18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 920/2005

(2005. gada 13. jūnijs),

ar kuru groza 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas, un ar kuru ievieš pagaidu atkāpes no minētajām regulām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 290. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 190. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 41. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īrijas valdība ir lūgusi, lai īru valodai tiktu piešķirts tāds pats statuss, kāds ir piešķirts pārējo dalībvalstu valsts oficiālajām valodām, un lai šajā sakarā tiktu izdarīti nepieciešamie grozījumi Padomes 1958. gada 15. aprīļa Regulā Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (1), un Padomes 1958. gada 15. aprīļa Regulā Nr. 1, ar kuru nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas (2), abas minētās regulas turpmāk dēvētas par “Regulu Nr. 1”.

(2)

No Līguma par Eiropas Savienību 53. panta un no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 314. panta izriet, ka īru valoda ir viena no attiecīgi katra iepriekšminētā līguma autentiskajām valodām.

(3)

Īrijas valdība uzsver, ka saskaņā ar Īrijas Konstitūcijas 8. pantu īru valoda kā valsts valoda ir pirmā oficiālā valoda Īrijā.

(4)

Ir lietderīgi atbildēt pozitīvi uz Īrijas valdības lūgumu un attiecīgi grozīt Regulu Nr. 1. Tomēr ir lietderīgi izlemt, ka praktisku iemeslu dēļ un pārejas kārtā Savienības iestādēm nav saistošs pienākums visus tiesību aktus, tostarp Tiesas spriedumus, izstrādāt un tulkot īru valodā. Ir arī lietderīgi noteikt, ka šāda atkāpe ir daļēja, izslēgt no tās darbības jomas tās regulas, ko kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome, un pilnvarot Padomi vienprātīgi noteikt, četru gadu laikā pēc tās piemērošanas dienas un pēc tam ik pēc pieciem gadiem, vai izbeigt šo atkāpi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu Nr. 1 ar šo groza šādi:

1)

regulas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Eiropas Savienības iestāžu oficiālās valodas un darba valodas ir angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valoda.”;

2)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Regulas un citus vispārēji piemērojamus dokumentus izstrādā divdesmit vienā oficiālajā valodā.”;

3)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi publicē divdesmit vienā oficiālajā valodā.”

2. pants

Atkāpjoties no Regulas Nr. 1, piecu gadu laikposmā, ko var atjaunot un kas sākas no šīs regulas piemērošanas dienas, Eiropas Savienības iestādēm nav saistošs pienākums izstrādāt visus tiesību aktus īru valodā un publicēt tos minētajā valodā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo pantu nepiemēro regulām, ko kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome.

3. pants

Ne vēlāk kā četrus gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Padome pārskata 2. panta darbību un vienprātīgi nosaka, vai izbeigt minētajā pantā paredzēto atkāpi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 13. jūnijā

Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV 17, 6.10.1958., 385./58. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV 17, 6.10.1958., 401./58. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.