gadā. Priekšsēdētājs sasauc papildu sanāksmes, ja to lūdz vismaz viena trešdaļa Valdes locekļu.

6.   Valde pieņem lēmumus ar tās locekļu absolūto balsu vairākumu.

7.   Valdību, darba devēju organizāciju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji Valdē veido atsevišķas grupas. Katra grupa izvirza koordinatoru, kas piedalās Valdes sanāksmēs. Darba devēju un darba ņēmēju grupu koordinatori ir savu attiecīgo organizāciju pārstāvji Eiropas līmenī. Koordinatori, kas nav iecelti par Valdes locekļiem šā panta 1. punkta nozīmē, piedalās sanāksmēs bez balsstiesībām.

8.   Valde izveido Biroju, kurā ir 11 locekļi. Birojā darbojas Valdes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki, viens koordinators no katras grupas, kā minēts 7. punktā, un pa vēl vienam pārstāvim no katras grupas un Komisijas. Grupas var katra izraudzīties ne vairāk kā trīs aizstājējus, kas apmeklētu Biroja sanāksmes pilntiesīgo locekļu prombūtnes laikā.

9.   Valde lemj par Biroja sanāksmju skaitu gadā. Biroja priekšsēdētājs pēc Biroja locekļu lūguma sasauc papildu sanāksmes.

10.   Birojs lēmumus pieņem vienprātīgi. Ja nevar panākt vienprātīgu lēmumu, Birojs nodod lietu lemšanai Valdē.

11.   Valdi pilnībā un atbilstīgi informē par Biroja darbībām un pieņemtajiem lēmumiem.”

4)

Regulas 7. pantu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Valde vada Fondu un paredz tā pamatnostādnes. Pamatojoties uz direktora iesniegtu projektu, Valde ar Komisijas piekrišanu pieņem Fonda gada un četru gadu darba programmu.”;

b)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Valde pēc Komisijas atzinuma saņemšanas pieņem savu reglamentu, kurā noteikta tās darbības praktiskā kārtība. Informācijas nolūkos reglamentu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Tomēr, trīs mēnešos pēc tā saņemšanas un lēmumu pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu, Padome var labot šo reglamentu.”;

c)

pievieno šādu punktu:

“4.   Neskarot direktora pienākumus, kas noteikti 8. un 9. pantā, Birojs atbilstoši Valdes pilnvarojumam pārrauga tās lēmumu īstenošanu un veic visus vajadzīgos pasākumus Fonda atbilstīgai pārvaldībai Valdes sanāksmju starplaikā. Valde nedrīkst deleģēt Birojam 12. un 15. pantā minētās pilnvaras.”

5)

Regulas 9. un 10. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“9. pants

1.   Direktors atbild par Fonda pārvaldību, kā arī par Valdes un Biroja pieņemto lēmumu un programmu īstenošanu. Direktors ir Fonda likumiskais pārstāvis.

2.   Neskarot 8. panta 1. punktu, direktors īsteno 17. panta 1. punktā minētās pilnvaras.

3.   Direktors sagatavo Valdes un Biroja darbu. Direktors, direktora vietnieks vai abi minētie piedalās Valdes un Biroja sanāksmēs.

4.   Direktors atskaitās Valdei par Fonda vadību.

10. pants

Pamatojoties uz direktora priekšlikumu, Valde var izraudzīties neatkarīgus ekspertus un lūgt viņu atzinumu par īpašiem jautājumiem saistībā ar četru gadu darba programmu un gada darba programmu.”

6)

Svītro 11. pantu.

7)

Regulas 12. pantu groza šādi:

a)

1. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

“1.   Direktors līdz katra gada 1. jūlijam izstrādā gada darba programmu, pamatojoties uz 7. pantā minētajām pamatnostādnēm. Gada darba programma ir četru gadu darba programmas sastāvdaļa. Gada darba programmā iekļautajiem projektiem pievieno aplēses par vajadzīgo finansējumu.

Izstrādājot programmas, direktors ņem vērā Kopienas iestāžu un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumus.”;

b)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Direktors iesniedz programmas Valdei apstiprināšanai.”

8)

Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“17. pants

1.   Uz Fonda darbiniekiem, kas pieņemti darbā pēc 2005. gada 4. augusta, attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi vai Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kā noteikts Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (3) (CEOS). Piemēro Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. iedaļu.

2.   Visiem darba līgumiem, kurus Fonds un tā darbinieki saskaņā ar Regulu (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76 (4) noslēguši līdz 2005. gada 4. augustam, uzskata par tādiem, kas noslēgti saskaņā ar CEOS 2. panta a) punktu. Šiem līgumiem no tās pašas dienas piemēro Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 1., 3. un 4. iedaļu, izņemot 22. panta 2. punktu.

Darbiniekiem ir tiesības tajā pašā dienā pārtraukt līgumu, neievērojot iepriekšējas paziņošanas laiku, kas paredzēts Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76 45. pantā. Aprēķinot atlaišanas pabalstus un bezdarbnieka pabalstus šādas līguma pārtraukšanas gadījumā uzskata, ka līgums ir pārtraukts pēc Fonda iniciatīvas.

3.   Fonds attiecībā uz darbiniekiem īsteno pilnvaras, kas piešķirtas attiecīgi iecēlējinstitūcijai vai institūcijai, kurai ir tiesības slēgt līgumus.

4.   Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem atbilstošos īstenošanas noteikumus.

9)

Katru reizi, kad pantos lietots termins “Administratīvā valde”, to aizstāj ar terminu “Valde”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LUX


(1)  2005. gada 28. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1649/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 25. lpp.).

(3)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 31/2005 (OV L 8, 12.1.2005., 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76 (1976. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 214, 6.8.1976., 24. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 680/87 (OV L 72, 14.3.1987., 15. lpp.).”