8.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 6. jūnijs)

par vienas papildus dienas, kas pavadīta ārpus ostas, piešķiršanu Dānijai un Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 27/2005 IVa pielikumu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1657)

(Autentiski ir tikai teksti dāņu un angļu valodā)

(2005/425/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2004. gada 22. decembra Padomes Regulu (EK) Nr. 27/2005, ar ko 2005. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās IVa pielikuma 6. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 27/2005 IVa pielikuma 6. punkta a) apakšpunktā ir noteikts dienu skaits, ko konkrēti Kopienas zvejas kuģi laikā no 2005. gada 1. februāra līdz 31. decembrim drīkst pavadīt ārpus ostas ģeogrāfiskajos apgabalos, kas noteikti minētā pielikuma 2. punktā.

(2)

Pamatojoties uz dalībvalsts pieprasījumu un ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir izstrādājusi sistēmu automātiskai zvejas licences apturēšanai par izdarītiem pārkāpumiem, Komisija saskaņā ar šā pielikuma 6. punkta e) apakšpunktu var piešķirt vienu papildus dienu, kuru ārpus ostas drīkst pavadīt kuģis, uz kura klāja ir 4. punkta a) apakšpunktā noteiktie zvejas rīki, kuru linuma acu izmērs ir lielāks par 120 mm.

(3)

Dānija un Apvienotā Karaliste ir iesniegušas pieprasījumu un sniegušas informāciju par sistēmu, kas par izdarītiem pārkāpumiem automātiski aptur zvejas licences zvejas kuģiem, uz kuru klāja ir grunts traļi, riņķvadi vai tamlīdzīgi velkami zvejas rīki, kuru linuma acu izmērs ir lielāks par 120 mm, izņemot rāmju traļus.

(4)

Ņemot vērā sniegto informāciju, Dānijai un Apvienotajai Karalistei ir jāpiešķir viena papildus diena zvejas kuģiem, uz kuru klāja ir Regulas (EK) Nr. 27/2005 IVa pielikuma 4. punkta a) apakšpunktā minētie zvejas rīki, kuru linuma acu izmērs ir lielāks par 120 mm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Papildus dienām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 27/2005 IVa pielikuma 6. punkta a) apakšpunktā, Dānijai un Apvienotajai Karalistei ir jāpiešķir vēl viena papildus diena katrā kalendārajā mēnesī zvejas kuģiem, uz kuru klāja ir grunts traļi, riņķvadi vai tamlīdzīgi velkami zvejas rīki, kuru linuma acu izmērs ir lielāks par 120 mm, izņemot rāmju traļus.

2. pants

Kuģis, kam viena papildus diena piešķirta saskaņā ar 1. pantu, nedrīkst nodot šo dienu citam zvejas kuģim, ja vien:

a)

saņēmēja kuģis neizmanto tikai zvejas rīkus, kuru linuma acu izmērs ir lielāks par 120 mm;

b)

nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 27/2005 IVa pielikuma 10. punktā minētie nosacījumi.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Dānijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2005. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 12, 14.1.2005., 1. lpp.