20.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/46


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 79/2005

(2005. gada 19. janvāris),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz piena, piena produktu un piena izcelsmes produktu izmantošanu, kas šajā regulā ir definēti kā 3. kategorijas materiāls

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. punkta i) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1774/2002 noteikti sabiedrības un dzīvnieku veselības noteikumi dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, pārstrādei un izmantošanai vai iznīcināšanai, lai šie produkti neradītu risku sabiedrības vai dzīvnieku veselībai.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1774/2002 izklāstīti noteikumi dažu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas ir iegūti no produktiem, kuri ir paredzēti cilvēku uzturam, un agrāko dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmantošanai, kuri ir iekļaujami šīs regulas 3. kategorijas materiāla definīcijā, tai skaitā piens un piena produkti, kas vairs nav paredzēti cilvēku uzturam. Regulā (EK) Nr. 1774/2002 arī nodrošināta iespēja izmantot 3. kategorijas materiālu citos veidos saskaņā ar procedūru, kas ir noteikta šajā regulā un pēc apspriedes ar attiecīgo zinātnisko komiteju.

(3)

Saskaņā ar Zinātniskās vadības komitejas 1996., 1999. un 2000. gada atzinumiem nav pierādījumu, ka piens pārnestu govju sūkļveida encefalopātiju (BSE), un jebkāds risks no piena ir maznozīmīgs. 2001. gada 15. marta pašreizējā stāvokļa ziņojumā TSE/BSE īpašā grupa atbalstīja šo ieteikumu.

(4)

Pamatojoties uz šiem atzinumiem, piens, piena produkti un jaunpiens ir svītrots no lieguma par dzīvnieku olbaltumvielu izmantošanu lauksaimniecības dzīvnieku barībā, kurus tur, nobaro vai audzē pārtikas ražošanai saskaņā ar 2001. gada 22. maija Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (2).

(5)

Regula (EK) Nr. 1774/2002 nav piemērojama šķidram pienam un jaunpienam, ko iznīcina vai izmanto izcelsmes saimniecībā. Ar šo regulu atļauts izmantot pienu un jaunpienu kā zemes organiskos mēslošanas līdzekļus vai augsnes uzlabotājus, ja kompetentā iestāde neuzskata, ka tie varētu radīt nopietnas transmisīvas slimības izplatīšanās risku, ņemot vērā, ka lauksaimniecības dzīvniekiem var būt piekļuve šādai zemei un tāpēc tie varētu būt pakļauti šādam riskam.

(6)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1774/2002 3. kategorijas materiāls ir izmantojams saskaņā ar stingriem nosacījumiem un lauksaimniecības dzīvnieku barošana ar šādu materiālu ir atļauta tikai pēc pārstrādes 3. kategorijas apstiprinātā pārstrādes uzņēmumā.

(7)

Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kas iegūti no cilvēku uzturam paredzētu produktu ražošanas, un agrākie piena pārtikas produkti ir parasti ražoti vietās, kas ir apstiprinātas saskaņā ar 1992. gada 16. jūnija Padomes Direktīvu 92/46/EEK, ar ko paredz veselības noteikumus attiecībā uz svaigpiena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū (3). Gatavi piena produkti ir parasti iesaiņoti un tāpēc produkta turpmāka inficēšanās iespējamība ir minimāla.

(8)

Komisijai jālūdz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinums par iespēju barot lauksaimniecības dzīvniekus ar gatavu pienu, piena produktiem un piena izcelsmes produktiem, kas ir iekļauti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 3. kategorijas materiāla definīcijā (produkti), bez turpmākās apstrādes un saskaņā ar nepieciešamajiem nosacījumiem, lai samazinātu riskus.

(9)

Kamēr minētais atzinums vēl nav saņemts un, ņemot vērā pašreizējos zinātniskos atzinumus un Dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības zinātniskas komitejas ziņojumu par ārkārtas vakcinācijas stratēģiju pret 1999. gada mutes un nagu sērgu, ir atbilstoši uz laiku noteikt īpašos pasākumus produktu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un izmantošanai.

