14.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 562/2005

(2005. gada 5. aprīlis),

ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 izpildi attiecībā uz dalībvalstu un Komisijas saziņu piena un piena produktu nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), jo īpaši tās 40. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1999. gada 8. jūlija Regulā (EK) Nr. 1498/1999, kas izklāsta noteikumus par Padomes Regulas (EEK) Nr. 804/68 īstenošanu attiecībā uz saziņu starp dalībvalstīm un Komisiju piena un piena produktu nozarē (2), vairākkārt ir izdarīti būtiski grozījumi. Ar Regulu (EK) Nr. 1255/1999 un visām regulām, kas nosaka tās īstenošanas kārtību, ir ieviesti daudzi grozījumi. Regula (EK) Nr. 1498/1999 tādēļ skaidrības labad jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(2)

Ražošanas un tirgus stāvokļa novērtēšana piena un piena produktu nozarē rada vajadzību pēc regulāras informācijas apmaiņas par Regulā (EK) Nr. 1255/1999 paredzēto intervences pasākumu darbošanos, īpaši attiecībā uz intervences aģentūru un privātā glabāšanā esošo attiecīgo produktu krājumu izmaiņām.

(3)

Atbalstu par vājpienu, ko pārstrādā kazeīnā, un kompensācijas var noteikt, tikai pamatojoties uz cenu pārmaiņām iekšējā tirgū un starptautiskajā tirdzniecībā.

(4)

Lai varētu precīzi un regulāri uzraudzīt tirdzniecības plūsmas, novērtējot kompensāciju iedarbību, ir vajadzīga informācija par to produktu izvedumu, kuriem ir noteiktas kompensācijas, it īpaši par daudzumiem, kas piešķirti konkursa kārtā.

(5)

Izpildot daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā noslēgto Lauksaimniecības nolīgumu (še turpmāk – “Lauksaimniecības nolīgums”), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 94/800/EK (3), ir vajadzīga plaša, detalizēta informācija par ievedumiem un izvedumiem, it sevišķi attiecībā uz atļaujas pieteikumiem un atļauju izmantošanas kārtību, lai nodrošinātu atbilstību Lauksaimniecības nolīguma pasākumiem. Ātra informēšana par eksporta tendencēm ir vajadzīga tādēļ, lai minētos pasākumus maksimāli izmantotu. Saskaņā ar minēto nolīgumu uz pārtikas atbalsta izvedumiem neattiecas ierobežojumi, ko piemēro subsidētajiem izvedumiem. Jānosaka, ka paziņojumos, kas attiecas uz izvešanas atļaujas pieteikumiem, ir attiecīgi jānorāda, kuri atļaujas pieteikumi attiecas uz pārtikas atbalsta piegādēm.

(6)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 174/1999, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 804/68 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta atmaksājumiem (4), ir iekļautas īpašas normas atsevišķu piena produktu izvešanai uz Kanādu, Amerikas Savienotajām Valstīm un Dominikānas Republiku. Ir vajadzīgi noteikumi par attiecīgo ziņu nosūtīšanu.

(7)

Ar Regulu (EK) Nr. 174/1999 ir ieviesta īpaša kārtība kompensāciju piešķiršanai par Kopienas izcelsmes sastāvdaļām kausētam sieram, kas tiek izgatavots ievešanas pārstrādei režīmā. Ir vajadzīgi noteikumi par attiecīgo ziņu nosūtīšanu.

(8)

Pēc Regulas (EK) Nr. 174/1999 5. panta atsevišķos gadījumos izvešanas atļaujas var būt derīgas kāda produkta izvešanai ar kodu, kas atšķiras no atļaujas 16. ailē ierakstītā. Ir vajadzīgi noteikumi par attiecīgo ziņu nosūtīšanu.

(9)

Komisijas 2001. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu ievešanas kārtību un tarifa kvotu atklāšanu (5), paredz atsevišķu importa kvotu pārvaldīšanu ar IMA 1 apliecībām, ko izdevušas trešo valstu varas iestādes. Dalībvalstis dara Komisijai zināmu to produktu daudzumu, par kuriem ievešanas atļaujas ir izdotas uz IMA 1 apliecību pamata. Pieredze rāda, ka ar tādu paziņošanu ne vienmēr pietiek, lai visos posmos stingri uzraudzītu visu ievešanu. Ir vajadzīgi noteikumi par papildu ziņu nosūtīšanu.

