11.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 208/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 9. augusts)

par ugunsdrošības klašu noteikšanu noteiktiem būvizstrādājumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2925)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/610/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1), un jo īpaši ar tās 20. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 89/106/EEK paredz, ka, lai ņemtu vērā dažādus aizsardzības līmeņus būvdarbos valsts, reģiona vai vietējā līmenī, skaidrojošajos dokumentos nepieciešams ieviest dalījumu klasēs, kas atbilstu izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem attiecībā uz katru pamatprasību. Šie dokumenti ir publicēti kā “Komisijas paziņojums attiecībā uz Direktīvas 89/106/EEK skaidrojošajiem dokumentiem (2)”.

(2)

Attiecībā uz ugunsdrošības pamatprasībām skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 uzskaitīti vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopumā definē ugunsdrošības stratēģiju, ko dalībvalstis var izstrādāt dažādos veidos.

(3)

Viens no šādiem skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 norādītajiem pasākumiem ir uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās ierobežošana noteiktā platībā, ierobežojot būvizstrādājumu potenciālu veicināt ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.

(4)

Šīs ierobežošanas līmeni var izteikt tikai ar izstrādājumu dažāda līmeņa ugunsdrošības raksturlielumiem to gala pielietojumā.

(5)

Panākot saskaņotu risinājumu, iedalījums klasēs tika noteikts ar Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumu 2000/147/EK (3), ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju.

(6)

Noteiktiem būvizstrādājumiem ir nepieciešams izmantot ar Lēmumu 2000/147/EK noteikto klasifikāciju.

(7)

Daudzu būvizstrādājumu un/vai būvmateriālu ugunsdrošības raksturlielumi saskaņā ar Lēmumā 2000/147/EK paredzēto klasifikāciju ir vispāratzīti un pietiekami labi zināmi par ugunsdrošību atbildīgajām iestādēm dalībvalstīs, tādēļ šie konkrētie raksturlielumi nav jātestē.

(8)

Izstrādājumi tika izvērtēti, vadoties, attiecīgā gadījumā, no to gala pielietojuma.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kuri atbilst visām ugunsdrošības prasībām un kuri nav atkārtoti jātestē, norādīti pielikumā.

2. pants

Īpašās klases, kuras jāpiemēro dažādiem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem saskaņā ar ugunsdrošības klasifikāciju, kura pieņemta ar Lēmumu 2000/147/EK, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 9. augustā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.

(3)  OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/632/EK (OV L 220, 3.9.2003., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Šajā pielikumā iekļautās tabulas uzskaita būvizstrādājumus un/vai būvmateriālus, kuri atbilst visām ugunsdrošības prasībām un kuri nav atkārtoti jātestē.

1. tabula

UGUNSDROŠĪBAS KLASES MATERIĀLAM GLULAM  (1)

Materiāls

Sīkāka informācija par izstrādājumu

Minimālais vidējais blīvums (2)

(kg/m3)

Minimālais vispārīgais biezums

(mm)

Klase (3)

Glulam

Līmēti laminēti kokmateriālu produkti saskaņā ar EN14080

380

40

D-s2, d0


2. tabula

UGUNSDROŠĪBAS KLASES LAMINĀTA GRĪDAS SEGUMIEM

Grīdas seguma tips (4)

Sīkāka informācija par izstrādājumu

Minimālais vidējais blīvums

(kg/m3)

Minimālais vispārīgais biezums

(mm)

Klase (5)

Grīdas segumi

Lamināta grīdas segumi

Lamināta grīdas segumi, kas ražoti saskaņā ar EN13329:2000

800

6,5

EFL


3. tabula

UGUNSDROŠĪBAS KLASES ELASTĪGIEM GRĪDAS SEGUMIEM

Grīdas seguma tips (6)

Izstrādājuma standarts EN

Minimālā masa

(g/m2)

Maksimālā masa

(g/m2)

Minimālais vispārīgais biezums

(mm)

Klase (7)

Grīdas segumi

Parastais un dekoratīvais linolejs

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogēni un heterogēni polivinila hlorīda grīdas segumi

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Polivinila hlorīda grīdas segumi ar putu slāni

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Polivinila hlorīda grīdas segumi ar lūksnes pamatni

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Pildīti polivinila hlorīda grīdas segumi

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Puselastīgas polivinila hlorīda plāksnes

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linolejs uz lūksnes pamatnes

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogēni un heterogēni gludas vulkanizētas gumijas grīdas segumi ar putu pamatni

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogēni un heterogēni gludas vulkanizētas gumijas gludie segumi

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogēni un heterogēni reljefaini vulkanizētas gumijas segumi

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


4. tabula

UGUNSDROŠĪBAS KLASES TEKSTILA GRĪDAS SEGUMIEM

Grīdas seguma tips (8)

Izstrādajuma standarts EN

Klase (9)

Grīdas segumi

Uguni neaizturoši plūksnoti paklāji ruļļos un plūksnotu paklāju plāksnes (10)

EN 1307

EFL

Uguni neaizturoši adīti neplūksnoti tekstila grīdas segumi (10)

EN 1470

EFL

Uguni neaizturoši adīti plūksnoti tekstila grīdas segumi (10)

EN 13297

EFL


(1)  Attiecas uz visiem veidiem un līmēm, uz ko attiecas izstrādājuma standarti.

(2)  Kodēts saskaņā ar EN 13238.

(3)  Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulai.

(4)  Grīdas segumi, kas brīvi tiek klāti pār jebkuru koksnes pamatu ≥ D-s2, d0, vai jebkuru A2-s1, d0 klases pamatu.

(5)  Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 2. tabulai.

(6)  Grīdas segumi, kas brīvi tiek klāti pār jebkuru koksnes pamatu ≥ D-s2, d0, vai jebkuru A2-s1, d0 klases pamatu.

(7)  Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 2. tabulai.

(8)  Pār A2-s1, d0 klases pamatu līmēti vai brīvi klāti grīdas segumi.

(9)  Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 2. tabulai.

(10)  Tekstila grīdas segumi, kuru kopējā maksimālā masa ir 4 800 g/m2, minimālais plūksnojuma biezums ir 1,8 mm (ISO 1766) un:

virsmas sastāvs: 100 % vilnas,

virsmas sastāvs: vismaz 80 % vilnas, ne vairāk kā 20 % poliamīda,

virsmas sastāvs: vismaz 80 % vilnas, ne vairāk ka 20 % poliamīda/poliestera,

virsmas sastāvs: 100 % poliamīda,

virsmas sastāvs: 100 % polipropilēna; ja ar SBR putu pamatni, kopējā masa > 780 g/m2. Neietilpst polipropilēna paklāji ar citiem putu pamatiem.