15.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/48


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 13. oktobris),

ar ko groza pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 3754)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/717/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2002/95/EK Komisijai jānovērtē dažas bīstamas vielas, kas aizliegtas atbilstīgi minētās direktīvas 4. panta 1. punktam.

(2)

Aizliegumu nebūtu jāpiemēro dažiem materiāliem un detaļām, kas satur svinu, dzīvsudrabu, kadmiju, sešvērtīgo hromu, polibrombifenilus (PBB) vai polibromdifenilēterus (PBDE), jo šo bīstamo vielu neizmantošana vai aizstāšana šajos materiālos un detaļās vēl aizvien nav praktiski iespējama.

(3)

Dekabromdifenilētera riska novērtējumā saskaņā ar Padomes 1993. gada 23. marta Regulu (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (2) ir secināts, ka pašreiz nav nepieciešams veikt pasākumus papildus tiem, kurus jau veic, lai mazinātu risku patērētājiem, bet saskaņā ar šo riska novērtējumu ir vajadzīgi papildu pētījumi, tādēļ līdz turpmākam paziņojumam uz dekabromdifenilēteri var neattiecināt Direktīvas 2002/95/EK 4. panta 1. punkta prasības. Ja jauna informācija liks izdarīt atšķirīgu secinājumu riska novērtējumā, šo lēmumu pārskatītu un attiecīgā gadījumā grozītu. Tam paralēli nozare īsteno brīvprātīgu emisiju samazināšanas programmu.

(4)

Attiecībā uz aizlieguma nepiemērošanu dažiem konkrētiem materiāliem vai detaļām jāierobežo tā darbības joma, lai panāktu pakāpenisku bīstamo vielu samazināšanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, ar nosacījumu, ka tādējādi būs iespējams izvairīties no minēto vielu izmantojuma attiecīgajos gadījumos.

(5)

Saskaņā ar 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu Direktīvā 2002/95/EK katrs tās pielikumā noteiktais atbrīvojums jāpārskata vismaz reizi četros gados vai ceturtajā gadā pēc tam, kad sarakstam pievienots jauns punkts, ar mērķi apsvērt to, vai no pielikuma svītrot elektrisko un elektronisko iekārtu materiālus un detaļas, ja ir tehniski vai zinātniski iespējama to neizmantošana vai aizvietošana, izdarot izmaiņas konstrukcijā vai izmantojot materiālus un detaļas, kam nav vajadzīgi 4. panta 1. punktā minētie materiāli vai vielas, ar nosacījumu, ka aizvietošanas radītā negatīvā ietekme uz vidi, veselību un/vai patērētāju drošību neatsver iespējamos tās radītos ieguvumus attiecībā uz vidi, veselību un/vai patērētāju drošību. Tādēļ līdz 2010. gadam veic katra šajā lēmumā paredzētā atbrīvojuma izvērtējumu.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/95/EK 5. panta 2. punktu Komisija ir apspriedusies ar elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem, pārstrādātājiem, apstrādes darbu veicējiem, vides aizsardzības organizācijām, kā arī ar darba ņēmēju un patērētāju apvienībām, un atsauksmes ir nosūtījusi komitejai, kas izveidota saskaņā ar 18. pantu Padomes 1975. gada 15. jūlijs Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem (3), turpmāk tekstā “komiteja”.

(7)

Komisija 2005. gada 19. aprīlī iesniedza šajā lēmumā paredzētos pasākumus balsošanai komitejā, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem 18. pantu. Par labu šiem pasākumiem nebija kvalificēta balsu vairākuma. Tādēļ saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteikto procedūru 2005. gada 6. jūnijā Padomei tika iesniegts Padomes lēmuma priekšlikums. Pēc Direktīvas 2002/95/EK 7. panta 2. punktā noteiktā termiņa beigām Padome ierosinātos pasākumus nav pieņēmusi un nav arī izteikusi iebildumus pret tiem, tādēļ saskaņā ar 5. panta 6. punktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4), šie pasākumi jānosaka Komisijai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Direktīvas 2002/95/EK pielikumu groza atbilstoši šā lēmuma pielikumam.

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

(2)  OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/95/EK pielikumu groza šādi.

1)

Virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

2)

Iekļauj šādu 9.a punktu:

“9.a

Dekabromdifenilēteris polimēru lietojumos;”

3)

Iekļauj šādu 9.b punktu:

“9.b

Svins svina/bronzas gultņu ieliktņos un buksēs.”.