(10)

Pieredze, kas gadu gaitā iegūta, apstrādājot Komisijas saņemtās ziņas, rāda, ka reizēm tās tiek iesniegtas pārmērīgi bieži. Tādēļ ir samazināts dažu paziņojumu iesniegšanas biežums.

(11)

Svarīga ir iespēja salīdzināt produktu cenu kotējumus – it sevišķi kompensāciju un atbalsta summu aprēķināšanas nolūkā. Ir arī nepieciešams zināt, cik ticamas ir kotētās cenas, datiem piemērojot svērumu.

(12)

Sakaru līdzekļi pēdējos gados ir ievērojami attīstījušies. Šī attīstība ir jāņem vērā, padarot saziņu ātrāku, efektīvāku un drošāku.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

KRĀJUMI UN INTERVENCE

1. pants

1.   Ja intervences pasākumi veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punktu, dalībvalstis ne vēlāk kā katra mēneša 10. datumā iesniedz Komisijai šādas ziņas par iepriekšējo mēnesi:

a)

glabājamo sviesta krājumu daudzumi attiecīgā mēneša beigās un daudzumi, kas ievesti noliktavās un aizvesti no tām attiecīgajā mēnesī, izmantojot šīs regulas I pielikuma A daļas paraugu;

b)

to sviesta daudzumu sadalījums, kas aizvesti no noliktavām attiecīgajā mēnesī, atbilstīgi noteikumiem, kas to regulē, izmantojot šīs regulas I pielikuma B daļas paraugu;

c)

glabājamā sviesta daudzumu sadalījums pēc vecuma attiecīgā mēneša beigās, izmantojot šīs regulas I pielikuma C daļas paraugu.

2.   Ja intervences pasākumi veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 3. punktu, dalībvalstis ne vēlāk kā katra mēneša 10. datumā, izmantojot šīs regulas II pielikuma paraugu, sniedz Komisijai šādas ziņas par iepriekšējo mēnesi:

a)

sviesta un sviesta ekvivalentā pārrēķināta krējuma daudzumi, kas ievesti noliktavās un aizvesti no tām attiecīgajā mēnesī;

b)

kopējais sviesta un sviesta ekvivalentā pārrēķināta krējuma daudzums, kas ir glabāšanā attiecīgā mēneša beigās.

2. pants

Ja intervences pasākumi veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 1. punktu, dalībvalstis ne vēlāk kā katra mēneša 10. datumā sniedz šādas ziņas par iepriekšējo mēnesi:

a)

rezervēs glabājamā sausā vājpiena daudzumi attiecīgā mēneša beigās un daudzumi, kas ievesti noliktavās un aizvesti no tām attiecīgajā mēnesī, izmantojot šīs regulas III pielikuma A daļas paraugu;

b)

attiecīgajā mēnesī no krājumiem aizvesto sausā vājpiena daudzumu sadalījums, izmantojot šīs regulas III pielikuma B daļas paraugu;

c)

glabājamā sausā vājpiena daudzumu sadalījums pēc vecuma attiecīgā mēneša beigās, izmantojot šīs regulas III pielikuma C daļas paraugu.

3. pants

Ja intervences pasākumi veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 8. un 9. pantu, dalībvalstis ne vēlāk kā katra mēneša 10. datumā, izmantojot šīs regulas IV pielikuma paraugu, sniedz šādas ziņas par iepriekšējo mēnesi:

a)

siera daudzumi, kas ievesti noliktavās un aizvesti no tām attiecīgajā mēnesī, grupējot pēc siera kategorijām;

b)

siera daudzumi, kas atrodas glabāšanā attiecīgā mēneša beigās, grupējot pēc siera kategorijām.

4. pants

Šajā nodaļā piemērotas šādas definīcijas:

a)

“daudzumi, kas ievesti” ir daudzumi, kas fiziski nodoti glabāšanā neatkarīgi no tā, vai intervences aģentūra tos ir pārņēmusi vai nav;

b)

“daudzumi, kas aizvesti” ir daudzumi, kas izņemti no glabāšanas, vai pārņemtie daudzumi, ja tos pirms izvešanas pārņēmis pircējs.

