21.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/50


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/4/EK

(2005. gada 19. janvāris),

kas groza Direktīvu 2001/22/EK, ar ko nosaka paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba un 3-MCPD satura oficiālajai kontrolei pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvu 85/591/EEK par Kopienas metožu ieviešanu attiecībā uz paraugu ņemšanu un analīzi cilvēka uzturā lietojamo pārtikas produktu kontrolei (1), un jo īpaši tās 1. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2001. gada 8. marta Direktīvu 2001/22/EK nosaka paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba un 3-MCPD satura oficiālajai kontrolei pārtikas produktos (2).

(2)

Ir jāiekļauj atjaunināta standarta informācija par piesārņotājiem pārtikā, un jo īpaši jāņem vērā analīžu mērījumu nenoteiktība.

(3)

Būtiska nozīme ir tam, ka analītisko rezultātu pārskati tiek sniegti un izskaidroti vienādā veidā, lai visā Eiropas Savienībā nodrošinātu saskaņotu to piemērošanas pieeju.

(4)

Direktīva 2001/22/EK tādēļ attiecīgi ir jāgroza.

(5)

Šajā direktīvā minētie pasākumi atbilst Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2001/22/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

Direktīvas 2001/22/EK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis ievieš šīs direktīvas noteikumu izpildei vajadzīgos normatīvos un administratīvos aktus, vēlākais, divpadsmit mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā. Dalībvalstis nekavējoties iepazīstina Komisiju ar minēto aktu noteikumiem un šo noteikumu un direktīvas savstarpējās atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī uz šādu atsauci norāda minēto noteikumu oficiālās publikācijas gadījumā. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmu Komisijai attiecīgās valsts tiesību aktu galveno noteikumu saturu, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 19. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 372, 31.12.1985., 50. lpp.

(2)  OV L 77, 16.3.2001., 14. lpp.


I PIELIKUMS

Direktīvas 2001/22/EK I pielikumā 5. punktu aizstāj šādi:

“5.   PARTIJAS VAI PARTIJAS DAĻAS ATBILSTĪBA SPECIFIKĀCIJAI

Kontroles laboratorijā apstiprināšanai laboratorijas paraugu analizē vismaz divās neatkarīgās analīzēs un aprēķina vidējo rezultātu.

Partiju pieņem, ja vidējais rezultāts nepārsniedz attiecīgo maksimālo pieļaujamo līmeni, kāds noteikts Regulā (EK) Nr. 466/2001, ņemot vērā paaugstināto mērījumu nenoteiktību un atgūstamības korekciju (1).

Partiju nepieņem, ja vidējais rezultāts neapšaubāmi pārsniedz attiecīgo maksimālo pieļaujamo līmeni, ņemot vērā paaugstināto mērījumu nenoteiktību un atgūstamības korekciju.

Šie interpretācijas noteikumi attiecas uz parauga analīžu rezultātu oficiālo kontroli. Gadījumā, ja analīze vajadzīga aizstāvības vai tiesāšanās nolūkā, piemēro attiecīgās valsts tiesību aktus.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 2001/22/EK II pielikumu groza šādi:

1)

3. punktā “Laboratorijā izmantojamās analīzes metodes un laboratorijas kontroles prasības” pēc 4. tabulas ievieto šādu 3.3.3. punktu:

“3.3.3.   Izpildes kritēriji – nenoteiktības funkcijas pieeja

Tomēr nenoteiktības pieeju var arī izmantot, lai panāktu laboratorijā izmantojamās analīzes metodes piemērotību. Laboratorijā var izmantot metodi, kas dod rezultātus maksimālās standarta nenoteiktības robežās. Maksimālo standarta nenoteiktību var aprēķināt, izmantojot šādu formulu:

Formula

kur:

Uf ir maksimālā standarta nenoteiktība

LOD ir kvantitatīvās noteikšanas robeža

C ir procentuālā koncentrācija

α ir skaitliskais koeficients, ko izmanto atkarībā no C lieluma. Izmantojamie lielumi ir norādīti tabulā:

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51–500

0,18

501–1 000

0,15

1 001–10 000

0,12

≥ 10 000

0,1

un U ir paaugstinātā nenoteiktība, izmantojot kontroles koeficientu 2, kas dod aptuveni 95 % uzticamības līmeni.

Ja analītiskā metode ar mērījumu nenoteiktību dod rezultātus, kas ir zemāki par maksimālo standarta ticamību, tad šī metode ir vienādi piemērota iepriekš minētajai attiecībā uz izpildes raksturlielumiem.”

2)

3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.4.   Analīzes ticamības vērtējums, atgūstamības aprēķins un rezultātu protokolēšana

Tomēr iespējamo analīžu ticamību novērtē, tajās izmantojot atbilstošus sertificētus standartmateriālus.

Atgūstamības nolūkā ir jāprotokolē koriģētie vai nekoriģētie analīzes rezultāti. Par protokolēšanas veidu un atgūstamības līmeni ir jādod pārskats.

Analīžu veicējam jāievēro “Eiropas Komisijas ziņojums par saistību starp analīžu rezultātiem, mērījumu nenoteiktību, atgūstamības koeficientiem un Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem attiecībā uz pārtiku” (1).

Analīžu rezultāti ir jāprotokolē šādi: x +/– U, turklāt x ir analīžu rezultāti un U ir mērījumu nenoteiktība.

ATSAUCES

(1)

Eiropas Komisijas ziņojums par saistību starp analīžu rezultātiem, mērījumu nenoteiktību, atgūstamības koeficientiem un Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem attiecībā uz pārtiku, 2004. gads

(http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm).”