16.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/18


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

( Savienības Oficiālais Vēstnesis L 255, 2005. gada 30. septembris )

1)

Direktīvas 21. panta 7. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Komisija publicē attiecīgu paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, norādot nosaukumus, ko dalībvalsts pieņēmusi attiecībā uz kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem, un – attiecīgos gadījumos – struktūru, kas izsniedz attiecīgo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu, kā arī to papildinošo sertifikātu un atbilstīgo profesionālo nosaukumu, kas minēts, attiecīgi, V pielikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. vai 5.7.1. punktā.”

2)

II pielikuma 1. punkts “Vidējā medicīniskā personāla un bērnu aprūpes mācību kursi” Direktīvas 92/51/EEK C pielikumā izklāstīto mācību ilgumu groza šādi:

 

Vācija

55. lappusē pēc “runas terapeits (“Sprachtherapeut(in)”)” pievieno šādu teikumu:

“kas ir izglītības un mācību kursi ar kopējo ilgumu vismaz trīspadsmit gadi, ietverot:

vai nu vismaz trīs gadus profesionālās izglītības specializētā profesionālās izglītības iestādē, ko beidz ar gala pārbaudījumu, dažos gadījumos to papildina viena vai divu gadu specializācijas kurss, kas beidzas ar gala pārbaudījumu,

vai arī vismaz divarpus gadi specializētā arodmācību iestādē, kuru beigās ir eksāmens un kurus papildina vismaz sešus mēnešus ilga darba pieredze vai vismaz sešus mēnešus ilga prakse akreditētā iestādē,

vai arī vismaz divi gadi specializētā mācību iestādē, kuru beigās ir eksāmens un kurus papildina vismaz vienu gadu ilga darba pieredze vai vismaz vienu gadu ilga prakse akreditētā iestādē.”

 

Itālija

55. lappusē pēc “optiķis (“ottico”)” pievieno šādu teikumu:

“kas ir izglītības un mācību kursi ar kopējo ilgumu vismaz trīspadsmit gadi, ietverot:

vai nu vismaz trīs gadus profesionālās izglītības specializētā profesionālās izglītības iestādē, ko beidz ar gala pārbaudījumu, dažos gadījumos to papildina viena vai divu gadu specializācijas kurss, kas beidzas ar gala pārbaudījumu,

vai arī vismaz divarpus gadi specializētā arodmācību iestādē, kuru beigās ir eksāmens un kurus papildina vismaz sešus mēnešus ilga darba pieredze vai vismaz sešus mēnešus ilga prakse akreditētā iestādē,

vai arī vismaz divi gadi specializētā mācību iestādē, kuru beigās ir eksāmens un kurus papildina vismaz vienu gadu ilga darba pieredze vai vismaz vienu gadu ilga prakse akreditētā iestādē.”

 

Luksemburga

56. lappusē pēc “bērnu aprūpes darbinieks (“éducateur/trice”)” pievieno šādu teikumu:

“kas ir izglītības un mācību kursi ar kopējo ilgumu vismaz trīspadsmit gadi, ietverot:

vai nu vismaz trīs gadus profesionālās izglītības specializētā profesionālās izglītības iestādē, ko beidz ar gala pārbaudījumu, dažos gadījumos to papildina viena vai divu gadu specializācijas kurss, kas beidzas ar gala pārbaudījumu,

vai arī vismaz divarpus gadi specializētā arodmācību iestādē, kuru beigās ir eksāmens un kurus papildina vismaz sešus mēnešus ilga darba pieredze vai vismaz sešus mēnešus ilga prakse akreditētā iestādē,

vai arī vismaz divi gadi specializētā mācību iestādē, kuru beigās ir eksāmens un kurus papildina vismaz vienu gadu ilga darba pieredze vai vismaz vienu gadu ilga prakse akreditētā iestādē.”

 

Nīderlande

57. lappusē šādu tekstu:

“kas ir izglītības un mācību kursi ar kopējo ilgumu vismaz trīspadsmit gadi, ietverot:

i)

vai nu vismaz trīs gadus ilga apmācība specializētā skolā, kas beidzas ar eksāmenu un ko dažos gadījumos papildina viena vai divu gadu specializācijas kurss, kas beidzas ar eksāmenu, vai arī

ii)

vismaz divarpus gadus profesionālās izglītības specializētā profesionālās izglītības iestādē, ko beidz ar gala pārbaudījumu un ko papildina vismaz sešus mēnešus ilgs darbs vai vismaz sešus mēnešus ilga prakse valsts akreditētā iestādē, vai arī

iii)

vismaz divus gadus profesionālās izglītības specializētā profesionālās izglītības iestādē, ko beidz ar gala pārbaudījumu un ko papildina vismaz vienu gadu ilgs darbs vai vismaz vienu gadu ilga prakse valsts akreditētā iestādē, vai arī

iv)

veterinārārsta palīga (“dierenartassisten”) trīs gadus ilga profesionālā apmācība specializētā skolā (“MBO” programma) vai alternatīvi trīs gadus ilga profesionālā apmācība divkāršā mācekļa gadu sistēmā (“LLW”), kas abos gadījumos beidzas ar eksāmenu.”

aizstāj ar šādu tekstu:

“kas nozīmē izglītības un mācību kursus ar kopējo ilgumu vismaz trīspadsmit gadi, ietverot trīs gadus ilgu profesionālo apmācību specializētā skolā (“MBO” programma) vai alternatīvi trīs gadus ilgu profesionālo apmācību divkāršā mācekļa gadu sistēmā (“LLW”), kas abos gadījumos beidzas ar eksāmenu.”