II NODAĻA

PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ ATBALSTU VĀJPIENAM UN SAUSAJAM VĀJPIENAM

5. pants

1.   Ja atbalsts piešķirts vājpienam un sausajam vājpienam, ko izmanto dzīvnieku barībā, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 11. panta 1. punktu, dalībvalstis ne vēlāk kā katra mēneša 20. datumā, izmantojot šās regulas V pielikuma paraugu, sniedz Komisijai šādas ziņas par iepriekšējo mēnesi:

a)

barības maisījumu ražošanai izmantotie vājpiena daudzumi, par kuriem attiecīgajā mēnesī iesniegti atbalsta pieprasījumi;

b)

denaturēta sausā vājpiena daudzumi, par kuriem attiecīgajā mēnesī iesniegti atbalsta pieprasījumi;

c)

barības maisījumu ražošanai izmantotie sausā vājpiena daudzumi, par kuriem attiecīgajā mēnesī iesniegti atbalsta pieprasījumi.

2.   Ja atbalsts piešķirts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 12. pantu vājpienam, ko pārstrādā kazeīnā, dalībvalstis ne vēlāk kā katra mēneša 20. datumā, izmantojot šās regulas V pielikuma paraugu, sniedz Komisijai ziņas par vājpiena daudzumiem, par kuriem iepriekšējā mēnesī iesniegti atbalsta pieprasījumi. Šādus daudzumus grupē pēc saražotā kazeīna vai kazeinātu kvalitātes.

III NODAĻA

CENAS

6. pants

1.   Ne vēlāk kā katru trešdienu līdz plkst. 11 dienā (pēc Briseles laika) dalībvalstis sniedz Komisijai ziņas par ražotāja cenām, kas iepriekšējā nedēļā to teritorijā piemērotas VI pielikumā uzskaitītajiem produktiem. Dalībvalstis iesniedz uzņēmēju ziņotās piena produktu, izņemot sieru, cenas, ja valstī saražotais apjoms ir 2 % vai vairāk no Kopienā saražotā vai ja dalībvalsts kompetentā iestāde saražoto apjomu uzskata par reprezentatīvu valsts līmenī. Attiecībā uz sieru dalībvalstis pa siera tipiem iesniedz cenas, kas pārstāv vismaz 8 % no valstī kopā saražotā siera.

2.   Ne vēlāk kā mēnesi pēc iepriekšējā mēneša beigām dalībvalstis dara zināmas Komisijai svaigpiena cenas, kas to teritorijā maksātas piena ražotājiem.

Cenas izsakāmas kā vidējās svērtās izmaksas, ko dalībvalsts varas iestāde nosaka izlases veida apsekojumu veidā.

3.   Dalībvalstis dara visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka to paziņojumi par Kopienā piemērotajām cenām ir reprezentatīvi, precīzi un pilnīgi. Tālab dalībvalstis ik gadu līdz 31. maijam iesniedz Komisijai ziņojumu pēc XII pielikuma standarta aptaujas.

4.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka attiecīgie uzņēmēji attiecīgajos termiņos tām iesniedz prasītās ziņas.

5.   Šajā pantā “ražotāja cena” ir cena, par kuru produktu pērk no uzņēmuma, neierēķinot nodokļus (PVN) un citas izmaksas (pārvadāšana, iekraušana, apiešanās, uzglabāšana, paliktņi, apdrošināšana utt.). Cenas izsakāmas kā vidējās svērtās izmaksas, ko nosaka dalībvalsts varas iestāde izlases veida apsekojumu veidā.

IV NODAĻA

TIRDZNIECĪBA

1. IEDAĻA

IEVEDUMS

7. pants

Dalībvalstis sniedz Komisijai šādas ziņas:

1)

ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc kvotu gada beigām par iepriekšējo kvotu gadu – produktu daudzumi, uz kuriem attiecas ievešanas atļaujas, kas izdotas pēc kvotām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 5. pantā, grupējot pēc KN koda un izcelsmes valsts koda;

2)

ne vēlāk kā 10. janvārī un 10. jūlijā par iepriekšējiem sešiem mēnešiem – produktu daudzumi, uz kuriem attiecas ievešanas atļaujas, kas izdotas pēc kvotām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 24. pantā, grupējot pēc KN koda un izcelsmes valsts koda;

3)

ne vēlāk kā katra mēneša 10. datumā par iepriekšējo mēnesi – produktu daudzumi, uz kuriem attiecas ievešanas atļaujas, kam piemēro bezpreferenču nodokļus, kā norādīts kopējā muitas tarifā, grupējot pēc KN koda un izcelsmes valsts koda;

