27.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 632/2005

(2005. gada 26. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1185/2004 par pastāvīga konkursa atvēršanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošo rudzu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1185/2004 (2) ir izsludināts pastāvīgs konkurss par Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošo rudzu eksportu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1185/2004 5. panta 4. punktā ir norādīta Vācijas intervences aģentūras adrese, kurā jāiesniedz piedāvājumi. Ņemot vērā Vācijas administratīvo dienestu iekšējo reorganizāciju, šī adrese ir jālabo.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1185/2004 5. panta 4. punktu aizstāj ar šo:

“4.   Piedāvājumi ir jāiesniedz Vācijas intervences aģentūrai:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fakss

:

00 49 (0) 228 6845 3985

00 49 (0) 228 6845 3276

”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2005. gada 28. aprīļa plkst. 9.00 (pēc Briseles laika).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 227, 26.6.2004., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1730/2004 (OV L 307, 5.10.2004., 3. lpp.).