19.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/22


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 11. jūlijs)

par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN) ieviešanai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2467)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/513/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (1), un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 20. marta ieteikumā 2003/203/EK par saskaņošanu attiecībā uz publiskas piekļuves RLAN nodrošināšanu publiskajiem elektronisko komunikāciju tīkliem un dienestiem Kopienā (2) dalībvalstīm ir ieteikts nodrošināt publiskiem tīkliem un dienestiem publisku piekļuvi RLAN pieejamajā 5 GHz joslā.

(2)

Tajā arī apsvērta nepieciešamība veikt turpmāku saskaņošanu, jo īpaši attiecībā uz 5 GHz joslu saistībā ar Lēmumu Nr. 676/2002/EK, lai nodrošinātu joslas pieejamību RLAN visās dalībvalstīs un samazinātu pieaugošo pārslodzi 2,4 GHz joslā, kas ar Eiropas Radiosakaru komitejas Lēmumu (01)07 (3) paredzēta RLAN.

(3)

Pasaules radiosakaru konferencē (WRC-03) 2003. gadā mobilajam dienestam, izņemot gaisa kuģniecības mobilo dienestu, piešķīra 5 GHz joslas attiecīgās daļas kā primārajam dienestam visos trīs Starptautiskās elektrosakaru savienības (ITU) reģionos, ņemot vērā nepieciešamību aizsargāt citus primāros dienestus šajās frekvenču joslās.

(4)

WRC-03 pieņēma Rezolūciju 229 par “Mobilo dienestu darbību 5 150–5 250, 5 250–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz joslās bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu ieviešanai”, kas bija iniciatīva saskaņošanas turpināšanai Eiropā, lai nodrošinātu RLAN sistēmu strauju ieviešanu Eiropas Savienībā.

(5)

Nolūkā veikt šādu saskaņošanu 2003. gada 23. decembrī Eiropas Komisija saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu piešķīra Eiropas Pasta un elektrosakaru administrāciju konferencei (CEPT) pilnvarojumu (4) saskaņot radiofrekvenču spektru 5 GHz joslā RLAN lietošanai.

(6)

Īstenojot šo pilnvarojumu, CEPT ar tās Elektronisko komunikāciju komitejas starpniecību savā 2004. gada 12. novembra ziņojumā (5) un 2004. gada 12. novembra Lēmumā ECC/DEC (04)08 ir noteikusi īpašus tehniskos un darbības nosacījumus īpašu frekvenču lietošanai 5 GHz joslā, kas Komisijai un Radio spektra komitejai ir pieņemami un būtu jāpiemēro Kopienā, lai nodrošinātu saskaņotu WAS/RLAN attīstību Kopienā.

(7)

WAS/RLAN iekārtām jāatbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvā 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju gala iekārtām un to atbilstības savstarpēju atzīšanu (6). Saskaņā ar minētās direktīvas 3.2. pantu ražotājam ir jānodrošina, lai iekārtas neradītu kaitīgus traucējumus citiem spektra lietotājiem.

(8)

Vairākās dalībvalstīs ir būtiski nepieciešams, lai militārie un meteoroloģiskie radari darbotos 5 250 līdz 5 850 MHz joslā, kam vajadzīga īpaša aizsardzība pret WAS/RLAN izraisītiem kaitīgiem traucējumiem.

(9)

Turklāt WAS/RLAN nepieciešams noteikt atbilstošas ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas limitus un lietošanas ierobežojumus, piemēram, ierobežojumus lietošanai telpās, jo īpaši 5 150–5 350 MHz frekvenču joslā, lai aizsargātu sistēmas Zemes izpētes satelītu dienesta (aktīvs), kosmosa izpētes dienesta (aktīvs) un mobilo satelītu dienesta fīderlīnijās.

(10)

Eiropas Pasta un telekomunikāciju administrāciju konferences ziņojumā norādīts, ka radionoteikšanas dienesta radari un WAS/RLAN var kopīgi lietot 5 250–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz frekvenču joslas tikai tad, ja tiek piemēroti jaudas limiti un traucējumu samazināšanas paņēmieni, kas novērš WAS/RLAN traucējumus radaru lietojumiem/sistēmām. Tāpēc raidītāja jaudas kontrole (TPC) un automātiskā frekvenču izvēle (DFS) ir ietverta saskaņotajā standartā NE 301 893 (7) ko izstrādāja Eiropas Elektrosakaru standartizācijas institūts (ETSI), lai nodrošinātu atbilstības prezumpciju WAS/RLAN iekārtām attiecībā uz Direktīvu Nr. 1999/5/EK. WAS/RLAN raidītāja jaudas kontrole (TPC)5 250–5 350 MHz un 5 470–5 725  MHz joslās veicinātu koplietošanu ar satelītu dienestiem, ievērojami samazinot kopējos traucējumus. DFS, kas atbilst Ieteikuma ITU-R M. 1652 (8) I pielikumā noteiktajām noteikšanas, darbības un reaģēšanas prasībām, nodrošina, lai WAS/RLAN nelietotu frekvencēs, kurās darbojas radari. Lai aizsargātu fiksēto frekvenču radarus, tiks uzraudzīta EN 301 893 ietverto traucējumu samazināšanas paņēmienu efektivitāte. To pārskata, lai ņemtu vērā jauninājumus, kas balstīti uz dalībvalstu pētījumiem par piemērotām pārbaudes metodēm un procedūrām traucējumu samazināšanas paņēmieniem.