4)

ne vēlāk kā katra mēneša 10. datumā par iepriekšējo mēnesi – produktu daudzumi, uz kuriem attiecas ievešanas atļaujas, kas izdotas ievešanai saskaņā ar 1. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 2007/2006 (6) un 10. pantu Kopienas un Libānas Pagaidu nolīgumā, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2002/761/EK (7), grupējot pēc KN koda un izcelsmes valsts koda;

5)

ne vēlāk kā katra mēneša 10. datumā par iepriekšējo mēnesi – produktu daudzumi, uz kuriem attiecas ievešanas atļaujas, kas izdotas pēc kvotām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 20. pantā, grupējot pēc KN koda un izcelsmes valsts koda;

6)

vienreiz gadā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc katra kvotu perioda beigām – neizmantotie tādu atļauju daudzumi, kas izdotas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 importa kvotu robežās, grupējot pēc kvotas numura, KN koda un izcelsmes valsts koda.

Attiecīgā gadījumā dalībvalstis Komisijai dara zināmu, ka par attiecīgajiem pārskata periodiem atļaujas nav izdotas.

8. pants

Līdz 31. maijam par iepriekšējo gadu, izmantojot VII pielikuma paraugu, dalībvalstis Komisijai dara zināmus šādus datus, grupējot pēc KN koda, attiecībā uz ievešanas atļaujām, kas izdotas, uzrādot IMA 1 apliecību, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2535/2001 2. sadaļas III nodaļu, norādot IMA 1 apliecību numurus:

a)

produktu daudzums, par ko izdota apliecība, un ievešanas atļauju izdošanas datums;

b)

produktu daudzumi, par kuriem ir atlaists saistību nodrošinājums.

2. IEDAĻA

IZVEDUMS

9. pants

1.   Katru darba dienu līdz plkst. 18.00 dalībvalstis iesniedz Komisijai šādas ziņas:

a)

daudzumi, grupējot pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda un galamērķa koda, par kuriem tajā dienā iesniegti atļaujas pieprasījumi:

i)

kā norādīts Regulas (EK) Nr. 174/1999 1. pantā, izņemot tos, kas norādīti minētās Regulas 17. pantā,

ii)

kā norādīts Regulas (EK) Nr. 174/1999 17. pantā;

b)

attiecīgā gadījumā – ka tajā dienā nav iesniegti a) apakšpunktā minētie pieprasījumi;

c)

daudzumi, grupējot pēc pieteikuma un pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda un galamērķa koda, uz ko attiecas tajā dienā iesniegtie pagaidu atļaujas pieteikumi, kā minēts Regulas (EK) Nr. 174/1999 8. pantā, norādot:

i)

konkursa piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņu, pievienojot tā dokumenta kopiju, kurā apstiprināts uzaicinājums uz konkursu, kas attiecas uz pieteikumā uzrādītajiem daudzumiem,

ii)

produktu daudzumu, uz ko attiecas uzaicinājums uz konkursu, vai – ja konkursu izsludinājuši bruņotie spēki atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (8) 36. panta 1. punkta c) apakšpunktam, nenorādot daudzumu – aptuveno daudzumu pēc norādītā sadalījuma;

d)

pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda un pēc galamērķa koda sagrupētus daudzumus, par kuriem konkrētajā dienā ir galīgi izsniegtas vai atceltas pagaidu atļaujas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 174/1999 8. pantā, uzrādot iestādi, kura publicējusi uzaicinājumu uz konkursu, pagaidu atļaujas datumu un daudzumu, uz ko tā attiecas, izmantojot šīs regulas VIII pielikuma A daļas paraugu;

e)

attiecīgā gadījumā – pārskatīto produktu daudzumu, uz ko attiecas iepriekš c) apakšpunktā minētais uzaicinājums uz konkursu, izmantojot šās regulas VIII pielikuma A daļas paraugu;

f)

daudzumus, grupējot pēc valsts un pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda, uz kuriem attiecas galīgās atļaujas ar kompensāciju, kas izdotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. un 20.a pantu, izmantojot šās regulas VIII pielikuma B daļas paraugu.

2.   Attiecībā uz paziņojumu, kas minēts 1. punkta c) apakšpunkta i) nodalījumā, gadījumos, kad iesniegti vairāki pieteikumi uz vienu un to pašu konkursa uzaicinājumu, pietiek ar vienu katras dalībvalsts paziņojumu.

