2.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 523/2005

(2005. gada 1. aprīlis),

ar kuru uzsāk jauna eksportētāja pārbaudi attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1467/2004, ar ko uzliek galīgos antidempinga maksājumus dažu veidu polietilēntereftalāta (PET) importam, kuru izcelsme cita starpā ir Ķīnā, un atceļ maksājumu attiecībā uz šīs valsts ražotāja importu, kā arī pakļauj šo importu reģistrācijai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 (1) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (pamatregula), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

apspriežoties ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PĀRBAUDES PIEPRASĪJUMS

(1)

Komisija ir saņēmusi pieteikumu jaunā eksportētāja pārbaudei saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu. Pieteikumu iesniedza Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd. (pieteikuma iesniedzējs). Pieteikuma iesniedzējs ir Ķīnas Tautas Republikas (attiecīgā valsts) ražotājs eksportētājs.

B.   RAŽOJUMS

(2)

Pārbaude attiecas uz polietilēntereftalātu (PET) ar viskozitātes koeficientu 78 ml/g vai augstāku saskaņā ar ISO 1628-5, ar KN kodu 3907 60 20, un kura izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā (attiecīgais ražojums).

C.   ESOŠIE PASĀKUMI

(3)

Pasākumi, kas pašlaik ir spēkā, ir galīgie antidempinga maksājumi, kas ir uzlikti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1467/2004 (2), saskaņā ar kuru Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgo ražojumu imports Kopienā, ko saražojis pieteikuma iesniedzējs, ir pakļauts antidempinga maksājumam EUR 184 par tonnu, izņemot importu, ko veic daži īpaši norādīti uzņēmumi, kuri ir pakļauti atsevišķām maksājumu likmēm.

D.   PĀRBAUDES PAMATOJUMS

(4)

Pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka tas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, kā tas noteikts pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā, un, ka tas nav eksportējis attiecīgo ražojumu uz Kopienu izmeklēšanas laikā, pamatojoties uz kuru ieviesti antidempinga pasākumi, proti, laikposmā no 2002. gada 1. aprīļa līdz 2003. gada 31. martam (sākotnējais izmeklēšanas periods), un ka tas nav saistīts ne ar vienu no attiecīgā ražojuma ražotājiem eksportētājiem, kas pakļauti iepriekš minētajiem antidempinga pasākumiem.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs arī apliecina, ka tas ir sācis attiecīgā ražojuma eksportu uz Kopienu pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām.

E.   PROCEDŪRA

(6)

Kopienas ražotāji, par kuriem zināms, ka tos skar šis eksports, ir informēti par iepriekš minēto pieteikumu, un tiem bija iespēja izteikt savus apsvērumus. Apsvērumi netika saņemti.

(7)

Pārbaudījusi pieejamos pierādījumus, Komisija secina, ka pietiek pierādījumu, lai sāktu jauna eksportētāja pārbaudi saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu, nolūkā konstatēt, vai pieteikuma iesniedzējs darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, kā tas noteikts pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā, vai arī pieteikuma iesniedzējs atbilst prasībām, lai tiktu piešķirts saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu izveidotais atsevišķais maksājums un, ja tas tā ir, pieteikuma iesniedzēja individuālā dempinga starpība un, ja atklātu dempingu, maksājuma lielums, kādam būtu jāpakļauj attiecīgā ražojuma imports Kopienā.

a)   Aptaujas anketas

(8)

Lai iegūtu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu izmeklēšanai, Komisija nosūtīs pieteikuma iesniedzējam aptaujas anketu.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšana

(9)

Ar šo visas ieinteresētās personas tiek aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt apstiprinošus pierādījumus. Turklāt Komisija uzklausīs ieinteresētas personas, ja tās to rakstiski pieprasa, norādot konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa.

c)   Tirgus ekonomikas statuss

(10)

Gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošus pierādījumus par to, ka tas darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas nosacījumiem, t.i., atbilst pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, normālo vērtību nosaka saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu. Šai nolūkā konkrētajā termiņā, kas noteikts šīs regulas 4. punkta 3. punktā, jāiesniedz pienācīgi pamatots pieprasījums. Komisija nosūtīs pieprasījuma veidlapu pieteikuma iesniedzējam, kā arī Ķīnas Tautas Republikas iestādēm.

d)   Tirgus ekonomikas valsts izvēle

(11)

Gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam nepiešķir tirgus ekonomikas statusu, bet tas ievēro prasības par pamatregulas 9. panta 5. punktā paredzēto individuālu maksājumu, tad normālās vērtības noteikšanai attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku izmanto atbilstošu tirgus ekonomikas valsti saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu. Komisija paredz šim nolūkam atkārtoti izmantot Amerikas Savienotās Valstis (ASV), kā tas notika iepriekšējās izmeklēšanas laikā, kuras rezultātā tika ieviesti pasākumi, ko piemēro attiecīgā produkta importam no Ķīnas Tautas Republikas. Ar šo ieinteresētās puses tiek aicinātas izteikt savus apsvērumus par šīs izvēles atbilstību, ievērojot šīs regulas 4. panta 2. punktā noteikto termiņu.

(12)

Turklāt gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam piešķir tirgus ekonomikas statusu, Komisija, ja vajadzīgs, var izmantot arī iegūtos datus par normālo vērtību, kas noteikta atbilstošajā tirgus ekonomikas valstī, piemēram, lai aizstātu kādu no Ķīnas Tautas Republikas izmaksu vai cenu elementiem, kas nav ticami un ir nepieciešami normālās vērtības noteikšanai, ja Ķīnas Tautas Republikā nav pieejami ticami nepieciešamie dati. Komisija paredz izmantot ASV arī šim nolūkam.

