2.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 172/2005

(2005. gada 18. janvāris)

attiecībā uz nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas formā par to, lai uz laikposmu no 2004. gada 28. februāra līdz 2004. gada 31. decembrim pagarinātu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kā paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Komoru Islāma Federatīvo Republiku par zveju pie Komoru salām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un īpaši tā 37. pantu saistībā ar 300. panta 2. punktu un 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Komoru Islāma Federatīvo Republiku par zveju pie Komoru salām (2) pirms Nolīgumam pievienotā protokola spēkā esamības termiņa beigām Līgumslēdzējas Puses sāk sarunas, lai ar abpusēju vienošanos noteiktu protokola saturu turpmākajam periodam un, ja nepieciešams, pielikuma grozījumus vai papildinājumus.

(2)

Kamēr turpinās sarunas par grozījumiem, abas Līgumslēdzējas Puses ir nolēmušas pagarināt spēkā esamības termiņu pašreizējam protokolam, kas apstiprināts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1439/2001 (3), laikposmam no 2004. gada 28. februāra līdz 2004. gada 31. decembrim, slēdzot nolīgumu vēstuļu apmaiņas formā.

(3)

Kopienas interesēs ir apstiprināt šo pagarinājumu.

(4)

Būtu jāapstiprina pagarinātajā protokolā paredzēto zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu apmaiņas formā par to, lai uz laikposmu no 2004. gada 28. februāra līdz 2004. gada 31. decembrim pagarinātu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kā paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Komoru Islāma Federatīvo Republiku par zveju pie Komoru salām.

Teksts Nolīgumam vēstuļu apmaiņas formā ir pievienots šai regulai (4).

2. pants

Protokolā noteiktās zvejas iespējas starp dalībvalstīm sadala šādi:

a)

tunču zvejas kuģi:

Spānija

:

18 kuģi

Francija

:

21 kuģis

Itālija

:

1 kuģis;

b)

āķu zvejas kuģi pelaģiskai zvejai:

Spānija

:

20 kuģi

Portugāle

:

5 kuģi.

Ja šo dalībvalstu licences pieprasījumi neizmanto visas protokolā noteiktās zvejas iespējas, Komisija var ņemt vērā licences pieprasījumus no jebkuras citas dalībvalsts.

3. pants

Dalībvalstīm, kuru kuģi zvejo atbilstīgi protokolam, ir jāinformē Komisija par daudzumiem, kas nozvejoti Komoru zvejas zonā, saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 500/2001 (2001. gada 14. marts), kas nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2847/93 par to lomu pārraudzību, kurus nozvejojuši Kopienas zvejas kuģi trešo valstu ūdeņos un atklātā jūrā (5).

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J.-C. JUNCKER


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 16. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 137, 2.6.1988., 19. lpp.

(3)  OV L 193, 17.7.2001., 1. lpp.

(4)  Skat. šī Oficiālā Vēstneša 22. lpp.

(5)  OV L 73, 15.3.2001., 8. lpp.