14.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/88


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 12. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 2002/472/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus attiecībā uz zvejniecības produktu importu no Bulgārijas Republikas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2454)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/497/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko paredz veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 20. jūnija Lēmumā 2002/472/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus attiecībā uz zvejniecības produktu importu no Bulgārijas Republikas (2) noteikts, ka jaunu uzņēmumu vai kuģu iekļaušanai to uzņēmumu un kuģu sarakstā, kuriem atļauts importēt zvejniecības produktus no Bulgārijas, ir nepieciešama Kopienas pārbaude.

(2)

Lēmumā 2002/472/EK arī noteikts, ka zvejniecības produktiem, ko importē no Bulgārijas, nepiemēro fizisko pārbaužu biežuma samazināšanu, kas paredzēta Komisijas Lēmumā 94/360/EK (3).

(3)

Jauna Komisijas ekspertu pārbaudes apmeklējuma rezultāti liecina, ka Bulgārijā tagad ir izpildīti nosacījumi, lai garantētu atbilstību sanitārajām prasībām, kas ir vismaz līdzvērtīgas tām, ko piemēro Kopienā. Ņemot vērā šos rezultātus, ir lietderīgi turpmāk piemērot fizisko pārbaužu biežuma samazināšanu, iekļaut sarakstā jaunus uzņēmumus un piemērot Padomes Lēmuma 95/408/EK (4) 5. pantā paredzēto procedūru turpmākām izmaiņām minētajā sarakstā.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2002/472/EK.

(5)

Šo lēmumu ir lietderīgi piemērot 45 dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tādējādi paredzot vajadzīgo pārejas laiku.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/472/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 4. un 5. pantu svītro.

2)

Lēmuma I un II pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 28. augusta.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 163, 21.6.2002., 24. lpp.

(3)  OV L 158, 25.6.1994., 41. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/237/EK (OV L 80, 23.3.2002., 40. lpp.).

(4)  OV L 243, 11.10.1995., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.).


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

zvejniecības produktiem no Bulgārijas, kuri paredzēti eksportam uz Eiropas Kopienu, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkādā veidā

Image

Image

II PIELIKUMS

UZŅĒMUMU UN KUĢU SARAKSTS

Apstiprinājuma Nr.

Nosaukums

Pilsēta, reģions

Apstiprinājuma termiņš

Kategorija

Piezīmes

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello – Vidin District

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi – Plovdiv District

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat – Smolyan District

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad – Haskovo District

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

City of Vidin – Region of Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

City of Bourgas – Region of Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

City of Bourgas – Region of Bourgas

 

PP

A

Kategorijas apzīmējums:

PPa

uzņēmums, kurā pārstrādā tikai vai daļēji no akvakultūras iegūtus (saimniecībā audzētus) produktus.