(10)

Dalībvalstīs ir jārada atbilstošas kontroles sistēmas, lai kontrolētu atbilstību šai regulai un veiktu atbilstošas darbības neatbilstības gadījumā. Dalībvalstīm arī jāņem vērā savs riska novērtējums vislabākajiem un vissliktākajiem attīstības modeļiem, kas tika veikts, izstrādājot ārkārtas stāvokļa plānus epizootisku slimību gadījumā, kad tiek lemts par reģistrētām saimniecībām, kurām var atļaut izmantot attiecīgos produktus.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstu piešķirts vispārējs pilnvarojums

Dalībvalstis piešķir pilnvarojumu to piena, piena produktu un piena izcelsmes produktu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei, izmantošanai un uzglabāšanai, kas ir iekļauti 3. kategorijas materiāla definīcijā, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1774/2002 6. panta 1. punkta e) apakšpunktā un 6. panta 1) punkta g) apakšpunktā, un kas nav pārstrādāti saskaņā ar šīs Regulas VII pielikuma V nodaļu (še turpmāk - “produkti”), ar nosacījumu, ka šīs darbības un produkti atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

2. pants

Pārstrādātu produktu un sūkalu, un nepārstrādātu produktu izmantošana lopbarībai

1.   Pārstrādāti produktus un sūkalas, kas ir minētas I pielikumā, var izmantot kā lopbarību saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajām prasībām.

2.   Nepārstrādātus produktus un citus produktus, kas ir minēti II pielikumā, var izmantot kā lopbarību saskaņā ar minētajā pielikumā noteiktajām prasībām.

3. pants

Savākšana, transportēšana un uzglabāšana

1.   Produktus savāc, transportē un identificē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 II pielikumā noteiktajām prasībām.

Tomēr pirmo daļu nepiemēro piena pārstrādes uzņēmumiem, kas ir apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK 10. pantu, ja tie savāc un atgriež atpakaļ savos uzņēmumos produktus, kurus tie ir iepriekš piegādājuši saviem klientiem.

2.   Produktu uzglabāšana notiek atbilstošā temperatūrā, lai izvairītos no jebkāda riska sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, vai nu:

a)

specializētā uzglabāšanas uzņēmumā, kas ir apstiprināts šim mērķim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 11. pantu, vai

b)

specializētā atsevišķā uzglabāšanas zonā uzņēmumā, kas ir apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK 10. pantu.

3.   Galaproduktu paraugiem, ko ņem uzglabāšanas laikā vai izņemšanas laikā no noliktavas, ir vismaz jāatbilst mikrobioloģiskajiem standartiem, kas ir noteikti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma I nodaļas D) daļas 10. punktā.

4. pants

Pilnvarošana, reģistrēšana un kontroles pasākumi

1.   Kompetentās iestādes reģistrē piena pārstrādes uzņēmumus, kas ir apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK 10. pantu, un saimniecības, kas ir pilnvarotas atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2.   Kompetentā iestāde veic visus nepieciešamos pasākumus, lai kontrolētu reģistrētu uzņēmumu un saimniecību atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

5. pants

Pilnvarojuma un reģistrācijas apturēšana neatbilstības gadījumā

Jebkādu kompetentās iestādes izsniegtu atļauju un reģistrāciju saskaņā ar šo regulu nekavējoties aptur, ja šīs regulas prasības vairs netiek pildītas.

Pilnvarojumu un reģistrāciju var atkārtoti atjaunot tikai pēc tam, kad ir veikti atbilstoši korektīvi pasākumi atbilstīgi kompetentās iestādes norādījumiem.

6. pants

Pārskatīšana

Komisija pārskata šīs regulas noteikumus un vajadzības gadījumā tos pielāgo, ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 668/2004 (OV L 112, 19.4.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1993/2004 (OV L 344, 20.11.2004., 12. lpp.).

(3)  OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

CITĀDS PĀRSTRĀDĀTU PRODUKTU UN SŪKALU IZMANTOJUMS NEKĀ PAREDZĒTS REGULAS (EK) Nr. 1774/2002 6. PANTA 2. PUNKTA i) APAKŠPUNKTĀ

I. NODAĻA

A.   Attiecīgie produkti:

Produkti, iekļaujot tīrīšanas ūdeni, kas ir nonākuši saskarē ar svaigo pienu un/vai pasterizētu pienu saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK C pielikuma I nodaļas A daļas 4. punkta a) apakšpunktu un kas ir apstrādāti vismaz vienā no šādiem apstrādes veidiem:

a)

