16.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 70/17


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/20/EK

(2005. gada 9. marts),

ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ņemot vērā neseno Eiropas Savienības paplašināšanos, pienācīga uzmanība jāpievērš īpašiem apstākļiem jaunajās dalībvalstīs, jo īpaši, lai sasniegtu pārstrādes un reģenerācijas mērķus, kas noteikti Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punktā (3).

(2)

Dalībvalstīm, kas ir pievienojušās Eiropas Savienībai saskaņā ar 2003. gada 16. aprīlī noslēgto Pievienošanās līgumu, ir vajadzīgs papildu laiks, lai savas pārstrādes un reģenerācijas sistēmas pielāgotu Direktīvā 94/62/EK izvirzītajiem mērķiem.

(3)

Tā kā dalībvalstis nespēj pienācīgi sasniegt šīs direktīvas mērķi, proti, saskaņot valstu mērķus izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas jomā, un tādējādi rīcības mēroga un seku dēļ to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu, šī direktīva paredz tikai to, kas ir nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.

(4)

Ņemot vērā Eiropas Savienības turpmāko paplašināšanos, pienācīga uzmanība ir arī jāpievērš īpašiem apstākļiem valstīs, kuru pievienošanās ir paredzēta vēlāk.

(5)

Tādēļ Direktīva 94/62/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1.pants

Direktīvas 94/62/EK 6. pantu papildina ar šādu punktu:

“11.

Dalībvalstis, kas ir pievienojušās Eiropas Savienībai saskaņā ar 2003. gada 16. aprīlī noslēgto Pievienošanās līgumu, var atlikt 1. punkta b), d) un e) apakšpunktā minēto mērķu īstenošanu līdz pašu izvēlētam datumam, bet Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Lietuva, Ungārija, Slovēnija un Slovākija ne ilgāk kā līdz 2012. gada 31. decembrim, Malta - līdz 2013. gada 31. decembrim, Polija - līdz 2014. gada 31. decembrim un Latvija - līdz 2015. gada 31. decembrim.”

2.pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais tīdz 2006. gada 9. septembrim. Tās nekavējoties dara zināmus Komisijai šo aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3.pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 9. martā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. P. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

N. SCHMIT


(1)  OV C 241, 28.9.2004., 20. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 17. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 21. februāra Lēmums.

(3)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/12/EK (OV L 47, 18.2.2004., 26. lpp.).