3.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/19


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/16/EK

(2005. gada 2. marts),

ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) apakšpunktu,

apspriedusies ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1)

Direktīva 2000/29/EK attiecas uz aizsardzības pasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu dalībvalstīs no citām dalībvalstīm vai trešām valstīm. Tā arī paredz noteiktas zonas klasificēt kā aizsargājamās zonas.

(2)

Pārrakstīšanās kļūdas dēļ 2003. gada Pievienošanās aktā saraksts, kurā uzskaitīti Zviedrijas lēņi, ko atzīst par aizsargājamām teritorijām attiecībā uz Leptinotarsa decemlineata Say, ieviesusies kļūda, kas jālabo.

(3)

Saskaņā ar Dānijas sniegto informāciju šī dalībvalsts vairāk nav uzskatāma par aizsargājamo teritoriju attiecībā uz biešu nekrotisko dzīslu dzeltēšanas vīrusu, jo šķiet, ka šis kaitīgais organisms Dānijā pašreiz ir sastopams.

(4)

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes sniegto informāciju šķiet, ka Dendroctonus micans Kugelan pašreiz ir sastopams dažās Apvienotās Karalistes vietās. Līdz ar to aizsargājamā teritorija saistībā ar Dendroctonus micans Kugelan jāattiecina tikai uz Ziemeļīriju. Turklāt aizsargājamā teritorija saistībā ar šo organismu jāattiecina tikai uz Menas salu un Džersiju.

(5)

Saskaņā ar Igaunijas sniegto informāciju šķiet, ka Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. šajā dalībvalstī pašreiz nav sastopams. Līdz ar to Igaunija uzskatāma par aizsargājamo teritoriju attiecībā uz šo organismu.

(6)

Saskaņā ar Itālijas iesniegto informāciju un ņemot vērā Pārtikas un veterinārā dienesta ievākto papildinformāciju uzturēšanās laikā Itālijā 2004. gada maijā, šķiet, ka citrusu tristēzas vīruss šajā dalībvalstī pašreiz ir sastopams. Tāpēc Itālija vairs nav uzskatāma par aizsargājamo teritoriju attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu.

(7)

No Šveices tiesību aktiem par augu aizsardzību izriet, ka Tičino kantons vairs nav uzskatāms par aizsargājamo teritoriju attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Šveicē. Jāprecizē noteikumi par importu uz Kopienu, lai atceltu īpašo režīmu attiecībā uz augiem ar izcelsmi Tičino.

(8)

Gatavojot Komisijas Direktīvu 2004/31/EK (2), pārrakstīšanās kļūdas dēļ īpašie noteikumi par Vitis augu ievešanu un apriti Kiprā saskaņā ar direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļas 21. punkta 1. apakšpunktu tika aplami dzēsti. Tādēļ pielikums jāgroza.

(9)

Lai pastiprinātu Kopienas Medicago sativa L. sēklu un Kopienā sertificētu Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. un Phaseolus L. sēklu fitosanitāro aizsardzību, pārvadājot šīs sēklas ārpus vietējās teritorijas Kopienas robežās, nepieciešamas augu pases.

(10)

Līdz ar to atbilstīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK attiecīgie pielikumi.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo groza Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikumu, kā tas noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada 14. maijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos aktus no 2005. gada 15. maija.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 2. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000, 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/102/EK (OV L 309, 6.10.2004., 9. lpp.).

(2)  OV L 85, 23.3.2004., 18. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikumu groza šādi.

1.

Direktīvas I pielikuma B daļu groza šādi:

a)

tās a) daļas 3. punkta otro sleju aizstāj ar šādu:

“E (Menorka un Ibisa), IRL, CY, M, P (Azoru salas un Madeira), UK, S (Blekinge, Gotlande, Hallande, Kalmara, Skone), FI (Ālandes, Turku, Ūsimā, Kimi, Hames, Pirkanmā, Satakuntas apgabals)”;

b)

tās b) daļas 1. punktā “DK” svītro.