“sevišķi augstā temperatūrā” (SAT) saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK C pielikuma I nodaļas A daļas 4. punkta b) apakšpunktu;

b)

sterilizācija, ar kuras palīdzību sasniedz Fc vērtību, kas ir vienāda ar 3 vai lielāka par to, vai, kas panākta saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK C pielikuma I nodaļas A daļas 4. punkta c) apakšpunktu temperatūrā, kas vismaz 20 minūtes ir 115 °C vai līdzvērtīga;

c)

pasterizācija saskaņā ar I. nodaļas A daļas 4. punkta a) apakšpunktu vai sterilizācija, kas ir citāda nekā minēts šīs iedaļas b) apakšpunktā, saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK C pielikuma I nodaļas A daļas 4. punkta c) apakšpunktu, kurai seko:

i)

žāvēšanas process sausajam pienam vai sausā piena produktiem vai

ii)

skābēta piena produktiem – process, kurā pazemina pH līmeni un vismaz vienu stundu iztur līmenī, kas zemāks par 6.

B.   Izmantošana:

Produktus, kas ir minēti A iedaļā, var izmantot kā lopbarības sastāvdaļas attiecīgajās dalībvalstīs un var izmantot pārrobežu zonās, kur attiecīgajām dalībvalstīm par to ir abpusējs nolīgums. Attiecīgajam uzņēmumam jānodrošina produktu izsekojamība.

II. NODAĻA

A.   Attiecīgie produkti

1.

Produkti, iekļaujot tīrīšanas ūdeni, kas ir nonākuši saskarē ar pienu, kas ir tikai pasterizēts saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK C pielikuma I nodaļas A daļas 4. punkta a) apakšpunktu.

2.

Sūkalas, kas ir izgatavotas no termiski neapstrādātiem piena produktiem un kas ir jāsavāc vismaz 16 stundas pēc piena sarecēšanas un kurās pH līmenim ir jābūt zemākam par 6,0 pirms sūtīšanas tieši uz pilnvarotām dzīvnieku saimniecībām.

B.   Izmantošana

A iedaļā minētos produktus un sūkalas var izmantot kā lopbarības sastāvdaļas attiecīgajās dalībvalstīs saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

ja tos sūta no uzņēmumiem, kas ir apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK 10. pantu un kas nodrošina šo produktu izsekojamību;

b)

ja tos sūta ierobežotam pilnvarotu dzīvnieku saimniecību skaitam, kas ir noteikts, pamatojoties uz riska novērtējumu vislabākajiem un vissliktākajiem attīstības modeļiem, kuru attiecīgās dalībvalstis veica, izstrādājot ārkārtas stāvokļa plānus epizootisku slimību gadījumā un jo īpaši mutes un nagu sērgas gadījumā.


II PIELIKUMS

NEPĀRSTRĀDĀTU PRODUKTU UN CITU PRODUKTU CITĀDA IZMANTOŠANA

A.   Attiecīgie produkti

Jēlprodukti, iekļaujot tīrīšanas ūdeni, kas ir nonākuši saskarē ar svaigo pienu un citiem produktiem, kuriem nevar nodrošināt apstrādi, kas ir minēta I pielikuma I un II nodaļā.

B.   Izmantošana

Produktus, kas ir minēti A iedaļā, var izmantot kā lopbarības sastāvdaļas attiecīgajās dalībvalstīs saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

ja tos sūta no uzņēmumiem, kas ir apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 92/46/EEK 10. pantu un kas nodrošina šo produktu izsekojamību;

b)

ja tos sūta ierobežotam pilnvaroto dzīvnieku saimniecību skaitam, kas ir noteikts, pamatojoties uz riska novērtējumu vislabākajiem un vissliktākajiem attīstības modeļiem, kuru attiecīgās dalībvalstis veica, izstrādājot ārkārtas stāvokļa plānus epizootisku slimību gadījumā un jo īpaši mutes un nagu sērgas gadījumā, ar nosacījumu, ka dzīvniekus, kas ir pilnvarotajās dzīvnieku saimniecībās, var pārvietot tikai:

i)

tieši uz lopkautuvi, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī, vai

ii)

uz citu saimniecību tajā pašā dalībvalstī, kurai kompetentā iestāde garantē, ka dzīvnieki, kas ir uzņēmīgi pret mutes un nagu sērgu, var atstāt saimniecību tikai:

a)

saskaņā ar i) punktu vai

b)

ja dzīvnieki ir nosūtīti uz saimniecību, kurā neizmanto lopbarības produktus, kas ir minēti šajā pielikumā, nogaidot 21 dienu pēc dzīvnieku ievešanas.