8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/13


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2005/776/KĀDP

(2005. gada 7. novembris),

ar ko groza Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja Moldovā pilnvaras

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 23. martā pieņēma Vienoto rīcību 2005/265/KĀDP (1), ar ko Adriaan JACOBOVITS de SZEGED kungu ieceļ par Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi (ESĪP) Moldovā.

(2)

Padome 2005. gada 28. jūlijā pieņēma Vienoto rīcību 2005/584/KĀDP (2), ar ko ESĪP pilnvaru termiņu pagarina līdz 2006. gada 28. februārim.

(3)

Moldovas prezidents Voronin kungs un Ukrainas prezidents Yuschenko kungs 2005. gada 2. jūnijā nosūtīja kopīgu vēstuli, kurā inter alia lūdz ES izskatīt iespējas sniegt atbalstu, lai ieviestu starptautisku muitas kontroli Moldovas un Ukrainas valsts robežas Piedņestras posmā un izveidotu starptautisku efektīvas uzraudzības mehānismu šajā robežas posmā.

(4)

Politikas un drošības komiteja 2005. gada 20. septembrī vienojās par ES Robežkontroles misijas izveidi Moldovai un Ukrainai, tostarp pastiprinot ESĪP personālu Moldovā.

(5)

Ņemot vērā ESĪP Moldovā jaunos uzdevumus saistībā ar ES Robežkontroles misiju Moldovai un Ukrainai, būtu attiecīgi jāgroza viņa pilnvaras,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Vienoto rīcību 2005/265/KĀDP groza šādi:

a)

vienotās rīcības 2. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“g)

stiprināt robežas un muitas kontroles un robežas uzraudzības darbību efektivitāti Moldovā un Ukrainā, uz to kopīgās robežas, īpašu uzmanību pievēršot Piedņestras daļai, konkrēti, ar ES Robežkontroles misijas palīdzību.”;

b)

vienotās rīcības 3. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“e)

ar ESĪP vecākā politiskā padomnieka vadītas atbalsta grupas palīdzību:

i)

nodrošināt ar Moldovas un Ukrainas valsts robežu saistītās notikumu attīstības un pasākumu politisku pārraudzību;

ii)

analizēt Moldovas un Ukrainas politisko apņēmību uzlabot robežu pārvaldību;

iii)

veicināt Moldovas un Ukrainas sadarbību robežu jautājumos arī, lai veidotu priekšnoteikumus Piedņestras konflikta atrisinājumam.”;

c)

vienotās rīcības 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums ir EUR 430 000.”;

d)

vienotās rīcības 8. pantā vienīgā daļa kļūst par 1. punktu, un pievieno šādu jaunu 2. punktu:

“2.   Padome un Komisija saskaņā ar to pilnvarām nodrošina konsekvenci starp šīs vienotās rīcības īstenošanu un tām Kopienas darbībām, kas vērstas uz ārieni, atbilstīgi Līguma 3. panta otrajai daļai. Padome un Komisija sadarbojas šā mērķa sasniegšanai.”;

e)

vienotās rīcības 10. panta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“To piemēro līdz 2006. gada 28. februārim.”.

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā 2005. gada 1. decembrī.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 7. novembrī

Padomes vārdā —

Priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 81, 30.3.2005., 50. lpp.

(2)  OV L 199, 29.7.2005., 95. lpp.