F.   SPĒKĀ ESOŠO MAKSĀJUMU ATCELŠANA UN IMPORTA REĢISTRĀCIJA

(13)

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu ir jāatceļ spēkā esošie antidempinga maksājumi attiecībā uz attiecīgā ražojuma importu, ko pieteikuma iesniedzējs ražo un ekportē pārdošanai uz Kopienu. Vienlaikus šādi ievedumi ir jāreģistrē saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja īstenojot pārbaudi, konstatē dempingu, ko veic pieteikuma iesniedzējs, antidempinga maksājumus var piemērot ar atpakaļejošu datumu no dienas, kad sākta šī pārbaude. Šajā procesa stadijā nav iespējams aprēķināt pieteikuma iesniedzēja nākotnē iespējamo saistību apjomu.

G.   TERMIŅI

(14)

Pienācīgas pārvaldības interesēs jānosaka termiņi, kas ieinteresētajām personām jāievēro:

lai paziņotu par sevi Komisijai, rakstiski darītu zināmu savu viedokli un iesniegtu atbildes uz jautājumiem anketā, kas minēta šīs regulas 8. apsvērumā, vai arī jebkādu citu informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanas laikā,

lai ieinteresētās puses Komisijai iesniegtu rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu,

izmeklēšanā iesaistītās puses var vēlēties izteikt savus apsvērumus par ASV atbilstību, ja pieteikuma iesniedzējam nepiešķir tirgus ekonomikas valsts statusu, paredzēts izmantot kā tirgus ekonomikas valsti, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku,

pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz pienācīgi pamatoti pieprasījumi piešķirt tirgus ekonomikas statusu.

H.   NESADARBOŠANĀS

(15)

Ja kāda ieinteresētā persona atsakās nodrošināt piekļuvi vajadzīgajai informācijai vai citādā veidā to nesniedz noteiktajā termiņā, vai arī būtiski kavē izmeklēšanu, pozitīvus vai negatīvus secinājumus saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var izdarīt, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(16)

Ja atklāj, ka kāda ieinteresētā persona ir sniegusi nepareizu vai maldinošu informāciju, šo informāciju saskaņā ar pamatregulas 18. pantu neņem vērā un izmanto pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tādēļ tiek izmantoti pieejamie fakti, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 4. punktu, sāk pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1467/2004, lai noteiktu, vai un kādā apjomā, importējot Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes polietilēntereftalātu (PET) ar KN kodu 3907 60 20, ko Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd. (TARIC papildu kods A510) saražojis un eksportējis pārdošanai Kopienā, ir piemērojams antidempinga maksājums, kas uzlikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1467/2004.

2. pants

Ar šo atceļ antidempinga maksājumus, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1467/2004 uzlikti šīs regulas 1. pantā minētajam importam.

3. pants

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 14. panta 5. punktu muitas iestādēm uzdod par pienākumu veikt visu nepieciešamo, lai reģistrētu šīs regulas 1. pantā minēto importu. Reģistrācija beidzas deviņus mēnešus pēc dienas, kad stājas spēkā šī regula.

4. pants

1.   Lai izmeklēšanā varētu ņemt vērā ieinteresēto personu viedokli, tām jāpaziņo par sevi Komisijai, rakstiski jāpauž savs viedoklis un jāsniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkāda cita informācija 40 dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ja vien nav noteikts citādi. Jāpievērš uzmanība tam, ka tiesības izmantot lielāko daļu Padomes Regulā (EK) Nr. 384/96 noteikto procesuālo tiesību ieinteresētās personas var izmantot tikai tad, ja tās paziņojušas par sevi iepriekš minētajā termiņā.

Visas ieinteresētās personas var arī rakstiski pieteikties uzklausīšanai Komisijā tajā pašā 40 dienu termiņā.

2.   Izmeklēšanā iesaistītās ieinteresētās personas var vēlēties izteikt savus apsvērumus par ASV atbilstību, ko paredzēts izmantot kā tirgus ekonomikas valsti, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku. Šiem apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā kopš šīs regulas stāšanās spēkā.

3.   Pienācīgi pamatotiem pieprasījumiem piešķirt tirgus ekonomikas statusu jānonāk Komisijā 15 dienu laikā kopš šīs regulas stāšanās spēkā.

4.   Visi iesniegumi un pieprasījumi ieinteresētajām personām jāiesniedz rakstiski (nevis elektroniski, ja vien nav norādīts citādi) un tajos jānorāda ieinteresētās personas vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, un/vai teleksa numurs. Visi rakstiskie iesniegumi, tostarp šajā regulā pieprasītā informācija, aizpildītās anketas un sarakste, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, ir ar norādi “Ierobežota pieejamība  (3)” un saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 19. panta 2. punktu dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “IZSKATĪŠANAI IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM”.

Visa informācija, kas attiecas uz šo lietu, un/vai visi uzklausīšanas pieprasījumi jāsūta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fakss (32-2) 295 65 05

Telekss COMEU B 21877.

5. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 56, 6.3.96., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 271, 19.8.2004., 1. lpp.

(3)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantam (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments atbilstoši Regulas (EK) Nr. 384/96 19. pantam un PTO Līguma par 1994. gada VVTT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums) 6. pantam.