3.   Dalībvalstīm nav ik dienas jāziņo par daudzumiem, par kuriem izvešanas atļaujas pieteikumi iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 174/1999 1. panta 1. punkta otro daļu un 18., 20. un 20.a pantu, ja nav kompensācijas pieteikuma vai ja tie attiecas uz pārtikas atbalsta piegādēm Urugvajas kārtā noslēgtā Lauksaimniecības nolīguma 10. panta 4. punkta nozīmē.

10. pants

Dalībvalstis katru nedēļu pirmdienā dara zināmus Komisijai iepriekšējās nedēļas daudzumus, grupējot pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda, uz kuriem attiecas pieteikumi atļaujām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 174/1999 1. panta 1. punkta otrajā daļā, bez kompensācijas, izmantojot šās regulas VIII pielikuma C daļas paraugu.

11. pants

Pirms katra mēneša 16. datuma dalībvalstis par iepriekšējo mēnesi iesniedz Komisijai šādas ziņas:

a)

daudzumi, grupējot pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda, uz kuriem attiecas licences pieprasījumi, kas atcelti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 174/1999 10. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, norādot kompensācijas likmi, izmantojot šās regulas IX pielikuma A daļas paraugu;

b)

daudzumi, grupējot pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda, kas nav izvesti pēc attiecīgo atļauju derīguma termiņa beigām, un attiecīgā kompensācijas likme, izmantojot šās regulas IX pielikuma B daļas paraugu;

c)

daudzumi, grupējot pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda un pēc galamērķa koda, par kuriem iesniegti izvešanas atļaujas pieprasījumi pārtikas atbalsta piegādēm saskaņā ar Urugvajas kārtā noslēgtā Lauksaimniecības nolīguma 10. panta 4. punktu, izmantojot šās regulas IX pielikuma C daļas paraugu;

d)

piena produktu daudzumi, grupējot pēc KN koda un izcelsmes valsts koda, kuri neatbilst nevienai no situācijām, kas minētas Līguma 23. panta 2. punktā, un kurus ieved, lai ražotu produktus, kas atbilst KN kodam 0406 30, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 11. panta 6. punkta trešo ievilkumu, un kuriem ir piešķirta atļauja, kas minēta Regulas (EK) Nr. 174/1999 17. panta 1. punktā, – izmantojot šās regulas IX pielikuma D daļas paraugu;

e)

daudzumi, grupējot pēc KN koda vai attiecīgā gadījumā pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda, par kuriem izdotas galīgas atļaujas un netiek pieprasīta kompensācija, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 174/1999 18. un 20. pantā, izmantojot šās regulas IX pielikuma E daļas paraugu.

12. pants

Pirms katra (n) mēneša 16. datuma dalībvalstis Komisijai par mēnesi n–4, izmantojot X pielikuma A daļas paraugu, grupējot pēc KN koda un galamērķa koda, dara zināmus daudzumus, par kuriem ir pabeigtas formalitātes izvešanai bez kompensācijas.

13. pants

Pirms katra mēneša 16. datuma dalībvalstis par iepriekšējo VVTT gadu iesniedz Komisijai šādas ziņas:

a)

daudzumi, kuriem ir akceptēta Regulas (EK) Nr. 174/1999 5. panta 3. punkta piemērošana un ciktāl tās rezultāts ir starpība piešķirtajā eksporta kompensācijā, norādot kompensācijas likmi un piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras kodu, kas ierakstīts izdotās izvešanas atļaujas 16. ailē, un faktiski izvestā produkta eksporta kompensāciju nomenklatūras kodu, – izmantojot šās regulas X pielikuma B daļas paraugu;

b)

daudzumi, grupējot pēc piena produktu eksporta kompensāciju nomenklatūras koda, kuriem piemērots Regulas (EK) Nr. 800/1999 18. panta 3. punkts, ciktāl faktiski piemērotā kompensācijas likme atšķiras no atļaujā norādītās, un kompensācija atļaujā norādītajam galamērķim un faktiski piemērotā, izmantojot šās regulas X pielikuma C daļas paraugu.

V NODAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants

Dalībvalstis piegādā Komisijai šās regulas prasītās ziņas, izmantojot XI pielikumā minētos sakaru līdzekļus.

15. pants

Dalībvalstu nosūtītos datus Komisija glabā tā, ka tie tām ir pieejami.