(11)

Gan Kopienas, gan ITU līmenī ir atzīts, ka ir jānodrošina alternatīvu tehnisko/darbības nosacījumu turpmāka izpēte un attīstības iespējas attiecībā uz WAS/RLAN, vienlaikus pienācīgi aizsargājot citus primāros dienestus, jo īpaši radiolokācijas dienestu. Turklāt valstu pārvaldes iestādēm būtu lietderīgi veikt mērīšanas kampaņas un testēšanu, lai veicinātu dažādu dienestu līdzāspastāvēšanu. Šādu izpēti un attīstību ņems vērā, turpmāk pārskatot šo lēmumu.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir saskaņot 5 150–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz frekvenču joslu pieejamības un efektīvas lietošanas nosacījumus bezvadu pieejas sistēmām, tostarp bezvadu lokālajiem tīkliem (WAS/RLAN).

2. pants

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“bezvadu pieejas sistēmas, tostarp bezvadu lokālie tīkli (WAS/RLAN)” ir platjoslas radio sistēmas, kas valsts un privātām lietojumprogrammām nodrošina bezvadu pieeju neatkarīgi no pamattīkla topoloģijas;

b)

“lietošana telpās” nozīmē lietošanu ēkā, tostarp tai līdzīgās telpās, piemēram, gaisa kuģī, kura aizsargplāksne nodrošina nepieciešamo vājinājumu, lai veicinātu koplietošanu ar citiem dienestiem;

c)

“vidējā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (EIRP)” nozīmē pārraidē izmantoto EIRP, kas, īstenojot jaudas kontroli, atbilst augstākajam jaudas līmenim.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada 31. oktobrim, ievērojot 4. pantā paredzētos īpašos nosacījumus, nosaka 5 150–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz frekvenču joslas un veic visus attiecīgos pasākumus, kas ar to saistīti, lai ieviestu WAS/RLAN.

4. pants

1.   5 150–5 350 MHz frekvenču joslā WAS/RLAN lieto tikai telpās ar vidējo EIRP ne vairāk par 200 mW.

Turklāt maksimālās vidējās EIRP blīvums ir ierobežots:

a)

5 150–5 250 MHz joslā – līdz 0,25 mW/25 kHz jebkurā 25 kHz joslā un

b)

5 250–5 350 MHz joslā – līdz 10 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā.

2.   WAS/RLAN lietošana telpās un ārpus tām 5 470–5 725 MHz frekvenču joslā ir ierobežota līdz vidējai EIRP ne vairāk par 1 W un vidējās EIRP blīvumam ne vairāk par 50 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā.

3.   WAS/RLAN, kas darbojas 5 250–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz joslās, izmanto raidītāja jaudas kontroli, kas nodrošina vidēji vismaz 3 dB vājinājuma koeficientu attiecībā uz sistēmu maksimāli pieļaujamo izejas jaudu.

Ja raidītāja jaudas kontroli neizmanto, maksimāli pieļaujamo vidējo EIRP un attiecīgos vidējās EIRP blīvuma limitus 5 250–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz joslām samazina par 3 dB.

4.   WAS/RLAN, kas darbojas 5 250–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz joslās, izmanto traucējumu samazināšanas paņēmienus, kas nodrošina aizsardzību vismaz līdzvērtīgu tai, ko sniedz noteikšanas, darbības un reaģēšanas prasības, kas aprakstītas EN 301 893, lai nodrošinātu radionoteikšanas sistēmām atbilstošu darbību. Šādi traucējumu samazināšanas paņēmieni dod iespēju izvēlēties noteiktu kanālu no visiem pieejamiem kanāliem un caurmērā nodrošina gandrīz vienmērīgu spektra noslogojuma sadalījumu.

5.   Dalībvalstis regulāri pārskata traucējumu samazināšanas paņēmienus un ziņo Komisijai par tiem.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 78, 25.3.2003., 12. lpp.

(3)  ERK 2001. gada 12. marta Lēmums (01)07 par saskaņotām frekvencēm, tehniskajiem raksturojumiem un izņēmumiem no individuālās licencēšanas šaura diapazona ierīcēm, ko izmanto bezvadu lokālajos tīklos (RLAN), kuri darbojas 2 400–2 483,5 MHz frekvenču joslā.

(4)  Pilnvarojums CEPT saskaņot tehniskos un jo īpaši darbības nosacījumus, kuru mērķis ir nodrošināt RLAN efektīvu spektra lietošanu 5 150–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz joslās.

(5)  CEPT atbilde uz EK pilnvarojumu saskaņot tehniskos un jo īpaši darbības nosacījumus, kuru mērķis ir nodrošināt RLAN efektīvu spektra lietošanu 5 150–5 350 MHz un 5 470–5 725 MHz joslās.

(6)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.

(7)  EN 301 893 ir ETSI (Eiropas Elektrosakaru standartizācijas institūta), ETSI sekretariāta izstrādāts saskaņots standarts ar nosaukumu Platjoslas radiopiekļuves tīkli (BRAN); 5 GHz augstas veiktspējas RLAN; saskaņots EN par R&TTE direktīvas 3.2. panta pamatprasībām. ETSI ir atzīts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 98/34/EK. Šis saskaņotais standarts ir izstrādāts atbilstoši pilnvarai, kas izdota, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. 98/34/EK attiecīgās procedūras. EN 301 893 pilnu tekstu var saņemt no ETSI, 650, Route des Lucioles F-06921, Sophia Antipolis Cedex.

(8)  Ieteikums ITU-R M.1652 Automātiska frekvenču izvēle (DFS) bezvadu pieejas sistēmās, tostarp bezvadu lokālajos tīklos, lai aizsargātu radionoteikšanas dienestu 5 GHz joslā (ITU-R 212/8 un ITU-R 142/9 jautājums).