2.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 173/2005

(2005. gada 24. janvāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, saistībā ar PEACE programmas darbības termiņa pagarināšanu un jaunu saistību apropriāciju piešķiršanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 161. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc konsultēšanās ar Reģionu komiteju,

tā kā:

(1)

Ar Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (3), 7. panta 4. punktu saskaņā ar 1. mērķi ievieš programmu PEACE miera procesa atbalstam Ziemeļīrijā uz četrus gadus ilgu laikposmu no 2000. līdz 2004. gadam, lai atbalstītu Ziemeļīriju un Īrijas pierobežas teritorijas.

(2)

Briselē 2004. gada 17. un 18. jūnijā sanākusī Eiropadome aicināja Komisiju izvērtēt, vai pasākumus atbilstīgi PEACE programmai un Starptautiskajam fondam Īrijai var saskaņot ar pasākumiem, kas paredzēti atbilstīgi citām struktūrfondu programmām, kuru termiņš beidzas 2006. gadā, lai iekļautu to finansiālās sekas.

(3)

Lai nostiprinātu miera procesu Ziemeļīrijā, kuru PEACE programma līdz šim ir būtiski sekmējusi, būtu jāsaglabā finansiālais atbalsts, ko Kopiena līdz šim sniegusi attiecīgajiem reģioniem, un jāpagarina PEACE programmas darbības termiņš vēl uz diviem gadiem.

(4)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1260/1999, lai par diviem gadiem pagarinātu PEACE programmas īstenošanas laikposmu tā, lai tas atbilstu struktūrfondu plānošanas laikposmam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1260/1999 ar šo groza šādi:

1)

Regulas 7. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“4.   Saskaņā ar 1. mērķi programmu PEACE miera procesa atbalstam Ziemeļīrijā ievieš uz laiku no 2000. līdz 2006. gadam, lai atbalstītu Ziemeļīriju un Īrijas pierobežas teritorijas.”

2)

Regulas I pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  Piekrišana dota 2005. gada 11. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  Atzinums sniegts 2004. gada 16. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1105/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 3. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

STRUKTŪRFONDI

Saistību apropriāciju sadalījums pa gadiem laikposmam no 2000. līdz 2006. gadam

(minēts 7. panta 1. punktā)

(miljonos EUR, 1999. gada cenās)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660”