16. pants

Regula (EK) Nr. 1498/1999 tiek atcelta.

Regulu (EEK) Nr. 1498/1999 turpina piemērot attiecībā uz tādu datu nosūtīšanu, kas attiecas uz laiku pirms šīs regulas piemērošanas.

Norādes uz atcelto regulu uzskatāmas par norādēm uz šo regulu un lasāmas saskaņā ar XIII pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

17. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. jūlija. Bet 6. panta 3. punktu piemēro no 2005. gada 31. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 5. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 174, 9.7.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1681/2001 (OV L 227, 23.8.2001., 36. lpp.).

(3)  OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.

(4)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).

(5)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 810/2004 (OV L 149, 30.04.2004., 138. lpp.).

(6)  OV L 240, 23.9.2000., 1. lpp.

(7)  OV L 262, 30.9.2002., 1. lpp.

(8)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.


I PIELIKUMS

A.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošana

Image

B.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 1. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošana

Image

C.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 1. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošana

Image


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 562/2005 1. panta 2. punkta piemērošana

Image


III PIELIKUMS

A.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 2. panta a) punkta piemērošana

Image

B.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 2. panta b) punkta piemērošana

Image

C.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 2. panta c) punkta piemērošana

Image


IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 562/2005 3. panta piemērošana

Image


V PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 562/2005 5. panta piemērošana

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA – DG AGRI – DZĪVNIEKU PRODUKTU NODAĻA

Image


VI PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 562/2005 6. panta 1. punktā minētais produktu saraksts

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA – DG AGRI – DZĪVNIEKU PRODUKTU NODAĻA

Produkts

KN kods

Reprezentatīvais svars (1)

Piezīmes (2)

1.

Sausās sūkalas

0404 10 02

25 kg

 

2.

Intervences kvalitātes sausais vājpiens

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3.

Sausais vājpiens lopbarībai

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4.

Pilnpiena pulveris

0402 21 19

25 kg

 

5.

Iebiezināts piens bez cukura

0402 91 19

0,5 kg

 

6.

Iebiezināts piens ar cukuru

0402 99 19

0,5 kg

 

7.

Sviests

0405 10 19

25 kg

 

8.

Sviesta eļļa

0405 90 10

200 kg

 

9.

Sieri (3)

 (3)

 

 

10.

Laktoze

1702 19 00 LACT

25 kg (maisi)

 

11.

Kazeīns

3501 10

25 kg (maisi)

 

12.

Kazeināti

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Ja cena atbilst citādam produkta svaram nekā noteikts pielikumā, dalībvalsts sniedz cenas ekvivalentu standarta svaram.

(2)  Uzrāda, ja izmantotā metode atšķiras no tās metodes, kas darīta zināma Komisijai ar XII pielikuma anketu.

(3)  Dalībvalstis dara zināmus cenu datus par sieru veidiem, kas reprezentē 8 % vai vairāk no tajās saražotā.


VII PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 562/2005 8. panta piemērošana

Image


VIII PIELIKUMS

A.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 9. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkta piemērošana

Image

B.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 9. panta 1. punkta f) apakšpunkta piemērošana

Image

C.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 10. panta piemērošana

Image


IX PIELIKUMS

A.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 11. panta a) punkta piemērošana

Image

B.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 11. panta b) punkta piemērošana

Image

C.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 11. panta c) punkta piemērošana

Image

D.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 11. panta d) punkta piemērošana

Image

E.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 11. panta e) punkta piemērošana

Image


X PIELIKUMS

A.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 12. panta piemērošana

Image

B.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 13. panta a) punkta piemērošana

Image

C.   Regulas (EK) Nr. 562/2005 13. panta b) punkta piemērošana

Image


XI PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 562/2005 14. panta piemērošana

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA – DG AGRI – DZĪVNIEKU PRODUKTU NODAĻA

Regulas attiecīgā daļa

Saziņas veids

Visi I nodaļas panti

E-pasts: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Visi II nodaļas panti

