21.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 91/2005

(2005. gada 20. janvāris),

ar kuru piemēro samazināšanas koeficientu atmaksas apliecībām par precēm, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 5. punktu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/93, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām precēm, kuras iegūst lauksaimniecības produktu pārstrādē (1),

ņemot vērā Komisijas 2000. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 1520/2000, kas nosaka kopīgus sīkus noteikumus eksporta atmaksu piešķiršanas sistēmas piemērošanai noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo atmaksu apjoma noteikšanas kritērijus (2), un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstis paziņojumos, ko tās sniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 2. punktu, norāda, ka kopējā saņemto pieteikumu summa ir sasniegusi 220 145 448 EUR, bet atmaksas apliecībām pieejamā summa, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 4. punktā, ir 71 047 745 EUR.

(2)

Samazināšanas koeficientu aprēķina, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 3. un 4. punktu. Šis koeficients jāpiemēro summām, kas pieprasītas atmaksas apliecību veidā laikposmam no 2005. gada 1. februāra atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 6. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atmaksas apliecību pieteikumos norādītajām summām laikposmā no 2005. gada 1. februāra piemēro samazināšanas koeficientu 0,678.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 21. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 20. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(2)  OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 886/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 14. lpp.).