17.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/42


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/11/EK

(2005. gada 16. februāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 31. marta Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu (2), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 92/23/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK.

(2)

Direktīva 92/23/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 2001/43/EK, paredz iespēju, ka tipa apstiprinātājas iestādes līdz 2005. gada 31. decembrim var pieņemt riepu ražotāju laboratorijas kā apstiprinātas testu laboratorijas. Šī noteikuma izmantošanas pieredze ir bijusi ļoti pozitīva un tāpēc iespēja jāturpina un minētais termiņš jāatceļ.

(3)

Tehnikas attīstība riepu ražošanas nozarē ir ārkārtīgi strauja. Klientu un automašīnu ražotāju lielā pieprasījuma rezultātā riepu ražošanas cikli paātrinās un dažāda veida riepu skaits pastāvīgi pieaug. Paredzams, ka nākotnē šī situācija kļūs vēl kritiskāka, jo būs vajadzīgas ļoti dārgas vai unikālas testēšanas iekārtas un speciālās zināšanas. Lai jaunie produkti bez kavēšanās nonāktu tirgū, ļoti svarīgs ir pietiekams skaits elastīgi izmantojamu testēšanas iekārtu.

(4)

Tehnikas attīstības rezultātā tiek izstrādātas augstākā labuma riepas, ar tām saistītās testa procedūras kļūst aizvien sarežģītākas. Izņemot riepu ražotājus, nekur citur nav pietiekamu testēšanas jaudu, kas varētu veikt tik lielu testu skaitu, cik tas ir nepieciešams.

(5)

Direktīva 92/23/EEK tāpēc ir atbilstoši jāgroza.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehnikas attīstības pielāgošanas komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 70/156/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 92/23/EEK I pielikuma 1.3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.3.

Apstiprinātāja iestāde kā apstiprinātas testu laboratorijas var pieņemt riepu ražotāja laboratorijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu Direktīvā 70/156/EEK.”

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2006. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 16. februārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētaja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/104/EK (OV L 337, 13.11.2004., 13. lpp.).

(2)  OV L 129, 14.5.1992., 95. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/43/EK (OV L 211, 4.8.2001., 25. lpp.).