E-pasts: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

6. panta 1. punkts

IDES

6. panta 3. un 4. punkts

E-pasts: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

7. panta 1. punkts

atļaujas, kas izdotas pēc Regulas (EK) Nr. 2535/2001 5. panta b) punkta

IDES: kods 7

atļaujas, kas izdotas pēc Regulas (EK) Nr. 2535/2001 5. panta b) punkta

IDES: kods 5

atļaujas, kas izdotas pēc citiem Regulas (EK) Nr. 2535/2001 5. panta punktiem

IDES: kods 6

7. panta 2. punkts

IDES: kods 6

7. panta 3. punkts

IDES: kods 8

7. panta 4. punkts

IDES: kods 6

7. panta 5. un 6. punkts

E-pasts: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

8. pants

E-pasts: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

9. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) nodalījums

IDES: kods 1

9. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) nodalījums

IDES: kods 9

9. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) nodalījums

Fax: +32.2.2953310

9. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) nodalījums

IDES: kods 2

9. panta pārējā attiecīgā daļa

E-pasts: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

10. pants

E-pasts: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

11. pants

E-pasts: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

12. pants

E-pasts: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

13. pants

E-pasts: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


XII PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 562/2005 6. panta piemērošana

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA – DG AGRI – DZĪVNIEKU PRODUKTU NODAĻA

ANKETA

Ikgadējais ziņojums par cenu metodoloģisko informāciju attiecībā uz svaigpienu un piena produktiem, ko izmanto saziņā par cenām starp dalībvalstīm un Komisiju (6. pants)

1.

Tirgus organizācija un struktūra:

vispārīgs pārskats par attiecīgā produkta tirgus struktūru

2.

Produkta apraksts:

sastāvs (tauku saturs, sausnas saturs, ūdens saturs beztauku vielā), kvalitātes klase, vecums vai gatavības pakāpe, noformējuma un iepakojuma nosacījumi (piem., nefasēts, 25 kg maisos), citas īpašības

3.

Reģistrācijas vieta un procedūra:

a)

iestāde, kas atbild par cenu statistiku (adrese, fakss, e-pasts),

b)

reģistrācijas punktu skaits un ģeogrāfiskā platība vai reģions, uz kuru attiecas cenas,

c)

apsekojuma metode (piem., pirmo pircēju tiešs apsekojums). Ja cenas nosaka tirgus pārvalde, ir jānorāda, vai to pamatā ir atzinumi vai fakti. Ja izmanto otrēju materiālu, ir jānorāda avoti (piem., izmantoti tirgus pārskati),

d)

cenu statistiskā apstrāde, ieskaitot pārrēķina koeficientus, ko izmanto, lai pārrēķinātu produkta svaru reprezentatīvajā svarā, kas izklāstīts VI pielikumā.

4.

Reprezentativitāte:

reģistrēto produktu daļa (piem., realizācijā)

5.

Citi attiecīgi aspekti


XIII PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1498/1999

Šī regula

1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

2. pants

2. pants

3. panta a) punkts

3. panta b) punkts

3. panta a) punkts

3. panta c) punkts

3. panta a) punkts

3. panta d) punkts

3. panta b) punkts

4. pants

4. pants

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) nodalījums

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) nodalījums

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) nodalījums

5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

5. panta 2. punkta a) apakšpunkts

5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

5. panta 2. punkta b) apakšpunkts

5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

5. panta 2. punkta c) apakšpunkts

5. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

6. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

7. panta 1., 2., 3., 4. un 6. punkts

7. panta 1. punkts

7. panta 5. punkts

7. panta 3. punkts

7. pants 7. punkts

7. pants 4. punkts

7.a pants

8. pants

8. pants

9. panta 1. punkta a) apakšpunkts

9. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

9. panta 1. punkta b) apakšpunkts

9. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) nodalījums

9. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) nodalījums

9. panta 1. punkta c) apakšpunkts

9. panta 1. punkta d) apakšpunkts

9. panta 1. punkta d) apakšpunkts

9. panta 1. punkta e) apakšpunkts

9. panta 2. punkta a) apakšpunkts

11. panta a) punkts

9. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts

11. panta b) punkts

9. panta 2. punkta d) apakšpunkts

9. panta 1. punkta f) apakšpunkts

9. panta 2. punkta e) apakšpunkts

11. panta c) punkts

9. panta 2. punkta f) apakšpunkts

11. panta d) punkts

9. panta 2. punkta g) apakšpunkts

13. panta a) punkts

9. panta 3. punkta a) apakšpunkts

12. pants

9. panta 3. punkta b) apakšpunkts

13. panta b) punkts

9. panta 4. punkts

11. panta e) punkts

9. panta 5. punkts

14. pants

10. pants