21.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/9


EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 25. aprīlis)

par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 49. pantu,

ņemot vērā Komisijas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (2),

ņemot vērā, ka Bulgārijas Republika un Rumānija ir iesniegušas lūgumu kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm,

IR NOLĒMUSI:

akceptēt šos pievienošanās lūgumus; pievienošanās nosacījumus un šādas pievienošanās sakarā vajadzīgos pielāgojumus Līgumos, uz ko balstās Eiropas Savienība, paredz, savstarpēji vienojoties dalībvalstīm, Bulgārijas Republikai un Rumānijai.

Luksemburgā, 2005. gada 25. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 22. februārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Piekrišana sniegta 2005. gada 13. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).