25.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 21/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 110/2005

(2005. gada 24. janvāris),

kurā paredzēts piešķirt ražotāju organizācijām kompensācijas par tunzivīm, kas piegādātas pārstrādes rūpniecībai no 2003. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Kompensācijas pabalstu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. pantā, ir paredzēts ar dažiem nosacījumiem piešķirt Kopienas tunzivju ražotāju organizācijām par tunzivju daudzumiem, kuri piegādāti pārstrādes rūpniecībai kalendāra ceturksnī, kuram reģistrētas cenas, ja gan vidējā reģistrētā ceturkšņa pārdošanas cena Kopienas tirgū, gan ievešanas cena kopā ar jebkādu piemēroto kompensācijas maksu ir zemāka nekā 87% no attiecīgā produkta Kopienas ražotāju cenas.

(2)

Kopienas tirgus situācijas analīze ļauj secināt, ka laikā no 2003. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim gan vidējā ceturkšņa pārdošanas cena, gan ievešanas cena, kas minēta Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. pantā dzeltenspuru tunzivīm (Thunnus albacares), kas gabalā sver vairāk nekā 10 kg, bijusi zemāka nekā 87 % no spēkā esošās Kopienas ražotāju cenas, kas noteikta Padomes Regulā (EK) Nr. 2346/2002 (2).

(3)

Tiesības uz kompensācijas pabalstu jānosaka, pamatojoties uz pārdošanas apjomiem, uz ko attiecas faktūrrēķini, kuru datumi atbilst attiecīgajam ceturksnim, un kas izmantoti, lai aprēķinātu Komisijas Regulas (EK) Nr. 2183/2001 (3) 4. pantā minēto mēneša vidējo pārdošanas cenu.

(4)

Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 2. punktā paredzētais kompensācijas apjoms nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt starpību starp kontrolslieksni un attiecīgā produkta pārdošanas cenu Kopienas tirgū, vai vienotas likmes summu, kura vienāda ar 12 % no minētā sliekšņa.

(5)

Daudzumi, par kuriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 1. punktu ir izmaksājama kompensācija, nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt ierobežojumus, kas noteikti attiecīgajam ceturksnim minētā panta 3. punktā.

(6)

Dzeltenspuru tunzivju (Thunnus albacares), kas gabalā sver vairāk nekā 10 kg, daudzumi, kas pārdoti un piegādāti Kopienas muitas teritorijā reģistrētai pārstrādes rūpniecībai, attiecīgajā ceturksnī bija lielāki nekā daudzumi, kurus pārdeva un piegādāja tajā pašā ceturksnī iepriekšējos trijos zvejas gados. Tā kā šie daudzumi pārsniedz Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 3. punktā noteikto ierobežojumu, jāierobežo minēto produktu kopējie daudzumi, par kuriem pienākas kompensācija.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 4. punktā paredzētajām augšējām robežām, lai aprēķinātu katrai ražotāju organizācijai piešķiramā pabalsta summu, daudzumi, par kuriem ir maksājams pabalsts, jāsadala attiecīgo ražotāju organizāciju starpā proporcionāli to saražotajiem daudzumiem 2000., 2001. un 2002. zvejas gada tajā pašā ceturksnī.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. pantā paredzēto kompensācijas maksājumu piešķir par laika posmu no 2003. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim attiecībā uz šādiem produktiem:

Produkts

Maksimālā kompensācijas summa

(EUR par tonnu)

Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares), kas sver vairāk nekā 10 kg gabalā

24

2. pants

1.   Kopējie daudzumi šai sugai, par kuriem ir izmaksājama kompensācija:

dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares), kas sver vairāk nekā 10 kg gabalā: 11 433,536 tonnas.

2.   Kopējā daudzuma sadalījums attiecīgo ražotāju organizāciju starpā ir noteikts šīs regulas pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005 gada 24. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

(2)  OV L 351, 28.12.2002., 3. lpp.

(3)  OV L 293, 10.11.2001., 11. lpp.


PIELIKUMS

Tunzivju daudzums, par ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 4. punktu izmaksājams kompensācijas maksājums par laika posmu no 2003. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, sadalījums ražotāju organizāciju starpā, norādot kompensācijas procentuālo daļu katram daudzumam

(tonnās)

Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares), kas sver vairāk nekā 10 kg gabalā

Daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju 100 % apmērā

(27. panta 4. punkta pirmais ievilkums)

Daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju 50 % apmērā

(27. panta 4. punkta otrais ievilkums)

Kopejie daudzumi, par kuriem ir izmaksājama kompensācija

(27. panta 4. punkta pirmais un otrais ievilkums)

OPAGAC

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,778

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

ORTHONGEL

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

ES kopā

10 438,496

995,040

11 433,536