15.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/54


PADOMES LĒMUMS 2005/719/TI

(2005. gada 12. oktobris),

ar ko nosaka datumu dažu noteikumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2005/211/TI par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2005/211/TI (2005. gada 24. februāris) par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (1), un jo īpaši tā 2. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 2005/211/TI norādīts, ka tā 1. pants stājas spēkā Padomes noteiktā datumā, līdzko ir izpildīti vajadzīgie priekšnosacījumi, un ka Padome var pieņemt lēmumu par dažādu datumu noteikšanu dažādu noteikumu piemērošanai. Šie priekšnosacījumi ir izpildīti attiecībā uz Lēmuma 2005/211/TI 1. panta 12. punktu.

(2)

Attiecībā uz Šveici šis lēmums attīsta Šengenas acquis Nolīguma starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (2) nozīmē, kurš attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK (3) 1. panta G punktā, to lasot saistībā ar 4. panta 1. punktu Padomes Lēmumos 2004/849/EK (4) un 2004/860/EK (5) par minētā nolīguma parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā un Eiropas Kopienas vārdā un par dažu šā nolīguma noteikumu provizorisku piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/211/TI 1. panta 12. punktu piemēro no 2005. gada 15. oktobra.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no tā pieņemšanas dienas. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2005. gada 12. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. CLARKE


(1)  OV L 68, 15.3.2005., 44. lpp.

(2)  Padomes dokuments Nr. 13054/04; pieejams: http://register.consilium.eu.int

(3)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(4)  OV L 368, 15.12.2004., 26. lpp.

(5)  OV L 370, 17.12.2004., 78. lpp.