2.

Direktīvas II pielikuma B daļu groza šādi:

a)

tās a) daļas 3. punkta trešo sleju aizstāj ar šādu:

“EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)”;

b)

tās b) daļas 2. punktā pirms “F (Korsika”) trešajā slejā iekļauj “EE”;

c)

tās d) daļas 1. punkta trešajā slejā “I” svītro.

3.

Direktīvas III pielikuma B daļas 1. un 2. punkta otrajā slejā pirms “F (Korsika)” iekļauj “EE”.

4.

Direktīvas IV pielikuma B daļu groza šādi:

a)

tās 1. punktā trešo sleju aizstāj ar šādu:

“EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)”;

b)

tās 7. punktā trešo sleju aizstāj ar šādu:

“EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)”;

c)

tās 14. punkta 1. apakšpunktā trešo sleju aizstāj ar šādu:

“EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)”;

d)

tās 20. punkta 1. apakšpunkta trešajā slejā “DK” svītro.

e)

tās 20. punkta 2. apakšpunkta trešajā slejā “DK” svītro.

f)

šādi groza 21. punktu:

i)

tā c) apakšpunkta otrajā slejā “Tičino” svītro;

ii)

trešajā slejā pirms “F (Korsika)” iekļauj “EE”;

g)

iekļauj šādu 21. punkta 1. apakšpunktu:

“21.1.

Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot III pielikuma A daļas 15. punkta aizliegumu par Vitis L. augu, izņemot augļu un sēklu ievešanu no trešām valstīm (izņemot Šveici) Kopienā, jābūt oficiālam paziņojumam, ka:

a)

augu izcelsme ir no apvidus, kurā nav sastopams Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

vai

b)

augi ir audzēti ražošanas vietā, kurā oficiālās pārbaudēs, kas veiktas pēdējo divu pilnu veģetācijas ciklu laikā, nav atrasts Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

vai

c)

tie apstrādāti pret Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), izmantojot fumigāciju vai citu atbilstošu apstrādes metodi.

CY”

h)

šādi groza 21. punkta 3. apakšpunktu:

i)

tā b) punkta otrajā slejā “Tičino” svītro;

ii)

trešajā slejā pirms “F (Korsika)” iekļauj “EE”;

i)

tās 22. punkta trešajā slejā “DK” svītro;

j)

tās 23. punkta trešajā slejā “DK” svītro;

k)

tās 25. punkta trešajā slejā “DK” svītro;

l)

tās 26. punkta trešajā slejā “DK” svītro;

m)

tās 27. punkta 1. apakšpunkta trešajā slejā “DK” svītro;

n)

tās 27. punkta 2. apakšpunkta trešajā slejā “DK” svītro;

o)

tās 30. punkta trešajā slejā “DK” svītro;

p)

šādi groza 31. punktu:

“31.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar izcelsmi no E, F (izņemot Korsiku), CY un I

Neierobežojot IV pielikuma A daļas II sadaļas 30. punkta 1. apakšpunkta prasības par to, ka uz iepakojuma jābūt norādei par izcelsmi:

a)

augļiem jābūt bez lapām un kātiem; vai

b)

ja augļiem ir lapas vai kāti, jābūt oficiālam paziņojumam, ka augļi iesaiņoti slēgtā tarā, kas oficiāli aizzīmogota, un tos tādā veidā pārvadā caur aizsargājamo zonu, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, uz taras jābūt atšķirības zīmei, kas jānorāda arī pasē.

EL, F (Korsika), M, P”

5.

Direktīvas V pielikuma A daļu groza šādi:

Tekstu 2. punkta 4. apakšpunktā aizstāj ar šādu:

“—

Allium ascalonicum L., Allium cepa L. un Allium schoenoprasum L. sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai, un Allium porrum L. augi, kas paredzēti stādīšanai,

Medicago sativa L. sēklas,

Sertificētas Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. un Phaseolus L. sēklas.”