19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 749/2005

(2005. gada 18. maijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibin āšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība.

(2)

Dalībvalstīs, kurās nav jūras ostu, pretendentiem, kas iepērk pārdošanā laisto labību, ir lielākas transporta izmaksas. Tādēļ no minētajām dalībvalstīm labību eksportēt ir sarežģītāk, un konkrēti tas nozīmē ilgāku glabāšanu intervences krājumos un papildu izmaksas Kopienas budžetam. Attiecīgi, lai nodrošinātu piedāvājumu salīdzināmību, Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. pantā ir paredzēta iespēja konkrētos gadījumos segt minimālās izmaksas kravas transportēšanai no glabāšanas vietas uz izvešanas vietu.

(3)

Viduseiropas valstīm pirms pievienošanās Eiropas Savienībai ierastās izvešanas ostas bija Rijeka un Splita Horvātijā. Tādēļ Rijeka un Splita jāiekļauj to izvešanas vietu sarakstā, kuras var ņemt vērā, aprēķinot eksportētājiem kompensējamās transporta izmaksas.

(4)

Lai vienkāršotu un saskaņotu procedūru, ko izmanto eksportēšanai paredzētas labības laišanai pārdošanā, Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. pantā minētā drošības naudas atmaksāšanas procedūra ir jāizskaidro, pamatojoties uz Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulu (EK) Nr. 800/1999, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (3), jo sevišķi attiecībā uz pierādījumiem par to, ka, importējot trešā valstī, ir nokārtotas muitas formalitātes.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2131/93.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. pantā 2.a punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.a   Ja dalībvalstī nav jūras ostu, saskaņā ar 1. punktā minēto procedūru var pieņemt lēmumu par atkāpšanos no 2. punkta prasībām un no jūras ostas veikta eksporta gadījumā paredzēt iespēju segt minimālās izmaksas par transportu no glabāšanas vietas līdz faktiskajai izvešanas vietai, ievērojot paziņojumā par konkursu norādītos finansiālos ierobežojumus.

Šajā punktā par izvešanas vietām var uzskatīt Konstantas ostu Rumānijā un Rijekas un Splitas ostu Horvātijā.”

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. pantā 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Drošības naudu, kas paredzēta 2. punkta otrajā ievilkumā, atmaksā, ja tā attiecas uz daudzumiem, par kuriem:

ir iesniegti pierādījumi par to, ka preces ir kļuvušas nederīgas lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barošanai,

ir iesniegti pierādījumi par muitas formalitāšu nokārtošanu saistībā ar eksportēšanu ārpus Kopienas muitas teritorijas un importēšanu vienā no trešajām valstīm, uz kurām attiecas konkursa noteikumi. Pierādījumus saistībā ar eksportēšanu ārpus Kopienas muitas teritorijas un importēšanu trešā valstī attiecīgi sniedz saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 800/1999 7. un 16. pantā, 1., 2. un 3. punktā,

licence nav izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. pantu,

līgums ir anulēts saskaņā ar 16. panta ceturto daļu.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2045/2004 (OV L 354, 30.11.2004., 17. lpp.).

(3)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 5.10.2004., 5. lpp.).