20.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/55


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 82/2005

(2005. gada 19. janvāris)

par importa licenču izsniegšanu attiecībā uz cukuru un cukura un kakao maisījumiem, kam ir ĀKK/AZT un EK/AZT kumulatīva izcelsme

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (1),

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 31. janvāra Regulu (EK) Nr. 192/2002, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus importa licenču izsniegšanai attiecībā uz cukuru un cukura un kakao maisījumiem, kam ir ĀKK/AZT vai EK/AZT kumulatīva izcelsme (2), un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmuma 2001/822/EK III pielikuma 6. panta 4. punktā ir atļauta ĀKK/AZT/EK izcelsmes kumulācija attiecībā uz izstrādājumiem, kas iekļauti 17. nodaļā un 1806 10 30 un 1806 10 90 tarifa pozīcijā, nepārsniedzot gada daudzumu 28 000 tonnas cukura.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 192/2002 valsts iestādēm tika iesniegti pieteikumi importa licenču izsniegšanai 112 000 tonnu apjomam, kas pārsniedz Lēmumā 2001/822/EK noteikto daudzumu.

(3)

Tādējādi Komisijai ir jānosaka samazinājuma koeficients importa licenču izsniegšanai un jāaptur jaunu licenču pieteikumu iesniegšana 2005. gadam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licences, uz ko attiecas pieteikumi, kas iesniegti līdz 2005. gada 7. janvārim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 192/2002 6. pantu, jāizsniedz par 25 % no pieprasītā daudzuma.

2. pants

Jaunu pieteikumu iesniegšana 2005. gadam ir apturēta.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 96/2004 (OV L 15, 22.1.2004., 3. lpp.).