27.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 344/38


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/82/EK

(2005. gada 14. decembris),

ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/544/EEK par frekvenču joslām Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedriskās sistēmas saskaņotai ieviešanai Kopienā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Direktīvā 90/544/EEK (4) bija noteikts, ka dalībvalstīm līdz 1992. gada 31. decembrim 169,4 līdz 169,8 MHz radiofrekvenču spektra joslā jānorāda četri kanāli Viseiropas zemes radiopeidžeru sabiedrisko pakalpojumu sistēmai (turpmāk tekstā – “ERMES”) un iespējami ātri jāsagatavo plāni, kas dotu iespēju Viseiropas radiopeidžeru sabiedriskās pakalpojumu sistēmai darboties visā 169,4 līdz 169,8 MHz joslā atbilstīgi komercpieprasījumam.

(2)

169,4 līdz 169,8 MHz spektra joslas lietošana ERMES pakalpojumiem Kopienā ir samazinājusies vai pat pārtraukta, tādējādi ERMES pašreiz efektīvi neizmanto šo joslu, un to varētu labāk izmantot citu Kopienas politikas vajadzību īstenošanai.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (5) noteica Kopienas politiku un juridisko pamatojumu, lai nodrošinātu politikas virzienu koordinēšanu un, vajadzības gadījumā, saskaņotus nosacījumus attiecībā uz spektra joslas pieejamību un efektīvu lietošanu, kuri vajadzīgi iekšējā tirgus izveidei un darbībai. Minētais lēmums ļauj Komisijai pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu saskaņotus nosacījumus spektra joslas pieejamībai un efektīvai lietošanai.

(4)

Ņemot vērā to, ka 169,4 līdz 169,8 MHz josla atbilst lietojumiem, kas piemēroti cilvēkiem ar veselības traucējumiem vai īpašām vajadzībām, un to, ka šādu lietojumu veicināšana ir Kopienas politikas mērķis, kas atbilst vispārīgajam mērķim nodrošināt iekšējā tirgus darbību, Komisija saskaņā ar Radiofrekvenču spektra lēmuma 4. panta 2. punktu pilnvaroja Eiropas Pasta un telekomunikāciju administrāciju konferenci (turpmāk tekstā – “EPTK”) īpaši izvērtēt tos lietojuma veidus, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

(5)

Saskaņā ar minētajām pilnvarām EPTK izstrādāja jaunu frekvenču plānu un kanālu lietošanas nosacījumus, dodot iespēju šo joslu izmantot sešiem vēlamajiem lietojumiem, lai nodrošinātu dažas Kopienas politikas vajadzības.

(6)

Minēto iemeslu dēļ un saskaņā ar Radiofrekvenču spektra lēmumu būtu jāatceļ Direktīva 90/544/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 90/544/EEK atceļ no 2005. gada 27. decembra.

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 14. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. CLARKE


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 27. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Pēc apspriešanās, kas nav obligāta, atzinums sniegts 2005. gada 17. novembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 15. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 1. decembra Lēmums.

(4)  OV L 310, 9.11.1990., 28. lpp.

(5)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.